Nagrađeni radovi, 2020./21. akademska godina


(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)

Biomedicina i zdravstvo

Autori Naslov Sastavnica Rad
Sofia Shkunnikova N-glikozilacija imunoglobulina A u šećernoj bolesti tipa 1 kod djece Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Natan Koraj Razvoj kromatografske metode i optimizacija pripreme biološkog uzorka kao preduvjet terapijskom praćenju lijekova za rak dojke Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Anja Kučević Sinteza i karakterizacija novih hibridnih derivata antranilne kiseline i kinolina kao potencijalnih agensa za suzbijanje bakterijskih biofilmova Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Ena Vrček Optimizacija priprave zlatnih nanočestica za ciljanu isporuku lijeka L-dope Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Elizabeta Paar i Eleonora De Lai Lijekovi koji povećavaju rizik od padova u osoba starije životne dobi Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Ivana Vrdoljak, Jakov Vuk Sinteza i karakterizacija novih hibrida harmina i primakina s potencijalnim citostatskim djelovanjem Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Zrinka Vuksan-Ćusa Povezanost potresa i pandemije COVID-19 s razinom stresa i depresivnosti kod bolesnika sa psihijatrijskim poremećajima Medicinski fakultet pregled
Antonela Geber, Ayla Hadžavdić Povezanost nesuglasja dijagnostičkih nalaza s ishodom kirurškog liječenja u pacijenata s ranim karcinomom glotisa Medicinski fakultet pregled
Mihovil Joja Akutni učinak intracerebroventrikularne primjene inhibitora receptora za inkretin na pokazatelje oksidativnog stresa i inzulinske signalizacije u jetri štakorskog modela sporadične Alzheimerove bolesti Medicinski fakultet pregled
Lea Tomašić, Kristina Brozić Utjecaj COVID-19 pandemije i potresa na mentalno zdravlje osoba koje boluju od teške duševne bolesti Medicinski fakultet pregled
Iva Šimunić Izlaganje neurona miša tijekom diferencijacije hipoksiji povećava duljinu i razgranjenost dendrita u razvojno zrelijim stanicama Medicinski fakultet pregled
Mateja Vujica Obilježja akutne zdjelične upalne bolesti u kirurški liječenih pacijentica tijekom desetogodišnjeg razdoblja – iskustvo jedne ustanove Medicinski fakultet pregled
Sara Priselac Midline 1 kao posrednik proupalne signalizacije receptora Fas u mijeloidnim stanicama mišje koštane srži Medicinski fakultet pregled
Marta Adam, Dora Arhanić Učinkovitost zaštitnih udlaga za zube gornje čeljusti tijekom postupka endotrahealne intubacije Stomatološki fakultet pregled
Maja Zečević Čulina UTJECAJ KISELOSTI MEDIJA NA EROZIJSKO TROŠENJE VISOKO-VISKOZNOG STAKLENOIONOMERNOG CEMENTA I STAKLOHIBRIDNOG MATERIJALA Stomatološki fakultet pregled
Luka Šimunović, Bruno Špiljak Utjecaj ionizacijskog zračenja na restaurativne materijale s učinkom otpuštanja fluora   Stomatološki fakultet pregled
Meri Blažević, Iva Ciprić Osobitosti kompletne krvne slike Utila iguana (Ctenosaura bakeri) Veterinarski fakultet pregled
Emanuel Budicin Hematološki parametri u kokoši nesilica nakon terapije tekuti pripravkom fluralaner Veterinarski fakultet pregled
Nikola Čudina Učestalost i uzroci klanja gravidnih goveda u Republici Hrvatskoj Veterinarski fakultet pregled
Iva Macan Procjena općeg mišljenja i informiranosti ribara u Hrvatskoj o dupinima i morskim kornjačama Veterinarski fakultet pregled
Petra Ribarić Gastrointestinalni paraziti divokoze (Rupicapra rupicapra) i grivastog skakača (Ammotragus lervia)   Veterinarski fakultet pregled
Valentina Huzjak, Mirna Mandić Arheozoološka i osteometrijska analiza ostataka kostiju konja kasnoavarodobnog groblja s lokaliteta Šarengrad – Klopare Veterinarski fakultet pregled

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Mario Shihabi, Katarina Turkalj Procjena koeficijenta inbridinga na temelju X kromosoma istarske i paške ovce Agronomski fakultet pregled
Tea Kavčić Fekalni inokulum kao zamjena buražnom soku za in vitro određivanje probavljivosti srne obične (Capreolus capreolus) Agronomski fakultet pregled
Sara Kolar Inkapsulacija i otpuštanje prirodnih polifenolnih spojeva iz multikomponentnih mikročestica hidrogelova Agronomski fakultet pregled
Pave Ninčević Fenotipska plastičnost mediteranske voćne muhe (Ceratitis capitata) preduvjet je invazivnosti i prilagodbe različitim agroekološkim uvjetima   Agronomski fakultet pregled
Petra Matak Floristička i vegetacijsko-sinekološka analiza šuma pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u Hrvatskoj Fakultet šumarstva i drvne tehnologije pregled
Ela Španjol Utjecaj temperature i vremena trajanja termoterapije te načina čuvanja žira na morfološke značajke šumskih sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) gologa korijena dobi 3+0   Fakultet šumarstva i drvne tehnologije pregled
Angela Božić Funkcionalna svojstva biljnih proteina i aspekt održive primjene Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Karolina Begić Ispitivanje antioksidativnog potencijala polisaharidnih frakcija makroalgi Jadranskog mora upotrebom embrija zebrice Danio rerio (Hamilton, 1822) Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Martina Delač, Karla Tomljanović Primjena fingerprinta fenolnih spojeva u karakterizaciji i dokazivanju autentičnosti propolisa   Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Zora Kelemen, Marko Sarić Biorafinerijski pristup iskorištavanju otpadne trave i pivskog tropa za proizvodnju specifičnih biokemikalija i biogoriva s pomoću odabranih vrsta mikroorganizama Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Jurica Ljubas Antisense RNA regulira transkripciju gena PHO5 putem kromatin-modificirajućih i kromatin-remodelirajućih kompleksa   Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Dunja Mrinjek Utjecaj masovnih medija na formiranje mišljenja hrvatskih studenata o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pregled
Nikolina Kušterbajn i Valerija Kulić Teškoće u orijentaciji i kretanju slijepih osoba prilikom nošenja zaštitne maske tijekom pandemije COVID-19 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pregled
Vita Grozdanić, Kristina Ivančić Mogućnosti financiranja šteta uzrokovanih rizikom potresa, trenutno stanje u Republici Hrvatskoj i modeli unaprjeđenja   Ekonomski fakultet pregled
Petra Blažeković Utjecaj percepcije korisnosti GDPR-a i zabrinutosti za privatnost na namjeru online kupovine kod mladih potrošača Ekonomski fakultet pregled
Tea Karla Coronelli Odnos religioznosti i stavova o prizivu savjesti kod studenata medicine u Republici Hrvatskoj Fakultet hrvatskih studija pregled
Ana Pleše, Lucija Ptičar Radikalizacija mladih u Hrvatskoj Fakultet političkih znanosti pregled
Matea Markotić Razina stresa, strah od potresa i koronavirusa te facete neuroticizma kod zdravstvenih djelatnika na područjima pogođenima potresima u Republici Hrvatskoj Filozofski fakultet pregled
Ana-Marija Senfner, Miroslav Mihetec Urbani javni prostori tijekom pandemije COVID-19 – primjer Zagreba Filozofski fakultet pregled
Lucija Žderić, Ivor Katović Možemo li persuazijom uvjeriti ljude da se cijepe protiv koronavirusa? Istraživanje na necijepljenim hrvatskim građanima Filozofski fakultet pregled
Niko Jarak Temeljna prava građana Europske unije u isključivo unutarnjim situacijama: od obrnute diskriminacije do inkorporacije?  Pravni fakultet pregled
Katja Heraković i Helena Kovač Mišljenje studenata učiteljskog i odgojiteljskog studija o obrazovnoj tranziciji  Učiteljski fakultet pregled

Humanističke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ivan David Dogan Doba slike svijeta - Propitivanje subjekta Fakultet filozofije i religijskih znanosti pregled
Miran Todorović Pacifizam u djelima Ive Andrića Filozofski fakultet pregled
Karlo Karija Uloga suosjećanja u prevenciji vršnjačkoga nasilja na internetu – filozofijska analiza Filozofski fakultet pregled
Adrijana Puškarić Pendlanje kao način života: etnografija translokalnih praksi gradišćanskih Hrvata u Austriji Filozofski fakultet pregled
Josip Perković Arealna tipologija istočnih papuanskih jezika Filozofski fakultet pregled
Josip Periša Filozofijsko problematiziranje hrvatske socrealističke književne kritike Filozofski fakultet pregled
Bruno Čar Lucićeva Robinja između „romanse“ i „realizma“ Filozofski fakultet pregled
Ena Belamarić, Leonardo Müller Utjecaj filološkog obrazovanja na fonetsku osjetljivost Filozofski fakultet pregled
Vedran Jakić Ispovijesti Aurelija Augustina kao paradigma fenomena svjedočanstva Katolički bogoslovni fakultet pregled

Prirodne znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Leonarda Vugrin Ispitivanje kinetike mehanički aktivirane oligomerizacije niklovog(II) dibenzoilmetanata Ramanovom spektroskopijom in situ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Viktorija Gorički Razvoj i validacija kromatografske metode za određivanje tioureje u uzorcima voda i voćnih sokova Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Ana Vukovinski Sinteza, fotokemija i računalno istraživanje elektronske strukture novih 1,2,3-triazolnih heterostilbena Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Marko Bogomolec Sinteza fotokemijski reaktivnih BODIPY spojeva s potencijalnom primjenom za liječenje karcinoma Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Kate Ivković Izoleucil-tRNA-sintetaza popravlja vlastitu pogrešku tijekom biosinteze proteina drugačije od evolucijski srodnih aminoacil-tRNA-sintetaza razreda Ia Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Anita Tarandek Usporedba imunosnog odgovora zavičajne i invazivne strane vrste deseteronožnih rakova rijeke Korane Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Iva Lončar Geodinamika Zagrebačkog rasjednog sustava Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ivona Alibegović Mehanizam nastanka kompleksnog rasjednog sustava Pokupsko - Petrinja  Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tea Frey Računalno istraživanje supramolekulskih interakcija u elastičnim koordinacijskim polimerima kadmijevih(II) halogenida s pirazinamidom Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Mia Schwerer Fenotipska i genotipska varijabilnost izolata roda Saprolegnia iz hrvatskih pastrvskih ribnjaka Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Dino Davosir Povećanje učinkovitosti međuvrsnog prijenosa spojeva destabilizacijom stanične membrane s ciljem poboljšanja fitokemijskog profila i biopotencijala klijanaca kupusnjača (Brassicaceae) Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Mia Mesić Utjecaj vrste metalnog supstrata na svojstva višesloja poli(alilamin-hidroklorida) i poli(akrilne kiseline) Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Anamaria Đerek, Roko Gvozdenica Šipić Utjecaj toplinskog i solnog stresa na diploidni i poliploidni uročnjak (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.) Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ivan Novak Računanje drugog momenta familija eliptičkih krivulja Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Lovro Šarić Mehanokemijska sinteza zeolitnih spojeva Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Lujo Matasović Ugađanje optoelektroničkih svojstava derivata di- i trinitrozoarena Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Božena Lovrić Mehanički odziv kristala kadmijevih(II) halogenida s dihalogenpiridinskim ligandima Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Zrinko Jurić, Aleksandar Mandić Priprava i konformacijska analiza 1,1'-biadamantana i njegovih derivata Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Matea Đaković, Marin Kutnjak Umjereno povećana temperatura modificira fiziološki odgovor na toplinski stres u uročnjaka (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.) s povećanom ekspresijom gena BPM1 Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Dino Taslaman Arhitektura dvorane - Prototip - Palestra Arhitektonski fakultet pregled
Rina Cota, Mia Depolo Art hotel - blok #31 Arhitektonski fakultet pregled
Filip Katulić Razvoj eksperimentalnog postava industrijskog upravljačkog sustava za ispitivanja kibernetičke sigurnosti Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Lucija Matulin Razvoj i implementacija simulatora SCADA sustava laboratorijske mikromreže Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Davorin Mikulić i Evita Šopp Konstrukcija tekstilne antene za senzorske sustave u blizini ljudskog tijela Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
David Dukić Računalno prepoznavanje izraza lica u stvarnom vremenu metodama dubokog učenja s primjenom na snimke eksperimenta u razrednoj okolini Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Iva Barišić, Tin Petric Klasifikacija ispita metodama strojnog učenja Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Jana Juroš Primjena strojnog učenja u kombinatornoj optimizaciji za upravljanje lancem opskrbe Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Jakov-Stjepan Pavelić Priprava i karakterizacija tankih filmova CeO2 za izradu senzora vlage Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Katarina Jozinović Modifikacija površinskih svojstava 3D-ispisanih generatora kapljica Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Petra Ivanković, Ines Pehar Oporaba tekstilne otpadne vode za procese bojanja, pranja i bijeljenja MBR-UF hibridnim postupkom Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Magdalena Eškinja, Karla Hmelina Razvoj metode za dobivanje superhidrofobnih filmova za zaštitu brončane kulturne baštine Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Iva Zokić Uvećanje šaržne ekstrakcijske deacidifikacije sirovine za sintezu biodizela Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Patrik Hršak, Josip Miloš Utjecaj razmještaja zona ograničenja brzine na sustav upravljanja promjenjivim ograničenjem brzina na gradskim autocestama Fakultet prometnih znanosti pregled
Nikolina Bošković, Maja Šimunić Razvoj 3D numeričkog modela zuba za mehaničku analizu restaurativnih materijala u dentalnoj medicini   Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Marko Miroslav Bača Ispitni uređaj umaralice s pneumatskim pogonom Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Jan Jakovljević Razvoj distribuiranog mjernog sustava za usklađeno kretanje mobilnih robota penjača Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Karlo Posavec MaskValidator - web aplikacija za detekciju maske na licu Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Luka Milat, Robert Nemanić Osnivanje ispitne linije za vrednovanje učinkovitosti dizalica topline  Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Krunoslav Špoljar Softverska podrška za obradu geodetskih mjerenja Geodetski fakultet pregled
Ivana Ćosić, Josip Ćurin Određivanje i analiza visinskih pomaka nivelmanske mreže u središtu Zagreba Geodetski fakultet pregled
Dominik Miletić DETEKCIJA PROMJENA U PROSTORU NAD SNIMCIMA NANOSATELITA UPOTREBOM NEURONSKIH MREŽA Geodetski fakultet pregled
Veronika Ilić Analiza emisije iz nepokretnih izvora i utjecaja na okoliš metodama daljinskih istraživanja Geodetski fakultet pregled
Marijana Krakan Uspostavljanje i validacija metode za određivanje difuzije klorida na razini cementne paste Građevinski fakultet pregled
Ivana Jurić, Ivana Zovko Evaluacija likvefakcijskog potencijala tla primjenom metode statičkog penetracijskog pokusa Građevinski fakultet pregled
Andrea Rajić Ponašanje laganog spregnutog nosača - sastavljeni hladno oblikovani čelik - beton u savijanju Građevinski fakultet pregled
Martina Kozlik Istraživanje otpornosti na požar betona spravljenog s otpadnim materijalima Građevinski fakultet pregled
Meri Huljev Ispitivanje efekta luminiscencije i funkcionalnih svojstava slojeva fluorescentne boje modificirane nanočesticama silicijevog i titanijevog dioksida Grafički fakultet pregled
Ana Ćaćić, Tea Čapko Utjecaj procesa starenja na postojanost informacija u tiskanim računalno generiranim hologramima Grafički fakultet pregled
Jelena Katarina Milićević Razvoj personalizirane aplikacije za praćenje i nadzor kroničnih bolesti primjenom umjetne inteligencije  Grafički fakultet pregled
Mario Bočkor Utjecaj veličine izlaznog otvora čeljusne drobilice na specifičnu energiju drobljena Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Tin Herbst Tehno-ekonomska analiza eksploatacije geotermalne energije revitalizacijom napuštenih naftnih, plinskih i istražnih bušotina Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Anđela Matković Eksplozivno djelovanje na armiranobetonske ploče ojačane vlaknima Sveučilište u Zagrebu (studij Vojno inženjerstvo) pregled
Valentina Kuduzović Održivost procesa hidrolize poliesterske tkanine amanolipazama Tekstilno-tehnološki fakultet pregled
Ivan Mihaljević Udobnost i uporabna trajnost kratkih čarapa izrađenih od inovativnih materijala Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ana Dragozet Drama Nemoj gasiti svjetlo  Akademija dramske umjetnosti pregled
Ema Šimunec Biodizajn - Smrt kao prirodna metamorfoza Arhitektonski fakultet pregled
Paula Jadrušić Solistički koncert uz Zagrebačke soliste - Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za klavir i orkestar br. 23 u A-duru, K 488 - I. Allegro Muzička akademija pregled
Petra Akrap Solistički koncert uz Zagrebačku filharmoniju - Šimun Matišić: Skulpture za glasovir i orkestar (praizvedba)  Muzička akademija pregled
Josip Prajz Praizvedbe autorskih skladbi na koncertima Cantus ansambla i Zagrebačkih solista Muzička akademija pregled
Jurica Mrčela Solistički koncert uz pratnju Zagrebačke filharmonije u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog - Dmitrij Šostakovič: 1. koncert za violončelo i orkestar, op. 107 Muzička akademija pregled
Arsen Dalibaltayan Koncert 300 za Beethovena i Stravinskog uz Simfonijski orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu - L. van Beethoven: Drugi koncert za klavir i orkestar u B-duru, op. 11 Muzička akademija (bez dokumenta)
Patricia Žudetić Glazbeno-scenska izvedba uloge sestre Angelice u pasticcio-operi Suor Angelica et Autres Soeurs uz pratnju komornoga ansambla Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu Muzička akademija (bez dokumenta)
Lucija Jelušić Koncertna izvedba uloge Pepeljuge u operi Julesa Masseneta Cendrillon uz Simfonijski orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu Muzička akademija (bez dokumenta)
Romana Tanković Klaunesa i snagator - lutkarska slikovnica, virtualna pričaonica i izložba Učiteljski fakultet pregled

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Katarina Stipković, Lorena Valek Razgradnja mikroplastike primjenom UV-C/H2O2 procesa Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Mario Butorac, Jakov Sinti Uređaj LDR-2021 za terensko određivanje kroma (VI) u otpadnim vodama Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Andrija Ričko PLEA - softverski agent koji djeluje u različitim okolinama Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Stipe Mustać Toksičnost talija i protektivni učinak kalija na toksičnost talija Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Marina Ivančić, Gloria Kovač Sinteza, konformacijska analiza i biološka evaluacija tripeptidâ izvedenih iz ferocen-1,1’-diamina s Ala-Pro sekvencom Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Marin Bogdanić, Srećko Kajić Percepcija regionalnoga identiteta Srijema u uvjetima pograničnosti i marginalnosti Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Danijel Bačan Formiranje i komparacija scenarija geopolitičkoga razvoja Zapadnoga Balkana Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Dajana Dimitrijević i Teodor Macan Prostorni obuhvat i kvaliteta života u kvartovima Grada Pule prema percepciji stanovništva Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Lucijan Černelić Promjene u prostornoj organizaciji i strukturi poslovnih funkcija Ilice (2005. – 2021.)   Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)

Biomedicina i zdravstvo

Autori Naslov Sastavnica Rad
Filip Anton Božinović, Emanuel Brađašević, Ema Kuhar, Tihana Kuljiš (MEF) i Filip Tiljak (FFZG) Razina ovisnosti o nikotinu i spremnost za prihvaćanje medikamentozne potpore u prestanku pušenja među studentima u Republici Hrvatskoj   Medicinski fakultet i Filozofski fakultet pregled

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Luka Janković, Mihaela Mogorović, Matko Pećarina, Ivan Ivančić, Marko Kučinić, Vid Palalić, Robert Roginić, Dubravko Lazić Projekt CROSTAND2 - Oblikovanje montažnih objekata inspiriranih tradicijom i baštinom Republike Hrvatske  Fakultet šumarstva i drvne tehnologije pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Karla Ambruš, Martina Budeš, Maja Liković, Rebeka Mihaljević i Ida Mirković Knaus Mentalno zdravlje srednjoškolaca kroz iskustva s pandemijom COVIDA-19 Pravni fakultet pregled

Prirodne znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Arvena Bošnjak, Ana Depolo, Mihaela Jakopčić, Lucija Novoselec, Lana Židak Poznavanje i primjena praksi biosigurnosti u terenskim istraživanjima Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Domagoj Leko, Inga Panza, Marin Penava Projekt Raspršena škola Arhitektonski fakultet pregled
Tin Fogec, Leo Gočan, Luka Sabljak, Andro Žamboki Projektiranje sklopa za faznu sinkronizaciju u 180 nm CMOS tehnologiji Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Lucija Franković, Anamarija Jembrek, Ivana Kučina Utvrđivanje točnosti detekcije oznaka na kolniku Machine Vision sustavom Fakultet prometnih znanosti pregled
Marija Brizar, Klara Deverić, Martina Modrić Razvoj metodologije za određivanje optimalne lokacije u svrhu uzgoja ljekovitoga bilja Geodetski fakultet pregled
Jelena Vukadin, Dominik Vidović, Josip Vuco Ocjena sličnosti ravnotežnih oblika vlačnih konstrukcija - Ravnotežna ploha naspram ravnotežne mreže Građevinski fakultet pregled
Lucija Buinac, Karlo Ivančić, Doris Jakulj Razvoj modela odabira optimalnoga načina izlaska građevinskoga poduzeća na inozemno tržište i prateće računalne aplikacije kao alata za potporu u odlučivanju Građevinski fakultet pregled
Armano Čibarić, Nikola Troskot, Maja Veseljak, Mateja Vukovac Utjecaj karakteristika toka kroz mostovski profil na nastanak kaverne od podlokavanja Građevinski fakultet pregled
Krešimir Maletić, Matija Palijan, Silvio Šubić RAZVOJ ALGORITMA ZA ODREĐIVANJE KUTA SIPANJA IZ TRODIMENZIONALNIH MODELA Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Katarina Murat, Marko Čavlović, Lovro Brletić, Matea Bračko, Marta Eva Mečava, Petra Kolak, Vedran Bošnjak, Laura Vuksan 14. Filmska revija Kazališne akademije  Akademija dramske umjetnosti pregled
Iva Čukelj, Ana Domljan, Ivana Stećuk, Paula Tončić Instalacija i rekviziti za predstavu Tri sestre Akademija likovnih umjetnosti pregled
Lana Banek, Andrea Bielen, Erik Burić, Lada Kušec Deči, Maja Janković Društvena igra Kletch i povezani edukativni i promotivni materijali  Arhitektonski fakultet pregled

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Matej Antonio Bajić, Marko Gregurić (FSB), Matija Duda, Dinko Ezgeta, Petra Nikšić (MEF) Individualizirana 3-D printana endoproteza koljena Medicinski fakultet i Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled

Interdisciplinarna područja umjetnosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Niko Bucalo (FER), Luna Fofonjka (ARH), Blanka Gotić (TTF), Karla Krpan (TTF), Doris Lenarčič (TTF), Zola Radić (TTF), Nika Vrbica (TTF i ALU), Iva Žmirak (ARH) Projekt Alavera Akademija likovnih umjetnosti, Arhitektonski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva i Tekstilno-tehnološki fakultet pregled
Klara Burić, Marianna Nardini, Laura Stojkoski (ALU), Tina Petković (FF), Sara Laura Šarančić, Petra Tramontana (PMF) Projekt ERROR 404 Akademija likovnih umjetnosti, Filozofski fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Andrea Baran, Grafički fakultet, Ana Krapec, Grafički fakultet, Bruno Lang-Kosić, Arhitektonski fakultet, Elma Mešić, Grafički fakultet, Vili Rakita, Arhitektonski fakultet, Mihaela Sladović, Arhitektonski fakultet, Andrea Stanić, Arhitektonski fakultet, Filip Tomorad, Grafički fakultet Izrada i dizajn regionalnoga studentskoga časopisa Tristotrojka Arhitektonski fakultet i Grafički fakultet pregled

(c) Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora)

--

(d) Nagrada za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora)

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Tonči Gabelić, Goran Balde, Monika Bončina, Kristina Ćurćić, Helena Pelin, Katja Knežević, Franjo Kompes Novak, Lara Lender, Ante Milković, Anton Smrekar, Sara Šokić, Lukrecija Bednjički, Damijan Jevtović, Ana Brenčić, Ante Peričić, Ivana Turkalj, Matea Božić Televizija Student na Banovini - specijalna emisija posvećena potresom pogođenim područjima Fakultet političkih znanosti (bez dokumenta)

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Valentina Miloš, Dora Sarikaya, Iva Katarinčić, Nataša Kustura, Klaudija Radojčić, Silvija Musić, Dora Šesto, Marko Gašparović, Katarina Barešić, Stjepan Kelenić, Kristina Lisica, Maja Petani, Tea Cvetan, Dora Pocedić, Margareta Sinković, Anika Cetina, Linda Tarnovski, Luna Lilek, Sunčica Bandić, Tibor Vukelić, Marko Milohnić, Vid Redža, Sara Škrobe (ADU) i Sara Dumančić (Arhitektonski fakultet) PlesADU - dvodnevni javni "festival" studentskih projekata Akademija dramske umjetnosti (bez dokumenta)
Lucija Agić, Petra Grgić, Paula Kunc, Paula Peloza, Josipa Primorac, Martina Ružić, Mihaela Šušković, Ana Vidić, Elizabeta Vuković, Paula Zoričić (TTF), Matija Gašpari, Dominik Dolenc, Filip Lugarić, Rok Juričić, Jakov Zovko (ADU), Katarina Hrabar (ARH) Projekt U očekivanju Godota Akademija dramske umjetnosti, Arhitektonski fakultet i Tekstilno-tehnološki fakultet pregled
Marcela Bencek, Šimun Bućan, Laura Brcković, Laura Stojkoski, Filip Brajković, Lucija Jelić, Bernardica Svaguša, Lea Ješovnik, Helena Birin, Marija Jakupanec, Paula Palikuča, Ivona Katalinić Projekt Plastična morska kornjača Akademija likovnih umjetnosti pregled
Nora Brbić, Tea Dragić, Doriana Duić, Emma Stephanie Gaunt, Judita Jerković, Iva Kavelj, Karla Kos, Dora Mašanović, Melani Međeši, Giorgia Pezzolato, Karmen Polović, Nives Skelin, Magdalena Stojanov, Sara Šumanović, Marija Zrilić, Antonela Kutleša, Ana Majdandžić, Ines Milić, Vicko Racetin, Paula Peloza Projekt KUKCI − BIEN21 - međunarodna bijenalna izložba tekstila u Kranju, Radovljici i Škofji Loki u Sloveniji Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Interdisciplinarna područja umjetnosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Tea Švarić, Nikolina Žabčić, Luka Pacek, Luka Đurašin, Marija Kladarin, Dora Kuzmić, Anamarija Kvas, Filip Stolnik (ALU), Marin Boban (MEF), Ivan Mihaljević (TTF), Božo Kvesić (FOI), Iva Patek, Matea Mrdeža, Petra Maruna, Josipa Bičanić (Pravni fakultet) Projekt ALU-SOC Umjetnost protiv straha Akademija likovnih umjetnosti pregled
Eva Bakrač, Ante Beović, Toni Bilić, Nola Bokun, Ema Božek, Lucija Burić, Rina Crnjaković, Maria Čerkić, Marija Čop, Vlatka Geceg, Viktorija Genzić, Lucian Glavan, Doria Gobić, Nina Grabovac, Gita Grah, Vito Grego, Tin Heljić, Fran Hodalj, Sanja Hokal, Sara Hrestak, Karlo Jelić, Luka Jugovac, Andrea Junaković, Lucija Jung, Frano Jurić, Ines Kocijan, Paula Lasković, Tea Matijević, Lana Milinović, Iva Munkačević, Ana Nikšić, Lucija Pezer, Mia Ribić, Ivona Roca, Mare Roth, Danica Runac, Mila Skalić, Stjepan Sorić, Tomislav Sorić, Barbara Srček, Andrija Stanković, Iva Stanković, Luce Storić, Paula Strugacevac, Marta Šarar, Nikola Škarec, Dino Špadina, Mia Šolaja, Vid Šešelj, Ivana Šilić, Maja Štefanić, Bernard Matej Štimac, Lucija Tadić, Anja Tihomirović, Kaja Terze, Marinela Topić, Dora Vitlić, Emma Vručinić, Sara Zelić, Karmen Žilić Sustav javnih prostora blokova Donjega grada u Zagrebu - Sinergija studenata Studija arhitekture i urbanizma te Studija dizajna Arhitektonski fakultet pregled
Nela Katalenić Klinar, Marija Salečić, Lucija Ercegovac, Marko Antolković, Emilia Rukavina, Ines Grubišić, Tea Zec, Lucija Klarić, Maja Sremec, Neža Vasle, Martina Barišić, Petra Cik, Vlatka Kladarić, Darija Auguštan, Patricia Žudetić, Laura Marincel Haller, Josipa Bilić, Ana Majdak, Marija Jurić, Stefani Pijetlović, Barbara Pijetlović, Barbara Tomić, Andrea Pedron, Petra Barišić, Ellen Široka, Dubravko Ćepulić Polgar, Ivana Hrkać, Marko Glogović, Edita Kolovrat, Filip Kojundžić, Lana-Lucija Horvatić, Pavle Zajcev, Pavao Mašić, Mateo Narančić, Ivan Šćepanović, Nika Kožar (Muzička akademija), Davor Horvat, Anđela Kusić (ADU) i Nikolina Žabčić (ALU) Izvedba glazbeno-scenskoga djela Suor Angelica et autres sœurs Muzička akademija (bez dokumenta)

(e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Aldin Alagić, Matija Barošević, Filip Bel, Jakov Glavina Osvojeno 2. mjesto na Lumen Developmentu, najvećem studentskom natjecanju u Republici Hrvatskoj u razvoju mobilnih i web aplikacija Fakultet organizacije i informatike pregled
Lucija Aralica, Doris Ganić, Erik Osmanović, Ana Škiljan, Marta Telebuh, Anamarija Vitlić Izniman uspjeh na 28. međunarodnom studentskom natjecanju Willem C. Vis Moot iz međunarodne trgovačke arbitraže (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) Pravni fakultet pregled
Tea Babić, Antonela Bodrožić, Daria Jelavić, Matej Kalajdžić Izniman uspjeh (2. mjesto) na natjecanju iz sportske arbitraže SLAM 2021 - Sports Law Arbitration Moot Pravni fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Lara Cvjetko Vrhunski sportski uspjesi u hrvatskom i međunarodnom džudu Fakultet elektrotehnike i računarstva (bez dokumenta)

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Franko Klisović Dobitnik I. nagrade na međunarodnom pjevačkom natjecanju Concorso lirico 'Tullio Serafin' 2021 u Vicenzi u Italiji i III. nagrade na međunarodnom pjevačkom natjecanju Premiere Opera Foundation - NYIOP International Voice Competition 2020 u New Yorku u SAD-u Muzička akademija pregled
Darija Auguštan Dobitnica I. nagrade na dvama međunarodnim pjevačkim natjecanjima: Concorso Lirico Internazionale “Mario Orlandoni” 2021 u Comu i Concorso lirico 'Tullio Serafin' 2021 u Vicenzi u Italiji   Muzička akademija pregled
Josipa Bilić Dobitnica I. nagrade u III. kategoriji na međunarodnom pjevačkom natjecanju József Simándy International Singing Competition 2021 u Szegedu u Mađarskoj   Muzička akademija pregled

(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

Biomedicina i zdravstvo

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ivana Babić, Mario Bahlen, Hana Ban, Ema Barić, Iva Begović, Nikola Bišćan, Bruna Burić, Eleonora De Lai, Paula Flegar, Ines Jurak, Sara Koprivica, Sara Koren, Antonio Ljulj, Lea Ivana Martić, Lucija Matić, Karlo Mustać, Luka Nalo, Brigita Novak, Petrik Pavličić, Inja Pavlić, Antonija Pupačić, Tin Rogina, Sofia Shkunnikova, Marija Strgačić, Lucija Žunić Projekt Studenti farmacije i medicinske biokemije u izazovima pandemije Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Ivona Ćudina, Marin Begović, Lester Toni Dobrić, Katarina Dragun, Robert Gečević, Ana Herceg, Lucija Kanižaj, Ivan Raguž Projekt Od studenta do doktora  Medicinski fakultet pregled
Tihana Kovačević, Sara Zadro, Mirta Peček, Dora Bulić, Điđi Delalić, Lara Divjak, Lorena Loje Medicinar, studentski časopis Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vol.62, 2020./2021. Medicinski fakultet pregled
Monika Burja, Magdalena Hajpek, Domagoj Kilić, Luka Šimunović, Bruno Špiljak, Paula Žugec Projekt Prvi studentski kongres: Priča o oralnom karcinomu - upoznaj i prepoznaj! Stomatološki fakultet pregled
Mihovil Ćaćić, Bruno Pašalić (Fakultet elektrotehnike i računarstva), Mihaela Galaš, Lucija Pavlović (Grafički fakultet), Dora Antolčić, Ana Crnjak, Mihaela Jukić, Katarina Landeka, Gabriela Ljubičić, Marta Martini, Petra Petani, Dora Vlašić, Klara Vresk, Ivana Vukojević (Stomatološki fakultet) Aplikacija Zubić Stomatološki fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva i Grafički fakultet pregled

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Mihaela Antolić, Luka Batur, Dora Brdar, Dunja Crnogorac, Antonia Cvrk, Dražena Čermak, Anja Damjanović, Maja Kobeščak, Karla Kragić, Đurđica Mijanović, Sunčana Orešić, Danijela Pfeifer, Ena Stefanov, Jelena Šeparović, Zrinka Tabain, Jelena Trbara, Valentina Tušek PROBIONline - projekt udruge PROBION kao odgovor na situaciju s bolesti COVID-19 Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Maja Kelava, Lana Lebo, Lucija Hodak, Petra Merle, Gabrijela Rošić, Tomislav Matić, Danijel Šotola, Tomislav Vlajčić, Kristina Đurđević, Jelena Pletikapa, Bruno Galić, Magdalena Lujić, Sara Stojić Studentski časopis Turistički laboratorij Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Babić Hrvojka,Bićanić Marko,Buzjak Dijana,Grgurić Luka,Kovačević Klara,Punda Nikola,Šimunić Sara, Šola Lucija, Vrbanec Dorotea Projekt Marketing Madness 2021 Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Alix Uzelac Vedriš, Petar Alerić, Ana Kršinić, Iva Rašić, Klara Vučković (Pravni fakultet) i Tomislav Babić (FER) Tribina Ljudska prava u koronakrizi Fakultet elektrotehnike i računarstva i Pravni fakultet pregled
Ida Dukić, Daniel Milošević, Anamarija Karin, Tonia Brekalo, Ivan Radišić i Matea Horvat Projekt Psiho-logo-pop - ciklus predavanja popularizacije znanosti Fakultet hrvatskih studija pregled
Goran Aurer, Petra Bekavac, Stela Božiček, Lucija Eterović, Patricia Gale, Elma Garibović, Maja Golešić, Matea Gugo, Ivana Jerčić, Paula Kovačić, Lidija Krznar, Nikol Leskovar, Marita Mesić, Marta Meštrović, Dora Novak, Lara Petković, Filip Petrina, Jana Petroci, Marija Salopek, Karmen Sertić, Anita Stanić, Tanja Stokanović, Kristina Škrlec, Monika Štrok, Nela Trninić, Helena Vučković, Petra Zdenković, Nina Žuvanić Projekt empaTiJa (ti i ja) Filozofski fakultet pregled
Petar Alerić, Tihana Barlek, Stjepan Gvozdić, Alen Ivanović, Ivan Klasan, Jakov Maričić, Ana Milčetić, Maro Perić, Petra Pinjuh (Pravni fakultet) i Matija Markušić (Filozofski fakultet) Projekt Financijsko i pravno opismenjavanje - FIPO 2020./2021. Pravni fakultet pregled

Prirodne znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Rea Bilić, Josip Čačković, Ema Hošnjak, Mia Jurković, Petra Katalinić, Maria-Magdalena Kaurinović, Katarina Ležaić, Adriana Lipovčić, Mia Maesano Krapinec, Silvija Mrkonja, Dora Perić, Emanuela Plejić, Marija Renić, Alma Vuran, Virna Zavidić, Antun Zelić Online Znanstvene čarolije   Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marija Mladinić, Petra Hus, Klara Rajković, Lorena Beretin, Ema Milišić Bogunović, Andrea Kosier, Sara Stermšek, Borna Branimir Vuković, Klaudia Bauk, Dominik Tomić, Tea Dragičević, Barbara Jakovljević, Deni Beloša, Rebeka Rumbak, Martina Topić Šesti simpozij studenata bioloških usmjerenja   Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ana Marija Bićanić, Luka Cavaliere Lokas, Matija Gašparlin, Marija Horvat, Tonka Hrboka, Eva Jelavić, Matea Radočaj, Barbara Šiljeg, Dominik Šipek Women in Physics - dvodnevni virtualni znanstveno-popularni festival Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ivana Kuliš (FER), Ivana Vučur (Ekonomski fakultet) i Barbara Buljan (FER) Stručna radionica FrontEd Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Matea Vasilj, Matija Kranjčec (Fakultet elektrotehnike i računarstva), Tin Kolenko (Pravni fakultet), Božo Kvesić (Fakultet organizacije i informatike) Projekt organizacije radionice Pravo IT(i) Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Danijela Ivandić, Mislav Matić, Tina Zubović, Iva Žuvić, Daniela Vasiljević, Dubravka Tavra, Hrvoje Tašner, Katarina Sokač, Leonarda Vugrin, Lucija Terihaj, Matija Krvavica, Nikolina Zekić, Nora Čobanov, Samanta Tomičić, Dora Ljubičić, Adriana Tičić, Petra Plavčić, Barbara Arambašić, Marijana Marcelja, Laura Milek, Martina Batur, Magdalena Vujasinović Prva konferencija Europskoga prijelaza na čistu energiju (First Conference of European Clean Energy Transition) Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Klementina Kos, RGN, Hannan Arslani, RGN, Mateo Žunabović, RGN, Bruno Bokulić, RGN, Sanja Jakopec, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Viktorija Rudman, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Dragutin Franičević, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sara Večerić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Matko Milanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Franka Milanja, Arhitektonski fakultet, Anamarija Dujmović, Arhitektonski fakultet, Hana Fort Mlakar, Arhitektonski fakultet Konferencija Budućnost ugodnog stanovanja u organizaciji studentske udruge SUPEUS Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Valentina Ferenčak, Selma Imamagić, Robert Matašić, Anja Miljković, Tena Omerović, Ivona Pranjić, Ivana Škaper, Karmela Wolff Projekt Only natural – higijenska maska bojadisana prirodnim bojilima Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Nola Bokun, Romana Dusper, Gita Grah, Luciana Medić, Rea Novaković Matošić Projekt DA! festival Arhitektonski fakultet pregled
Marija Anđela Biondić, Tena Maletić Projekt Tko to tamo svira?! Muzička akademija pregled

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Adrian Poznić, Vladimir Antun Posavec, Hrvoje Plukavec, Ante Radeljić, Ivan Noršić, Ivana Kos, Ian Vragović, Matea Bošnjak, Saša Stipić (Ekonomski fakultet) i Ante Batistić (Filozofski fakultet) Projekt Glas studenta Ekonomski fakultet pregled
Bruno Bogović, Matija Čeh, Katarina Dogan, Korina Grbeša, Monika Jerković, Tomislav Marčeta, Petar Šarić, Ana Tušek Projekt Razgovori ugodni Fakultet hrvatskih studija pregled
Filip Čerepinko, Petra Džono, Katarina Jozinović, Ana Juričić, Suzana Kralj, Anabela Ljubić, Kristina Povijač, Nikolina Rajkovača, Valentina Šimatović, Emanuel Tomljenović, Veronika Žlabravec Pametni digestor – studentski poduzetnički projekt Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Bruno Perić, Vlaho Kavain, Veronika Štefanko, Buga Kranželić Revitalizacija Saveza studentskih udruga Filozofskoga fakulteta Filozofski fakultet pregled

Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr