Nagrađeni radovi, 2016./17. akademska godina


(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Lucija Hok Mehanizam reakcije kloriranja 5-fluorouracila i ekotoksikološka analiza kloriranih produkata Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Anđelka Milakara i Nives Antolić Prognostička vrijednost klinički relevantnih medicinsko-biokemijskih pretraga u predikciji rane retransplantacije jetre Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Barbara Pem Računalna studija tautomerizacije benzodiazepina Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Zvonimir Mlinarić Sinteza i karakterizacija novih hibridnih derivata primakina i vorinostata Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Helena Deriš Spektroelektrokemijsko određivanje redukcijskog potencijala holo-transferina Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Antonio Lukenda i Mario Bažant Uloga bakra u oboljenjima štitne žlijezde Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Rok Ister In silico probir derivata kumarina i L-askorbinske kiseline na histonskoj demetilazi LSD1 — pametni dizajn novih kemoterapeutika Medicinski fakultet pregled
Romano Antunović, Borna Arsov Morfološko-anatomske, radiološke i kliničke značajke tipa 6 deformacije nosnog septuma u čovjeka Medicinski fakultet pregled
Josip Vrančić, Iskra Pezdirc Oksidacijske modifikacije izvanstaničnog matriksa induciraju Nrf2 u matičnim stanicama karcinoma dojke Medicinski fakultet pregled
Igor Radanović, Martina Fadljević Procjena učinka imunizacije na generalizirani i subkondralni gubitak kosti u tijeku artritisa potaknutog antigenom Medicinski fakultet pregled
Lucija Čondić Učestalost sindroma nemirnih nogu u populaciji trudnica i kvaliteta života Medicinski fakultet pregled
Ivan Vurnek Uloga nomograma sastavljenog od rutinskih biokemijskih i antropometrijskih parametara u povećanju dijagnostičke točnosti kromogranina A u otkrivanju bolesnika s neuroendokrinim tumorom Medicinski fakultet pregled
Sandra Veličan Antimikrobna fotodinamska terapija (aPDT) kao pomoćno sredstvo kod pacijenata s agresivnim parodontitisom - randomizirana klinička studija nasuprotnih kvadranata Stomatološki fakultet pregled
Marija Antunović, Ljiljana Vukmanović Propusnost bakterija kroz korijenske kanale punjene biokeramičkim punilima i punilima temeljenim na mineral trioksid agregatu Stomatološki fakultet pregled
Ivan Lukšić, Žiga Lužnik Tipične traume i promjene usne šupljine kod borilačkih sportova Stomatološki fakultet pregled
Kim Jelena Varga, Marino Tomić Trodimenzionalni prikaz anatomije mandibularnog kanala – retrospektivna studija Stomatološki fakultet pregled
Tena Stričak, Ivana Najman Usporedba preciznosti otisaka dobivenih različitim metodama miješanja alginata Stomatološki fakultet pregled
Ana Sandrić, Borut Kociper Usporedba učinkovitosti LED polimerizacijskih uređaja druge i treće generacije u polimerizaciji bulk-fill kompozitnih materijala Stomatološki fakultet pregled
Martina Laktić, Krešimir Kuftinec Utjecaj stomatološke okoline na stres studenata dentalne medicine Stomatološki fakultet pregled
Anamarija Novaković, Lucija Ćabov-Ercegović Znanje doktora dentalne medicine o bifosfonatnoj terapiji (informiranje i preventivni program) Stomatološki fakultet pregled
Klara Marić i Petra Šoštarić Biomarkeri periodontalnih bolesti izdvojeni iz sline pasa Veterinarski fakultet pregled
Liča Lozica Molekulska karakterizacija APEC sojeva E.coli izdvojenih na farmama peradi u Republici Hrvatskoj Veterinarski fakultet pregled
Karla Milošević, Mihael Galović Primjena propolisa u tretmanu mastitisa kod mliječnih krava Veterinarski fakultet pregled
Željka Sabol Prvi dokaz oblića Setaria tundra u srna u Hrvatskoj molekularnom metodom Veterinarski fakultet pregled
Kristina Rakić UČINAK EGZOGENOG MELATONINA NA MORFOMETRIJSKE OSOBITOSTI SPERMIJA JARČEVA IZVAN RASPLODNE SEZONE Veterinarski fakultet pregled
Marina Špehar, Nikolina Tuškan Usporedba pouzdanosti molekularnih i morfoloških metoda identifikacije crijevnih parazita čaglja Veterinarski fakultet pregled

Područje biotehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Helena Senko i Petra Špoljarić Tehnološki potencijal sojeva Lactobacillus sakei izoliranih iz tradicionalnih kobasica od mesa divljači Agronomski fakultet pregled
Bernardica Jelčić Ublažavajući učinak arbuskularne mikorize na stres izazvan nedostatkom fosfora kod pšenice Agronomski fakultet pregled
Karla Neral, Borna Nađ Učinak botaničkog insekticida azadirachtin na intenzitet ishrane i smrtnost različitih razvojnih stadija krumpirove zlatice Agronomski fakultet pregled
Tena Čadež, Marina Zubčić In vitro sustav za testiranje utjecaja probiotika i prebiotika na ravnotežu crijevne mikrobiote Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Ana Novačić Ključna uloga Arp podjedinica u regulaciji aktivnosti kromatin-remodelirajućih kompleksa u kvascu Saccharomyces cerevisiae Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Ana Besednik, Ivana Hranić Mikrostrukturna, fizikalna i antimikrobna svojstva bakterijske celuloze (kombucha) proizvedene tijekom fermentacije zelenog čaja s jasminom i kokosovog mlijeka Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Ana Dobrinčić i Lucija Tuđen Učinkovitost različitih postupaka ekstrakcije lista masline obzirom na koncentraciju ukupnih fenola i antioksidacijski kapacitet ekstrakta Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Veronika Gunjević, Ivana Papaik Zeleni pristupi u ekstrakciji i izolaciji antocijana iz komine grožđa Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Ivana Čirko i Magdalena Maračić Populacijske značajke lisice (Vulpes vulpes L.) na području južnog dijela Parka prirode „Medvednica“ Šumarski fakultet pregled
Milan Čop, Marko Bačurin Prognoza gradacije i širenja napada smrekovog pisara (Ips typographus) nakon ledoloma u Gorskom kotaru interpretacijom satelitskih snimaka WorldView 2 Šumarski fakultet pregled

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Marko Čular, Sven Grbić Učinci i posljedice organiziranja velikih sportskih natjecanja: Svjetsko rukometno prvenstvo 2009. Ekonomski fakultet pregled
Kristiana Vitez, Žana Zekić Čimbenici koji utječu na interes djevojaka za STEM područje u Republici Hrvatskoj Fakultet organizacije i informatike pregled
Karlo Grlić Model nenametljive provjere vjerodostojnosti korisnika pomoću fizičke jedinstvenosti lica za povećanje sigurnosti unutar platnog sustava Fakultet organizacije i informatike pregled
Željko Poljak PROMETNA POLITIKA U HRVATSKOJ: ZAGOVARAČKE KOALICIJE U ŽELJEZNIČKOM PROMETU Fakultet političkih znanosti pregled
Stipo Dajaković KONSTRUKCIJA I VALIDACIJA VENTILACIJSKIH I METABOLIČKIH PARAMETARA U PROGRESIVNOM TESTU OPTEREĆENA S RUSKIM ZVONOM Kineziološki fakultet pregled
Bartol Benko, Luka Blažević UTJECAJ POVRATNE INFORMACIJE NA UČENJE SKOKA U DALJ KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI Kineziološki fakultet pregled
Kristina Bušljeta "Sama je to tražila." : Pripisuju li studenti pomažućih profesija krivnju žrtvi silovanja? Pravni fakultet pregled
Petar Alilović, Marin Curić Analiza pravila o potkapitalizaciji iz čl. 4. ATA Direktive u kontekstu prava Europske unije i ustavnih pravila država članica s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku Pravni fakultet pregled
Anita Kutlić i Anita Tkalčević DIV KOJI SPAVA: MIRENJE IZ PERSPEKTIVE PRAVNIH PROFESIONALACA Pravni fakultet pregled
Domagoj Grgurević i Benjamin Sadrić Procesnopravna priroda zastare - ključ nezastarijevanja pretvorbenog i privatizacijskog kriminala Pravni fakultet pregled
Adriana Graberec i Martina Krcivoj Jesu li teme metodičkih predložaka u udžbenicima jednako poticajne za djevojčice i dječake? Učiteljski fakultet pregled

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Lucija Martinko-Hock Nikola Vitov Gučetić - O ljepoti Fakultet filozofije i religijskih znanosti (Filozofski fakultet Družbe Isusove) pregled
Hrvoje Vargić Od iskustva k stvarima u sebi: Rasprava o metodi u filozofiji Fakultet filozofije i religijskih znanosti (Filozofski fakultet Družbe Isusove) pregled
Matej Vidaković Pojam žalovanja u filozofiji Rolanda Barthesa Fakultet filozofije i religijskih znanosti (Filozofski fakultet Družbe Isusove) pregled
Domagoj Čičko Ekonomski razvoj trgovišta Krapina u XVII. stoljeću Filozofski fakultet pregled
Marijana Kardum, Kristina Gudlin Heteropredodžbe u hrvatskoj paremiološkoj građi Filozofski fakultet pregled
Karla Zvonar PRILAGODBA FRANCUSKIH POSUĐENICA U HRVATSKIM RJEČNICIMA Filozofski fakultet pregled
Ana Marija Ambrušec i Anita Petrović Samoborska epigrafska baština do sredine 18. stoljeća Filozofski fakultet pregled
Martina Novosel Život žene zagrebačkog prigorja – promišljanje ženske supkulture i njene uloge u suvremenom predstavljanju identiteta grada Zagreba Filozofski fakultet pregled
Kristina Trampuš, Lucia Šare Kriza multikulturalizma: Nejasna vizija društva u članicama Europske unije Hrvatski studiji pregled
Tomislav Pavlović Razlike u psihičkoj dobrobiti žena oboljelih od endometrioze s obzirom na relaps simptoma bolesti Hrvatski studiji pregled
Jozo Hrkać Biblijska uporaba i teološka interpretacija glagola ὤφθη Katolički bogoslovni fakultet pregled
Dominik Štefulić Katolički svećenici u Hrvatskom saboru – primjer Živka Odžića (1836.-1892.) Katolički bogoslovni fakultet pregled

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Nicol Kolar ANALIZA UNUTARSTANIČNE RASPODJELE ODABRANIH METALA I METALOIDA U JETRIMA POTOČNE PASTRVE (SALMO TRUTTA LINNAEUS, 1758) IZ RIJEKE KRKE Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marija Vuk Bioraznolikost i antibiotička rezistencija bakterijskih izolata Dinarskog krškog podzemlja Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Hrvoje Mišetić Filostratigrafska analiza bakterije Escherichia coli Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tomislav Piteša Istraživanje utjecaja adsorbcije acetona na kristalnu strukturu i stabilnosti rompskih polimorfa 1,3-difenilpropan-1,3-diona pomoću simulacija molekulske dinamike Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Barbara Malečić, Niko Simić Izrada i ispitivanje algoritma za očitanje ciklona u rezultatima regionalnog klimatskog modela Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Željko Rapljenović, Luka Vanjur Kada molekulski kristali izvode akrobacije - primjer Oksitropijum bromida i Skopolamin metil bromida Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Igor Pejnović, Tihana Pensa KAKO SU KORALINACEJSKE ALGE POMOGLE U PALEOEKOLOŠKOJ INTERPREACIJI EOCENSKIH GORNJIH NUMULITNIH VAPNENCA SJEVERNO DALMATINSKOG PREDGORSKOG BAZENA Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Mateja Pisačić Kinetika dimerizacije 2-nitrozopiridina i njegovih derivata u čvrstom stanju Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marta Bošnjaković i Andrea Hloušek-Kasun Minimalni analog tRNALeu koji se može uspješno aminoacilirati leucil-tRNA-sintetazom Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Lana Kralj Molekularno dinamičke (MD) simulacije i njihova primjena na kompleks mutanta enzima dipeptidil peptidaze III i Keap1 proteina Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Nikolina Lešić Nanočestice cerijeva dioksida – sinteza, karakterizacija i adsorpcija polielektrolita Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tvrtko Pleić, Vedran Glasnović Percepcija Balkana među zagrebačkim i mariborskim studentima geografije Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ina Erceg Početni stadij biomineralizacije: Istraživanje nastajanja amorfnog kalcijevog fosfata metodama raspršenja svjetlosti i laserske difrakcije Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ana Paliska, Filip Srnec Prepoznavanje glazbenih akorda koristeći tehnike strojnog učenja Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marko Imbrišak Primjena aproksimacijske metode mnogostrukosti s rubom u nuklearnoj fizici Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Hrvoje Višić Procjena toksičnosti onečišćenog sedimenta rijeke Save na embrije ribe zebrice (Danio rerio) Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Petra Schneider Prostorna analiza varijacije petrografskih, mikrotektonskih, paragenetskih i geotermobarometrijskih značajki zelenih škriljavaca središnjeg dijela Medvednice Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ivica Petar Čališ Razvoj i optimizacija Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Grazia Davidović Sirtuin 3 i hiperoksija: saveznici u borbi protiv tumora Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Valentina Krekić Arhitektura dvorane - projekt / prototip bazenske dvorane Arhitektonski fakultet pregled
Paula Šantić Posuda za pripremu i čuvanje zimnice - Bokun Arhitektonski fakultet pregled
Adrian Žgaljić Detekcija i brojanje pokretnih objekata u videosnimkama Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Dominik Barbarić Distribuirani svjetlovodni senzorski sustav za mjerenje temperature Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Gabrijel Kolar i Žana Nevjestić Matematički model NTC termistora Fakultet elektrotehnike i računarstva i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Filip Car, Ivana Ćevid Ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava polimera koji se koriste u 3D tiskanju Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Edita Krmpotić i Petra Tominac Izrada i karakterizacija elektroispredenih nosača s uzrokovanom topografijom za uzgoj ljudskih stanica kože (ili oka) Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Evelina Mustapić i Nikolina Miličević Modifikacija površine implantnih materijala s ciljem poboljšanja biokompatibilnosti Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Maja Farkaš, Nevena Milčić Oporaba kafilerijske otpadne vode za navodnjavanje hibridnim postupkom koagulacije, pješčane filtracije i ultrafiltracije Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Franko Palčić, Krunoslav Šlogar Poboljšanje stabilnosti uljnih nanofluida kemijskom funkcionalizacijom ugljikovih nanocijevi metakrilatnim polimerima Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Martina Miloloža i Nikolina Janton POTENCIJAL IZOLIRANIH BAKTERIJSKIH KULTURA U STVARANJU AKTIVNOG MULJA ZA BIOREMEDIJACIJU FARMACEUTSKE OTPADNE VODE Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Ana-Marija Čižmek Razvoj i validacija SPE-HPLC-DAD metode za određivanje plave boje u dizel gorivima Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Antonija Glavač Ultrazvučna i toplinska stabilnost euromarkera Solvent Yellow 124 i procjena toksičnosti razgradnih produkata Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Ida Boček Utjecaj položaja dušikovog atoma na spektroskopska svojstva i interakciju s DNK/RNK regioizomera temeljenih na imidazo[4,5-b]piridinu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Borna Kapusta, Mladen Miletić Analiza utjecaja adaptivnog upravljanja signalnim planovima semaforiziranog raskrižja na vrijeme putovanja vozila žurnih službi Fakultet prometnih znanosti pregled
Deni Vlašić Numerički alat za preliminarni projekt brodskog vijka Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Nikola Horvat Određivanje ulaznih parametara SFEM simulacije pri razvoju proizvoda Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Jurica Jačan, Tomislav Horvat Poboljšanje svojstava biomedicinske legure ASTM F 1537 nanošenjem biokompatibilne PACVD TiN prevlake Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Jelena Petruša Sonokemijska sinteza nanostrukturiranog TiO2 na bio-predlošku membrane ljuske jaja Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Matej Buntić Utjecaj strategija upravljanja turbopunjačem na performanse prednabijenog Ottovog motora pri djelomičnom opterećenju Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Marina Gudelj Analiza urbanizacije grada Splita Geodetski fakultet pregled
Anamarija Muhar Doprinos analizi rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s obzirom na pojedine pokazatelje kakvoće otpadne vode i na utjecaj oborina primjenom metode RAPS Geotehnički fakultet pregled
Božen Mušterić, Jakov Oreb Analiza utjecaja razdjelnica pri djelovanju potresa na primjerima karakterističnih zgrada u Gradu Zagrebu Građevinski fakultet pregled
Sara Pirc, Petra Mužic Analiza vibracija pješačkih mostova pri prometnom opterećenju pješacima Građevinski fakultet pregled
Ivan Čudina Određivanje elastičnog kritičnog momenta nosača jednoosno simetričnog poprečnog presjeka primjenom numeričkih simulacija Građevinski fakultet pregled
Mihel Bosankić, Ivan Kukina Određivanje oštećenja na konstrukcijama primjenom modalnih oblika Građevinski fakultet pregled
Kristina Leko, Ivana Radić PRORAČUN UPORABNOG VIJEKA MIKROARMIRANOG BETONA IZLOŽENOG DJELOVANJU AGRESIVNOG OKOLIŠA Građevinski fakultet pregled
Anthony Ninčević, Saša Pejić Utjecaj biopepela na svojstva ekološkog betona Građevinski fakultet pregled
Andrija Tukša, Frane Burazer Iličić Vlačna ispitivanja geomreža Građevinski fakultet pregled
Lucija Gamulin FT RAMAN SPEKTROSKOPIJA U ANALIZI I DIFERENCIJACIJI RAZLIČITIH TIPOVA FOTOKOPIRNIH PAPIRA Grafički fakultet pregled
Filip Brletić Hidrološki objekti na jugozapadnim obroncima Parka prirode Medvednica Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Boris Klabučar Modeliranje hibridnog sustava geotermalne dizalice topline i plinskog kotla u funkciji klimatskih parametara grada Zagreba Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Kristina Strpić RAZVOJ NOVE METODE IZVOĐENJA I INTERPRETACIJE TESTA TOPLINSKOG ODAZIVA TLA PRIMJENOM MODELA HIDRODINAMIČKIH ISPITIVANJA U NAFTNOM INŽENJERSTVU Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Marko Repac Utjecaj dijageneze na izračun paleotemperature na temelju izotopnog sastava kućica foraminifera: primjer iz miocena Hrvatske Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Valerija Ljubić Analiza svojstava celuloznih tekstilnih materijala bojadisanih prirodnim bojilom životinjskog podrijetla ekstrahiranim iz Dactylopius coccus Tekstilno-tehnološki fakultet pregled
Tonko Čipčić Utjecaj količine antibiotika na svojstva elektroispredenog polikaprolaktona kao podloge za kontroliranu terapiju oka Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Kristina Kegljen Drama "Jagode" Akademija dramske umjetnosti pregled
Antonia Dorbić Koreografija "Slijed događaja" Akademija dramske umjetnosti pregled
Ivana Đula Plesna predstava "Tri sestre" Akademija dramske umjetnosti pregled
Anđela Zanki i Tomislav Hršak Projekt "Bojom do zdravlja" Akademija likovnih umjetnosti pregled
Vedran Janjanin Dobrotvorni koncert ,,Umjetnici za kulturu zdravlja'' Muzička akademija (bez dokumenta)
Iva Krušić Glavna uloga u operi R.V. Wiliamsa: Riders to the sea u sklopu projekta European Opera Academy u Hamburgu Muzička akademija pregled
Dunja Čolić Međunarodno natjecanje puhača „Varaždin Woodwind&Brass ” Muzička akademija pregled
Katarina Kutnar Solistički koncert sa Zagrebačkom filharmonijom - P.I. Čajkovski: Koncert za violinu i orkestar u D-duru op.35 Muzička akademija (bez dokumenta)
Mate Đuzel Solistički koncert sa Zagrebačkom filharmonijom u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski - N. Rota: koncert za trombon i orkestar u C-duru Muzička akademija (bez dokumenta)

(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Valentina Percan, Nikolina Škvorc, Monika Živković Ekspresija Ki-67 biljega proliferacije u karcinoma apokrinih žlijezdi analnih vrećica pasa Veterinarski fakultet pregled

Područje biotehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Iva Katić, Martina Jašinski, Tea Glunčić, Zdravko Begić Analiza visoko rezolutne genetske informacije u filogenezi mitogenoma goveda Agronomski fakultet pregled
Marin Cukrov, Luka Jerončić, Leon Prelogović Utjecaj kontroliranog vodnog stresa na sadržaj bioaktivnih spojeva u hidroponskom uzgoju rikole (Eruca sativa Mill.) i špinata (Spinacia oleracea L.) Agronomski fakultet pregled

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Lucija Tošić, Jozo Jozipović, Ivana Bašić, Lana Bene Dokumentarni film: Američki unutarstranački izbori 2016. Fakultet političkih znanosti (bez dokumenta)
Sara Kekuš, Antonio Penić, Mislav Pislak, Eugenija Prša Društveno angažirani film "Metamorfoze" Fakultet političkih znanosti pregled
Branimir Šola, Marin Mandarić, Matilda Šola, Goran Kontić ZAVISNOST TESTOVA ZA PROCJENU EKSPLOZIVNE SNAGE GORNJIH EKSTREMITETA I VELIČINE TIJELA: ALOMETRIJSKI PRISTUP Kineziološki fakultet pregled
Renato Bukovac, Petra Svete i Alina Škiljić Participacija mladih u politici: mit ili stvarnost - osvrt na Zakon o savjetima mladih Pravni fakultet pregled
Petra Laban-Sabol, Stefan Laban-Sabol, Dominik Mišević Utjecaj terorizma na pravnu, društvenu i ekonomsku sferu: pregled, analiza i posljedice Pravni fakultet pregled
Anamarija Dumenčić, Ivan Igić, Ivona Samardžić, Andreja Štimac Stavovi učitelja i nastavnika o korištenju aplikacije e-Dnevnik u osnovnom obrazovanju Učiteljski fakultet pregled

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Petar Gabrić, Iva Brajković, Letizia Licchetta, Juraj Bezuh, Dorotea Kelčec Ključarić Analiza strategija prevođenja filmskih naslova na hrvatski i njemački jezik Filozofski fakultet pregled
Ivo Alebić, Marina Brajdić, Vedran Bujanec, Tamara Drašković, Ivana Kovačić, Augustin Kvočić, Roni Rengel i Bernard Špoljarić Bubnjevi kulture: filozofsko-umjetnički projekt Filozofski fakultet pregled
Domagoj Bužanić, Darija Dunjko, Blaž Glavinić, Karla Ivak, Antonio Manhard, Jelena Šekrst, Ivan Vidović Mapiranje arheološkog nalazišta Velić 2014. – 2016. godine Filozofski fakultet pregled

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Valentina Galijan, Helena Selić, Zrinka Zelenika Analiza prostorne distribucije i ponude ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Barbara Bošnjak, Josip Novak, Veronika Pedić Racionalne funkcije na krivuljama i primjena nad poljem C Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Robert Barbir, Nika Bralić, Ivana Brzović, Ivan Bulian RE : riječki paraziti - putujuće kupalište Arhitektonski fakultet pregled
Matija Bedeković, Bruno Marić, Martina Tomić Dizajn i razvoj male multirotorske letjelice s upravljanjem zasnovanim na pomičnim masama Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Dženita Šola, Ana-Marija Tomić, Andreja Žužić Analiza i optimiranje rada postrojenja Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Josipa Papac, Klara Perović, Maja Halužan ODREĐIVANJE EKOTOKSIČNOSTI FARMACEUTIKA U VODI Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Robert Bedoić, Filip Brkić, Tomislav Horvat Povećanje energetske učinkovitosti procesa destilacije primjenom dizalica topline Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Paula Kašner, Lucija Ivanjko, Anita Dergez Razvoj i primjena metalnih monolitnih struktura za smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Dijana Beganović, Josip Dankić, Matija Keleković, Ana Mežnarek Dizajniranje funkcionalnosti usluge informiranja vozača smanjene i otežane komunikacijske sposobnosti u prometnom okruženju Fakultet prometnih znanosti pregled
Helena Dijanić, Marija Ferko, Maja Modrić Određivanje utjecaja kvalitete prometnih znakova na učestalost nastanka prometnih nesreća Fakultet prometnih znanosti pregled
Josip Kovač Levantin, Nikola Renčelj, Nikola Cvetković, David Ribić, Filip Kašuba Projektiranje, izrada i eksploatacija bespilotne letjelice fiksnih krila s kanard konfiguracijom Fakultet prometnih znanosti pregled
Dalibor Žgela, Nikola Rajčić, Marin Miletić, Hrvoje Selak, Martin Kotarski, Jurica Mustać Mehatronički sustavi s hidrauličkim, pneumatskim i električnim pogonima Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Samanta Bačić, Dina Grubišić, Senka Jukić Analiza vremenskih promjena geoidnih undulacija modela geoida ITSG-Grace2014 na području Europe s posebnim osvrtom na područje Republike Hrvatske Geodetski fakultet pregled
Anamarija Alagušić, Gabrijela Hrg, Marija Lokin Karakterizacija ponašanja čvora čelične geodetske kupole Građevinski fakultet pregled
Marko Perjan, Mihovil Rajković, Filip Štos Mogućnosti primjene ekspandirajuće poliuretanske smole u sprječavanju hidrauličkog sloma tla hidrotehničkih nasipa Građevinski fakultet pregled
Antonija Cikojević, Filip Ferenčak i Josip Husajina Poboljšanje karakteristika riječnog praga modifikacijom lučnog oblika Građevinski fakultet pregled

(d) Nagrada za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora)

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Martina Rzounek, Mirna Savić, Benedikta Vilenica, Katija Bušlje, Martina Nikoljačić, Emilija Kopčalić, Petar Ćujo (Akademija likovnih umjetnosti), Dora Bartol (Filozofski fakultet), Mario Jeličić, Giacomo Trenz, Karlo Knezić, Luka Knezić (Ekonomski fakultet) Promocija Hrvatske kulture tijekom Europskih sveučilišnih igara u Zagrebu i Rijeci 2017. godine izradom interaktivnih skulptura hrvatskih izuma Ekonomski fakultet, Akademija likovnih umjetnosti i Filozofski fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Josip Krajnović (FSB), Boško Marinčić (FSB), Tomislav Sabljak (FSB), Nick Findrik (FSB), Borna Krešimir Vlašić (FSB), Ljudevit Putarek (FSB), Matej Horvat (FSB), Matko Skutari (FSB), Matko Pečanić (FSB), Mislav Bošnjak (FSB), Marijan Balaško (FSB), Dario Hojsak (FSB), Niko Trumbić (FSB), Toma Budanko (FSB), Matija Juras (FSB), Ivan Cvok (FSB), Antun Stjepan Pongrac (FSB), Jelena Šklebar (FSB), Domagoj Lukšić (FSB), Ivan Marijanović (FSB), Marcel Besedić (FER), Mateo Milovac (FER), Nediljko Jerković (FER), Filip Šklebar (FER), Fran Fiolić (Ekonomski fakultet) Projekt Formula Student - Strix Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Studenti Akademije dramske umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti, Muzičke akademije, Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta političkih znanosti Opera L. Janačeka "Lukava mala lisica" Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti, Muzička akademija, Tekstilno-tehnološki fakultet, Arhitektonski fakultet i Fakultet političkih znanosti pregled
Jana Blažanović, Katarina Brkan, Magdalena Cvitan, Petra Ćaleta, Katarina Dimšić, Paulina Đapo, Andrea Grdenić, Ema Gross, Matija Jerković, Marija-Katarina Jukić, Franka Kovačević, Ivana Kovačević, Dora Lovrečić, Gabriela Paradžik, Mia Pleša, Marija Vukšić, Hana Zdunić, Klara Zečević Bogojević Projekt "Harmonija disonance: tragom tradicijskih pjevanja" Muzička akademija (bez dokumenta)

(e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Luka Bender, Jelena Durbek, Ana Glibo, Severina Jajčević, Ivana Kosier, Jelena Kurija, Martina Lauš, Karolina Miljak, Jelena Mišić, Iva Mitrović, Petra Neralić, Tajana Iva Pejaković, Stjepan Perić, Bruno Rački, Sara Šipicki, Mia Šojat, Jelena Tkalec, Marin Tušinec, Dalia Vađunec, Iva Vlak, Marin Vrhovac, Tea Zebić, Karlo Žili, Katarina Žunić Nagrada za najbolju udrugu studenata farmacije i medicinske biokemije na svijetu Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Luka Grgar Inovacija "Jednokratni hidrofilni urinarni kateter u kompletu s antiseptičkim sredstvom" Medicinski fakultet pregled

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Leo Siniša Radošić, Alen Martinčević, Antonio Lopac, Ivan Oršolić Višestruki pobjednici brojnih hackathona (RH i EU) Fakultet organizacije i informatike pregled

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Dora Klindžić, Mateo Kruljac Efekti egzoplanetarne gravitacije na kolonizaciju čovječanstva i evoluciju života Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Enes Garibović Enes Garibović: Iznimni sportski uspjesi u karateu Fakultet elektrotehnike i računarstva (bez dokumenta)
Marko Rukavina Posebni natjecateljski uspjesi u karateu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Dino Povrženić Vrhunski sportski rezultati uz studiranje na Građevinskom fakultetu Građevinski fakultet (bez dokumenta)

(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

Interdisciplinarno područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Barac Ivana, Batinić Sven, Isaykov Pavel, Koprčina Filip, Koštan Roko, Radočaj Lucija, Runje Leon, Strelec Dorotea, Špoljarić Martina, Tatić Minea (Fakultet političkih znanosti), Anušić Vedran, Basić Lucija, Leko Domagoj, Masnec Tara, Oršanić Marta, Petošić Mislav, Šiško Antonija, Šutila Elena, Vukelić Viktor, Zubčić Ines, Zemljić Marta (Ekonomski fakultet), Babić Tea, Breitenfeld Hana Ivana, Bungić Iva, Čavlović Dijana, Huđ Marija, Jokić Kristina, Klasić Nikola, Majdanžić Marija, Novak Tina, Nuić Viktorija, Pandurević Ines, Stupičić Anamarija, Sokač Ana, Vrkljan Josipa, Zrinjski Ivan (Pravni fakultet), Kolesarić Marina, Lončar Sara, Višić Andrija (Filozofski fakultet), Alić Dalia (Akademija dramske umjetnosti), Ljubičić Iva (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) i Jakupić Vilim (Fakultet strojarstva i brodogradnje) MODEL EUROPEAN UNION ZAGREB 2016 (MEUZ 2016) Fakultet političkih znanosti, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Filozofski fakultet, Akademija dramske umjetnosti, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Filip Đerke, Luka Filipović Grčić, Lea Ledinsky (Medicinski fakultet), Luka Bosnić, Valentina Cafuk, Katarina Hubeny, Dora Karamatić, Katarina Kazić, Kristina Kozina, Matija Kraljić, Karmen Miletić, Ela Ptiček, Iva Ukić, Mirna Aržić, Dominik Badel, Tomislav Bagić, Matija Barović, Ines Borovac, Leonard Borovičkić, Matea Brkić, Paola Dodić, Jakov Habjan, Anja Kepert, Antonio Klasić, Đani Lacmanović, Marta Letica, Marija Matulić, Ramona Morić, Dominik Perović, Hana Puljić, Lucija Rupić, Andrea Rebec, Vana Šulentić (Arhitektonski fakultet), Bartol Benko, Patricia Vrbos, Marko Vukasović (Kineziološki fakultet), Josip Bedalov, Lara Bogovac, Matea Bolčević, Ivana Celić, Blaž Cerovečki, Marko Malić, Jana Stoić, Matea Slijepčević, Petra Sturica, Ana Šandrk, Anita Trojanović (Agronomski fakultet), Ivica Antolković, Matej Gojanović-Rakić, Matija Juraić, Ljerka Juroš, Martina Kesner, Anja Klasiček, Antonio Petrak, Nikolina Sirovec, Antonio Stepić, Daniel Vrančić (Fakultet strojarstva i brodogradnje), Anja Jurišić (Akademija likovnih umjetnosti), Lana Agejev, Nina Barić, Magdalena Batinić, Anja Domazet Lošo, Danijela Gadža, Marta Giaconi, Dina Legović, Nikolina Majdak, Anja Marušić, Ivana Matišić, Lucija Očasić, Marija Podboj, Lucija Šarić, Franka Angela Šimunković, Kasja Tičić, Ivana Vinceković (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) Nacionalni program promicanja zdravlja „Živjeti zdravo“ Medicinski fakultet, Kineziološki fakultet, Arhitektonski fakultet, Agronomski fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Akademija likovnih umjetnosti i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pregled

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Belušić Antonia, Drljanovčan Martina, Kovač Kevin, Mamić Ivan, Marelja Franjo Josip, Momčilović Mirna, Orehovački Helena, Palac Zvonimir, Sušilović Lucija, Svilar Matej Humanijada 2017. Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Hrvoje Brčić, Bože Omazić, Lucija Veronika Miličević, Ana Bojko, Marija Čačić, Neven Obradović-Kuridža, Mihael Klašnja, Karolina Miloš, Matej Jelić Sportska udruga studenata medicine SportMEF - projekt "162 stube 2017" Medicinski fakultet pregled
Karlo Toljan, Niko Njirić, Jan Homolak, Nikola Prpić, Pia Saskia Muller, Barbara Tomić, Ivan Mlinarić, Luka Turkalj, Emina Horvat Velić (PMF), Slaven Gojković Studentska sekcija za neuroznanost Medicinski fakultet pregled
Ema Čaušić, Hana Lučev, Dominik Strikić, Jozo Schmuch, Petra Sedinić, Hrvoje Kovačević Udruga CroMSIC: projekt Promicanje mentalnog zdravlja - Pogled u sebe Medicinski fakultet pregled
Dino Hošnjak, David Geštakovski, Ivan Šalinović, Filip Pezer, Sarah Kramarić, Tena Manjarić, Kim Jelena Varga 1. kongres studenata dentalne medicine Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Stomatološki fakultet pregled

Područje biotehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Jasmina Hasanović, Andrea Bilandžija Interaktivni pristup u edukaciji o pravilnoj prehrani osoba s invaliditetom (paraplegičara, tetraplegičara i distrofičara) Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Dolores Dravinec, Stella Mirić Projekt "Stekni zdrave navike" Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Mateja Glavaš, Blanka Hlad, Lorena Rukav, Iva Sambolek Projekt "Podrži me" Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pregled
Dijana Pjevač Projekt "Dajmo im da uče" Ekonomski fakultet pregled
Barbara Barbarić, Gianluca Bartolović, Matej Findri, Tea Logožar, Aleksandra Lovrić, Tihana Nađ, Tanja Ožić-Bašić, Patricija Oreški, Antonio Tandara, Ivo Teški i Petra Vidović Projekt "Europski tjedan novca" Ekonomski fakultet pregled
Paula Šandrk, Ivana Divić, Grigor Baţdar, Frane Nonković, Sara Arapović, Ana Baketa, Tea Blaţun, Ida Boras, Andrea Brezović, Magdalena Cvijanović, Dora Gaćeša, Maja Perić, Lucija Priljević, Juraj Puljić, Ivona Radoš i Maja Rupĉić Projekt Ekonomske klinike "Financijska pismenost osnovnoškolaca" Ekonomski fakultet pregled
Deana Kovač, Ana Katarina Kolarić, Anamarija Igrec, Tomislav Jukica, Matija Gorički, Silvije Hrstić, Katarina Raguž, Petra Lončar, Lucija Matulić, Antonio Ćorluka, Larisa Borovec, Martina Pahek Razvoj globalne i lokalne zajednice prema UN-ovim ciljevima održivog razvoja kroz međunarodne projekte, program razmjene i razvoj potencijala mladih ljudi Fakultet organizacije i informatike pregled
Tina Lukčić, Lucija Matulić, Sven Vukelić, Ivan Oršolić, Leo Siniša Radošić, Jerko Mitrić, Mateo Pižeta, Matija Čoklica, Danijel Sokač, Filip Aleksić, Petra Pomper, Petra Pavić, Stjepan Rakarec, Ante Barić, Maja Vračan, Gloria Babić, Maja Šporčić, Ivona Crnac, Stefano Kliba, Mislav Jurinić, Ivan Penga Studenti uče studente - IT i ekonomske radionice za studentsku populaciju Fakultet organizacije i informatike pregled
Nikolina Ćosić, Frano Čirko, Mihaela Konjevod, Sara Semenski, Aleksandra Šarac Projekt društveno korisnog učenja: Siguran frend uvijek je trend! Filozofski fakultet pregled

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Mihael Eraković, Tamara Rinkovec, Edi Topić, Nea Baus, Tomislav Piteša, Ana Mikelić, Petar Štrbac, Demian Kalebić, Ingrid Gregorović, Karolina Kolarić, Dominik Gašparić, Luka Fotović, Ana Milas, Kristin Becker, Neven Golenić, Toni Lijić, Matea Sršen, Ana Vlašić Simpozij studenata kemičara (SiSK) Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Žad Deljkić, Edi Sinovčić, Katarina Ćavar, Josip Mrđen, Alen Hrga FERsec Challenge - radionica o informacijskoj sigurnosti Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Franka Grubišić, Tomislav Horvat, Viktor Mihoković, Luka Trgovac i Luka Zalović Časopis Ekscentar br. 19, 2016 Geodetski fakultet (bez dokumenta)
Studentska udruga Studentski ogranak SPE-a Zagreb 4. međunarodna studentska energetska konferencija Rudarsko-geološko-naftni fakultet (bez dokumenta)
Armanda Mia, 2. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Brcko Manuela, 2. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Herga Ivan, 2. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Iveković Petra, 2. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Jugović Monika, 2. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Jurjević Ana, 2. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Krajina Mirjam, 2. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Krešić Gabrijela, 2. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Ninić Iva, 2. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Smolčec Lucija, 2. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Višak Antonija, 2. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Zujović Jana, 2. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) KOSTIMOGRAFSKA PROMIŠLJANJA SHAKESPEAREA Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Tara Beata Racz i Ivan Barun Program "Svijet i ja, ja i svijet" Akademija likovnih umjetnosti pregled

Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr