Nagrađeni radovi, 2017./18. akademska godina


(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)

Biomedicina i zdravstvo

Autori Naslov Sastavnica Rad
Edvin Brusač NOVA HPLC-DAD-MSn METODA ZA ODREĐIVANJE IMUNOSUPRESIVA KORIŠTENIH U TERAPIJI UPALNIH BOLESTI CRIJEVA I FOLNE KISELINE U TABLETAMA I PLAZMI Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Ivana Tarandek, Lu Turković Sinteza benzhidrilnih difenil-fosfinata i nukleofugalnost difenil-fosfinatne izlazne skupine u vodenim otopinama etanola Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Lucija Božičević, Helena Sremec Mehanizam racemizacije oksazepama Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Kristina Bišof Povezanost C-reaktivnog proteina i vitamina D u shizofreniji Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Ivana Kovačević Bioraznolikost aspergila sekcija Circumdati, Flavi, Nigri i Versicolores u prašini nakon poplave Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Hrvoje Boić Sinteza i karakterizacija druge generacije urea i bis-urea primakina s aminoalkoholima Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Antonija Hanžek, Angela Milanović Učinak kvercetina na vijabilnost MDA-MB-231 stanica karcinoma dojke Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Ivan Kapetanović Utjecaj patohistološkog nalaza intrakranijskog tumorskog procesa u odrasloj dobi kod bolesnika s učinjenom stereotaksijkom biopsijom Medicinski fakultet pregled
Andrija Meštrović Kolagen VI kao biljeg hrskavičnoga fenotipa tkivnih presadaka dobivenih u automatiziranom perfuzijskom bioreaktoru Medicinski fakultet pregled
Mateja Banović, Mislav Barišić-Jaman CENTRALNI UČINCI BOTULINUM TOKSINA TIPA A NA NEUROTRANSMITERE I NEURONALNE MARKERE U KRALJEŽNIČNOJ MOŽDINI ŠTAKORA S LOKALNIM MIŠIĆNIM SPASTICITETOM Medicinski fakultet pregled
Joško Bilandžić, Stela Hrkač POSTNATALNI RAZVOJ I PROMJENE GORNJE I DONJE ĈELJUSTI Medicinski fakultet pregled
Jan Homolak BIOKEMIJSKE PROMJENE DORZALNE MOTORNE JEZGRE VAGUSA U ŠTAKORSKOM MODELU SPORADIČNE ALZHEIMEROVE BOLESTI Medicinski fakultet pregled
Ivan Šalinović, Matea Stunja Mehanička svojstva hibridnih i visokoviskoznih staklenoionomernih cemenata Stomatološki fakultet pregled
Bruno Štimac Remineralizirajući učinak bioaktivna stakla 45S5 na površinu cakline Stomatološki fakultet pregled
David Geštakovski, Marija Katalinić Usporedba okluzijskih, ekonomskih i ergonomskih razlika između adicijske i “occlusal stamp” tehnike slojevanja kompozitnih ispuna Stomatološki fakultet pregled
Tena Propadalo Procjena reproduktivnog potencijala rasplodnih i radnih pasa MORH-a Veterinarski fakultet pregled
Lucija Kanižaj, Sara Klobučar Analiza morfologije tumora i broja mastocita u pasa sa hemangiosarkomom Veterinarski fakultet pregled
Hrvoje Bezmalinović RASPROSTRANJENOST ČAGLJA (Canis aureus) NA PODRUČJU HRVATSKE OD 2011. DO 2015. GODINE Veterinarski fakultet pregled
Iva Benvin Primjena disk difuzijskog postupka u ispitivanju osjetljivosti sojeva gljivice Malassezia pachydermatis izdvojenih iz pasa s kroničnom upalom zvukovoda Veterinarski fakultet pregled
Ena Nakić Proteomski pristup pretilosti u pasa Veterinarski fakultet pregled
Aleksandra-Maria Đurić, Ana Frangeš Utjecaj zdravstvenog stanja na udomljavanje napuštenih pasa (model Grada Zagreba) Veterinarski fakultet pregled

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Marta Bedek Fizikalno-kemijska karakterizacija i mehanizmi otpuštanja Trichoderma viride spora i kalcijevih iona iz mikrosfera kalcijevog alginata Agronomski fakultet pregled
Ivan Pervan, Tena Radočaj Determinacija spola i morfološke osobine sivog puha (Glis glis L.) s područja Dalmatinske zagore Agronomski fakultet pregled
Tea Arvaj, Željana Bjelja Utjecaj vrste hrane na razvojne osobine i kvalitativni sastav brašna dobivenog preradom ličinki brašnara (Tenebrio molitor Linnaeus, 1758) Agronomski fakultet pregled
Ivan Martić, Ana Oguić Primjena ekstrakcije potpomognute mikrovalovima u izolaciji fenolnih spojeva bobica tršlje (Pistacia lentiscus L.) i definiranje antioksidacijskog kapaciteta Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Marija Hok Utjecaj ulja račića krila na čimbenike rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti kod oboljelih od nealkoholne masne bolesti jetre Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Karlo Koraj Utjecaj aeracije pod tlakom na uspješnost poboljšanog biološkog uklanjanja fosfora iz otpadne vode Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Gabrijela Šišić Primjena inkapsuliranih biljnih ekstrakata za obogaćivanje praškastih mješavina namijenjenih pripremi napitaka na bazi kakaovog praha Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Ana Samodol, Ivona Hanžić Analiza sastava crijevne mikrobiote i unosa makronutrijenata s obzirom na stupanj uhranjenosti Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Juraj Stanešić, Tomislav Podvorec UTJECAJ KOLIČINE KOMPLEKSA ENZIMA I NATRIJEVA AZIDA (NaN3) NA PROCES I PROIZVODE ENZIMATSKE HIDROLIZE CELULOZE IZ DRVA CRNE TOPOLE (Populus nigra L.) Šumarski fakultet pregled
Matija Lozančić, Sebastijan Štriga KEMIJSKA SVOJSTVA OPOŽARENE BIOMASE ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill.) I CRNOG BORA (Pinus nigra Arn.) ZA PROIZVODNJU BIOPROIZVODA Šumarski fakultet pregled
Vedran Babić, Ante Vlahov Preciznost terenske izmjere suvremenim tehnologijama - na primjeru višenamjenske šumske staze Šumarski fakultet pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Frane Banić, Mario Barunović Ekonometrijska analiza dugoročne povezanosti vanjskotrgovinskog i proračunskog deficita u Republici Hrvatskoj Ekonomski fakultet pregled
Maja Bedeniković Osnovne menadžerske vještine studenata završnih godina diplomskih studija Fakultet organizacije i informatike pregled
Karolina Zelenika Knjiga na tržištu Amazona i Goodreadsa za čitatelja digitalnog doba Filozofski fakultet pregled
Dora Popović i Jelena Žipovski Kvaliteta života kod pacijentica koje boluju od raka dojke: uloga depresivnosti, anksioznosti, aleksitimije i obrambenih mehanizama Hrvatski studiji pregled
Domagoj Dananić Praktični utjecaj položaja namjere i nehaja u strukturi kaznenog djela na razgraničenje neizravne namjere od svjesnog nehaja Pravni fakultet pregled
Zara Troskot, Marija Elena Prskalo Ključne odrednice iseljavanja visokokvalificiranog stanovništva: Slučaj Hrvatske s komparativnim osvrtom na nove članice EU Pravni fakultet pregled
Dominik Žugaj Elektronički nadzor i mjera istražnog zatvora u domu - budućnost osiguranja prisutnosti okrivljenika u kaznenom postupku Pravni fakultet pregled
Ivna Jambrešić Meka trodimenzionalna interaktivna slikovnica za poticanje rane pismenosti Učiteljski fakultet pregled

Humanističke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Petra Furić Igrom do filozofije Fakultet filozofije i religijskih znanosti pregled
Josip Humjan Emigranti i politika sjećanja u Kraljevini Jugoslaviji: otvaranje i rad Iseljeničkih muzeja u Zagrebu i Splitu (1933-1941) Filozofski fakultet pregled
Nikolina Vrančić, Valentina Perušina Forenzična arheometrija; zagonetni slučaj grofa Tome Keglevića Filozofski fakultet pregled
Ivan Grkeš Trodnevna proslava obilježavanja 300-godišnjice Gundulićeva rođenja u Dubrovniku 1893. godine: prilog proučavanju povijesti kasnog 19. st. na dubrovačkome području Filozofski fakultet pregled
Rafaela Tassotti Zagrebački „krajputaši”: javno vjersko znamenje Katedralnoga arhiđakonata Filozofski fakultet pregled
Jakov Erdeljac, Tomislav Dretar Narav države: Država kao umjetničko djelo Filozofski fakultet pregled
Marcela Križanić, Vlatka Mihalić Konstrukcija slike djeteta i djetinjstva u sivoj zoni medija - što je s pravima djeteta? Filozofski fakultet pregled
Iva Kužina, Mija Vandek Testiranje kategorijske recepcije kod osoba oboljelih od shizofrenije u prvoj epizodi oboljenja Filozofski fakultet pregled
Hrvoje Pleić Studenti i nastavnici zagrebačkog studija Filozofije u vrijeme Prvog svjetskog rata (1914-1918). Filozofski fakultet pregled
Ante Petrović Sintaksa polarnih pitanja u hrvatskome u dijakronijskoj i arealno-tipološkoj perspektivi Filozofski fakultet pregled
Franka Ovčarić, Branka Tomić Rekonstrukcija proizvodnog procesa prikupljanja i obrade sirovina i bojadisanja vune u arheologiji Filozofski fakultet pregled
Ante Bećir Bellum intestinum: Trogirska komuna početkom 14. stoljeća Hrvatski studiji pregled
Josip Staržik Narav spoznaje. Što nam otkriva jedinstvena ljudska mogućnost postavljanja pitanja? Katolički bogoslovni fakultet pregled
Mihovil Žuljević-Mikas Kristocentričnost teološke misli Dietricha Bonhoeffera Katolički bogoslovni fakultet pregled

Prirodne znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Klaudija Ivanković Adsorpcija farmaceutski aktivnih spojeva na ugljikove nanomaterijale Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Milena Dragojević Sinteza, karakterizacija i fotofizikalne studije na 2-, 3-, i 4-distiril-piridinima Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Maria Krajačić Individualna i kolektivna dinamika neurona Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tamara Rinkovec Termodinamičko i strukturno istraživanje kompleksiranja alkalijskih kationa s tercijarnim amidnim derivatom kaliks[4]arena u nekoliko organskih otapala Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ante Ravlić Nuklearna supravodljivost Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Patrik Krčelić Analiza dvoloma SKS faze valova potresa i seizmička anizotropija na području sjeverozapadnih Dinarida i hrvatskog dijela sjevernog Jadrana Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Iva Olić Intruzija krednog granita u stijene starijeg metamorfnog sklopa: procesi fragmentacije, smještavanja i lokalne interakcije na području kristalina Moslavačke gore Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Iva Ćuk, Dario Jozinović Procjena seizmičke ugroženosti za Zagreb i Dubrovnik Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Josip Draženović Novi amfifilni manozidi: sinteza i kompleksiranje s β-ciklodekstrinom Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Glorija Medak Uvjeti nastajanja bis(etilendiamin)oksalatokobaltovih(III) soli s oksalatomolibdatima Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Veronika Jerčić, Tomislav Andrić Određivanje intrinzične atenuacije i atenuacije raspršenja S-valova u južnom dijelu Vanjskih Dinarida Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Stjepan Dorić, Hrvoje Dumić Kinetičko proučavanje kiselinski katalizirane redukcije nitrobenzena Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Kristin Becker Kvantno-kemijsko modeliranje prijelaznog stanja reakcije hidrolize acetil-klorida Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marija Cvetnić, Jerko Meštrović Sinteza glukoznog derivata kaliks[4]arena i njegovo kompleksiranje alkalijskih kationa Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tea Huten, Dora Čuljak POJAVA MUŽJAKA U VIJETNAMSKOG PALIČNJAKA, Medauroidea extradentata (Brunner von Wattenwyl, 1907) KOJI SE RAZMNOŽAVA PARTENOGENEZOM Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Karla Kelemen Prepoznavanje i vezanje malih karboksilnih dikiselina u čvrstom stanju Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Lovro Vrček Anizotropija paramagnetskog stanja monokristala (C7H10N3O2)[Co(NCS)4]H2O Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Borna Čuljak Geokemijske karakteristike bazalta iz kamenoloma Puklica, sjeverozapadni obronci Papuka Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ria Tursan Hangar za Lokvarsko jezero - bazenska dvorana i spremište čamaca kao kuća za ptice i ljude Arhitektonski fakultet pregled
Ivan Brozina Hangar Arhitektonski fakultet pregled
Toni Vlaić, Viran Ribić Izvlačenje značajki slika pomoću dubokog učenja u svrhu poboljšanja sustava preporuke slika Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Ana Batinović, Ivona Jambrečić Koordinirano višerobotsko istraživanje prostora zasnovano na Graph SLAM metodi i brzorastućim slučajnim stablima Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Antonija Kovačević, Ema Lovrinčić Biorazgradnja bisfenola A u vodi Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Lucija Mandić, Anamarija Turković Utjecaj kompatibilizatora na primjenska svojstva biorazgradljivih PE-LD/TPS mješavina Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Linda Kuzmanovski, Kristijan Mrkalj Razvoj naprednih keramičkih monolitnih katalizatora za katalitičku oksidaciju toluena Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Andrea Milinković, Ivana Šarić Optimizacija aeracije i povratnog pranja tijekom UF sekundarnog efluenta postrojenja za obradu nusproizvoda životinjskog podrijetla Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Lucija Fiket, Kristina Sušac Priprema naprednih funkcionalnih filamenata za 3D ispis mikroreaktora Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Zvonimir Rezo Analiza fragmentiranosti europskog zračnog prostora u ovisnosti o prostornoj disperziji jediničnih naknada pružatelja usluga u zračnoj plovidbi Fakultet prometnih znanosti pregled
Dajana Benković Razvoj novog rubnog uvjeta za opisivanje procesa ubrizgavanja kapljevitog goriva Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Ivana Vranić Utjecaj tehnike zatvaranja reza cistotomije na maksimalni intravezikalni tlak u svinjskom mokraćnom mjehuru Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Marta Pokupić Analiza točnosti globalnih digitalnih modela reljefa i geomorfometrijski modeli planinskih područja Republike Hrvatske Geodetski fakultet pregled
Ela Njirić, Josipa Šiljeg Ocjenjivanje učinkovitosti cestovnih mostova za rangiranje prioriteta u održavanju Građevinski fakultet pregled
Darina Križanac, Marta Lovrak Analiza sustava monitoringa na stupu vjetroagregata Građevinski fakultet pregled
Filip Knežević ANALIZA OTPORNOSTI DRVENE ZGRADE OD LLD I CLT ELEMENATA IZLOŽENE POŽARNOM DJEOVANJU Građevinski fakultet pregled
Danijel Harasti, Karlo Jandrić Primjena eksperimentalno određenih dinamičkih parametara za kalibraciju numeričkog modela katedrale sv. Jakova u Šibeniku Građevinski fakultet pregled
Ivan Košeto Utjecaj prihvata uzorka na rezultate ispitivanja vlačnih svojstva staklenih mreža Građevinski fakultet pregled
Jakov Krokar ODREĐIVANJE FLEKSIJSKE KRUTOSTI KOMPOZITNIH RASVJETNIH STUPOVA Građevinski fakultet pregled
Fabijan Nushi Određivanje geometrije osvjetljavanja i mjerenja za uzorke s teksturom Grafički fakultet pregled
Kristina Brodarac Kompeticijska adsorpcija teških metala iz otpadne vode na visokopećnu trosku Metalurški fakultet pregled
Adriana Kukolja, Davor Plazonić Klorirana otapala - trikloreten i tetrakloreten u podzemnoj vodi i vodi za piće vodocrpilišta Sašnak – sustav javne vodoopskrbe grada Zagreba Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Lejla Muhasilović Simulacijska analiza istovremene proizvodnje geotermalne energije i skladištenja CO2 Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
David Aščić, Boris Klabučar Analiza mogućnosti upotrebe plinske infrastrukture odobalnih eksploatacijskih polja sjevernog Jadrana za iskorištavanje plave energije Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Paula Milošević Primjena 3D tehnologija pri konstrukciji prsnog štitnika Tekstilno-tehnološki fakultet pregled
Josipa Tančik Cjelovitost procesa od ideje do realizacije u tisku alpaka i merino vune prirodnim bojilima u kontekstu ekološke prihvatljivosti krajnjeg proizvoda Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Tonka Javorović Solistički koncert uz Zagrebačku filharmoniju u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, 17. siječanj 2018. Muzička akademija (bez dokumenta)
Ivan Violić Praizvedba vlastitog djela “Noctis za klavir solo i komorni ansambl” u Haydn Saal MDW-a u Beču 13. studenog. 2017. u ulozi solista sa Cantus ansamblom. Muzička akademija (bez dokumenta)
Ivan Krpan Franz Liszt: Prvi koncert za klavir i orkestar u Es-duru, S. 124 Muzička akademija (bez dokumenta)
Linda Uran Skladba za plesnu predstavu "Igra" Muzička akademija pregled
Helena Skljarov Skladba Pulsar za gudački orkestar, klavir, harfu i čelestu Muzička akademija pregled
Franjo Bilić 50. Tribina Darko Lukić Muzička akademija (bez dokumenta)
Luka Prelas Koncert u International House of Music u Moskvi 4. studenog 2017. Muzička akademija (bez dokumenta)
Luka Buljan Solistički koncert sa Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije - Igor Kuljerić: Pop koncert za trubu i orkestar Muzička akademija (bez dokumenta)

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Luka Balatinec Atlas strujanja u nosnoj šupljini Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Borna Mažar Prostorna analiza ljekarničke mreže u Gradu Zagrebu: lokacijski i demografski kriteriji ustroja Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Karlo Lisica, Filip Šarc Micro:bit:geo–uvođenje geoloških sadržaja u nastavu u osnovnoj školi uz pomoć suvremenih tehnologija i metoda u okviru STEM obrazovanja Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Klara Kirić UTJECAJ ADVENTA U ZAGREBU NA TURIZAM GRADA ZAGREBA Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Mislav Juranko Izrada uređaja i modifikacija rutinskih metoda mjerenja propusnosti stijena za primjenu na ekstremno propusne i nepropusne uzorke Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Anamarija Vrkić, Kristina Zirdum Slikovnica "From Meter to Peter" Učiteljski fakultet pregled

(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Marieta Jareš, Klara Novaković, Santina Pamić, Dora Zurak Evaluacija fizikalnih svojstava zrna za predikciju caklavosti Agronomski fakultet pregled
Tina Stuhne, Iva Radičević, Katarina Bencetić Utjecaj različitih hranidbenih smjesa na masnokiselinski profil i koncentraciju malondialdehida u mišićnom tkivu hame Argyrosomus regius (Asso, 1801) Agronomski fakultet pregled
Borna Glückselig, Jakov Mandić, Mara Stipić Učinkovitost ekološki prihvatljivijih insekticida i metoda u suzbijanju krumpirove zlatice Agronomski fakultet pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Marta Šarić, Lucija Šarić, Ivana Vinceković Profesionalni život osoba oboljelih od upalnih bolesti crijeva Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pregled
Vedran Brozović, Filip Hrastić, Luka Meštrović, Hrvoje Bilić Empirijsko istraživanje ekonomije dijeljenja u Hrvatskoj: navike i zadovoljstvo mladih korisnika uslugama prijevoza na zahtjev Ekonomski fakultet pregled
Rebeka Lesac, Katarina Šapina, Tijana Jakovljević Dokumentarna emisija Priče migranata i izbjeglica Fakultet političkih znanosti (bez dokumenta)
Lovro Borovec, Marko Prpić, Matej Hrupelj Profesionalizacija hrvatske policije u kontekstu ukupnih reformskih procesa policije u zajednici Hrvatski studiji pregled
Marga Hajdin, Nina Kajser, Martina Kočiš Podrška hrvatske javnosti suvremenim pristupima resocijalizacije maloljetnih počinitelja kaznenih djela Hrvatski studiji pregled
Domagoj Lisica, Ivan Orlić, Juraj Šarić Utjecaj učestalosti programiranoga trenažnog procesa na mišićnu hipertrofiju, jakost i izdržljivost Kineziološki fakultet pregled
Hana Fiala, Matko Sanjin Jovanović, Helena Lijović, Tomislav Tot Maršalovi Otoci protiv nuklearnih velesila – je li došlo vrijeme za nuklearno razoružanje? Pravni fakultet pregled
Marina Hranj, Inga Jurić, Valentina Kozjak, Dolores Matasić, Lucija Matoš i Valentina Turniški „Nasilje nije rješenje..“: Korelati nasilja u partnerskim vezama mladih Pravni fakultet pregled
Antonija Halavuk, Maja Ćutić, Ramona Đuras Tehnoferencija: povezanost tehnologijskih uređaja s obiteljskom kohezijom Učiteljski fakultet pregled

Humanističke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Sandro Stojić, Matija Đurđek, Katarina Osmakčić Hrvatsko-njemački glosar sigurnosti u cestovnom prometu: od terminološkog problema do prijevodnog rješenja Filozofski fakultet pregled
Nika Hrašovec, Ivana Juranić, Lina Krnic Emocionalni aspekt korištenja engleskog jezika u komunikaciji studenata Sveučilišta u Zagrebu Filozofski fakultet pregled

Prirodne znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Silvio Jakopec, Helena Prpić, Helena Šimek Konvencionalna i mehanokemijska sinteza hibrida purina, pseudopurina i pirimidina s L-askorbinskom kiselinom Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Iva Dorić, Danijela Pfeifer, Josip Rešetar Sinteza i konformacijska analiza peptidomimetika s ferocen-1,1’-diaminom kao začetnikom okreta Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Doris Brkić, Iva Buljan, Sara Debić Bijela ticala: in silico istraživanje neobjašnjenog evolucijskog fenomena Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Jana Horvat, Hana Dašić, Sara Blekić, Dora Kasun Šegvićev Mediteran – studentski putopis Arhitektonski fakultet pregled
Ante Brizić, Luka Košćak, Luka Mandić, Karlo Mlakar, Jurica Papak, Ornela Rodić Razvoj sklopovlja i programske podrške za agregiranje korisnika elektroenergetske mreže Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Nikola Čuljat, Emanuel Guberović, Tin Trčak, Filip Turčinović Personalizirano pametno zrcalo s implementiranim sustavom za detekciju i prepoznavanje lica Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Kristina Kezerić, Juraj Petanjek, Anna Poropat, Ema Vukelić 3D-tiskanje tableta za liječenje srčane aritmije - od filamenta do tablete Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Antonija Džambo, Marin Širol, Tomislav Selanac, Ivan Andrea Miletić Identifikacija uzroka rizičnog ponašanja korisnika željezničko-cestovnih prijelaza i primjena VR tehnologije u edukaciji i prevenciji Fakultet prometnih znanosti pregled
Leon Malnar, Davor Širinić, Luka Mišković, Andrija Gložinić, Ivan Fanjek, Tomislav Kosor Bionički robotski sustavi s pneumatskim i električnim pogonom Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Marko Bunjevac, Matija Pečet, Filip Slatina, Martina Šimag, Valentina Vizir Utjecaj uvođenja ekološke zone na emisiju štetnih tvari cestovnih motornih vozila u Gradu Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Lucija Đurković, Dijana Knežević, Katarina Konjevod, Ivan Kukina, Tea Maleš, Dino Vidić Utjecaj temeljenja na XPS-u na toplinske gubitke i ponašanje pri potresu zgrade gotovo nulte energije Građevinski fakultet pregled
Doris Martinović, Matea Marić, Iva Đerek NUMERIČKI I FIZIKALNI MODEL POLJA TEČENJA U RIBLJIM STAZAMA BAZENSKOG TIPA Građevinski fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Petar Koši, Jelena Kovačev, Ivan Nestić, Matea Šiprak, Eva Vučković i Tin Samaržija SCENOGRAFIJA I VIZUALNI IDENTITET DJEČJE OPERE BRUNDIBAR POVODOM OBILJEŽAVANJA MEĐUNARODNOG DANA SJEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA Akademija likovnih umjetnosti (bez dokumenta)
Mia Matijević, Petra Šabić, Katrin K. Radovani Ciklus umjetničko-kreativnih radionica "UMMA - umjetnička mama" Akademija likovnih umjetnosti pregled
Nikolina Dominković, Dino Škare, Tomislav Cifrek, Jasna Licitar, Sara Bačani, Ana Krešimira Smiljanić, Franka Troha, Andrea Višnjić, Lea Berković, Predstava: Svršetak igre Hrvatski studiji pregled
Ana Raguž, Lora Holjevac, Andrea Kurtić, Morana Radočaj ISTRAŽIVANJE MOTIVA HRVATSKOG ETNOGRAFSKOG TEKSTILNOG RUKOTVORSTVA U IZRADI I DIZAJNU SUVREMENE EDUKATIVNE IGRE Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ivan Ilić, Karlo Koledić, Marin Drabić, Ante Šućur (Fakultet elektrotehnike i računarstva), Tea Šarić, Viktorija Sajković, Marija Klaić i Lea Patekar (Stomatološki fakultet) Procjena zubnog statusa pomoću dubokog učenja Fakultet elektrotehnike i računarstva i Stomatološki fakultet pregled

(c) Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora)

--

(d) Nagrada za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora)

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Timski rad 5 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (Muzička akademija, Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti, Arhitektonski fakultet, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Cosi fan tutte / Tako sve čine ili škola za ljubavnike Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti, Muzička akademija, Arhitektonski fakultet i Tekstilno-tehnološki fakultet (bez dokumenta)
Ivan Barun, Apolonija Lučić, Tara Beata Racz, Josip Rončević, Laura Sajko, Sara Grubić, Andrej Beštak, Noa Emma Geras, Eva Herceg, Josipa Karačić, Agata Lučić, Antonia Maričević, Roberta Mikelić, Diana Zrnić, Sanda Črnelč, Romano Dautanac, Robert Fenrich, Mia Matijević, John Miličić, Katrin Radovani, Marta Stražičić, Lucija Žuti, Fran Oršanić, Elena Štrok, Nikola Grabovac, Manuela Pauk, Eva Vučković, Filip Ugrin, Dorotea Dugošija, Mia Stark (Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu) Projekt „Skica“ Akademija likovnih umjetnosti pregled

Interdisciplinarna područja umjetnosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Valentina Beljak, Sara Dragoljević, Doroteja Habazin, Lidija Milković, Mia Stubičar, Petra Šerbetar, Marija Šimag, Anja Šintić, Ana Vragolović, Hana Reberski (ALU), Željka Jeličanin, Petra Tafra Pričama kroz Indiju 2 Filozofski fakultet pregled

(e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Lorena Bartolčić, Michael Tomislav Breyer, Vedran Brozović, Matej Findri, Filip Hrastić, Daniel Jajetić, Marinela Žugaj Međunarodno studentsko natjecanje „Univerzijada iz menadžmenta, međunarodnog poslovanja i poduzetništva“ u organizaciji Moskovskog državnog sveučilišta Lomonosov Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Ana Kaić, Suzana Poljak, Iva Beljan, Tea Valjavec Brown-Mosten International Client Consultation Competition Pravni fakultet (bez dokumenta)
Tomislav Ditrih, Gina Grancarić, Matea Pavlović, Ana Marija Rupčić i Matija Skender 25. međunarodno studentsko natjecanje Willem C. Vis moot iz međunarodne trgovačke arbitraže (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) Pravni fakultet (bez dokumenta)

(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

Biomedicina i zdravstvo

Autori Naslov Sastavnica Rad
Vanja Nedeljković, Mislav Šelendić,Dominic Vidović, Matea Turudić, Marijeta Mišolongin, Marko Milošević, Ema Šćulac, Tvrtko Cvenić, Toni Zekulić, Marta Čuljak, Luka Zvekić, Stela Bukvić, Iva Mihaljević, Kristina Brkić, Ana Smajo, Trpimir Matoković, Laura Đurinec, Dora Zelić, Ivan Putica, Karla Jurić, Gabrijela Žardin, Ante Vukojević, Damir Kruško, Klara Klarić, Kristina Tomak, Lovro Tkalčec, Điđi Delaić, Matko Spicijarić, Ema Mjeda, Luka Grgar, Iva Lukačević, Dunja Leskovar, Iva Topić, Matej Jelić, Ivona Kovačević, Iva Hižar, Branimir Krtalić, Deni Rkman, Mislav Barišić Jaman, Iva Mohler, Elizabeta Paar (Farmaceutsko-biokemijski fakultet), Ivana Pražen (Filozofski fakultet) Medicinari velikog srca Medicinski fakultet pregled
Adriana Babić (MEF), Rebecca Beissmann (SFZG), Lara Čičak (MEF), Borna Ćutić (MEF), Lucija Dabić (SFZG), Filip Glavač (MEF), Hrvoje Ivanković (SFZG), Jana Marić (MEF), Iva Miličić (MEF), Nia Naletilić (MEF), Ana Pap (SFZG), Petra Potrebica (MEF), Ivona Šamle (MEF), Klara Šinka (MEF), Helena Vranić (MEF) Oživi me Medicinski fakultet i Stomatološki fakultet pregled
Anamarija Novaković, Marina Alvir, Klara Dešković, Tin Crnić, Barbara Čulin, Dorotea Petrović, Marija Cigić, Nora-Magdalena Tomić EVP Zagreb Stomatološki fakultet pregled
Marina Barbarić, Maja Briški, Matea Bunjevac, Ana-Marija Drašković, Nikolina Klarić Svjetski dan oralnog zdravlja 2018. Stomatološki fakultet pregled
Iva Benvin, Stefani Fruk, Ivona Baketarić, Krunoslav Bodalec, Zvonimir Delać, Ivana Filipčić, Irisz Koutis, Andrej Kupres, Matthew Meddings, Mia Reba, Mihaela Vranješ Veterinar - znanstveno-stručni časopis studenata veterinarske medicine Veterinarski fakultet pregled

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Jakov Mandić, Katarina Jagodić, Ana Leš, Lorena Štefović, Sandra Skendžić, Ana Bardić, Ines Herak, Ivana Uglješić, Ana Marija Kovačević, Ante Vilenica, Dorotea Brajković, Borna Glückselig, Mara Stipić, Josip Tarandek Izvannastavna aktivnost "Entomološka grupa" Agronomski fakultet pregled
Miroslava Bernat, Nina Čuljak, Valentina Ćurčibašić, Anamarija Fabro, Lucija Klarić-Mitrović, Sven Knechtl, Mateja Kobeščak, Anamaria Komljenović, Marija Krakan, Ela Lučić, Ana Marušić, Leo Moguš, Nikolina Pavković, Ana Pinčar, Josip Rešetar, Marija Soldo, Lucija Štrkalj, Dorotea Vasiljević, Lucija Vučko Zoom u znanost – projekt studentske udruge PROBION Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Krešimir Perša, Dina Levačić, Andrea Paulik, Martina Galić, Petra Šarko, Suzana Matić, Sara Kardaš, Irma Vargić, Lana Agejev, Tihana Grotić, Dora Švigir, Božena Ćubelić, Lea Dobrec, Franka Cegur, Patricija Vranješ, Danijela Gadža, Lucija Azinović, Katarina Hrženjak, Laura Petković, Ivona Suban, Mihaela Ivošević, Ana-Marija Leko, Klara Marković, Zrinka Kuna, Kornelija Berečić 3. Međunarodni kongres studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (bez dokumenta)
Karlo Balenović, Ana Maria Begović, Lucija Delija, Karlo Kučko, Hrvoje Njegovec, Karolina Ocvirek (PMF), Ana-Marija Šarić (PMF) FINtelligent Ekonomski fakultet pregled
Fran Naglić (Ekonomski fakultet), Sunčica Čuljak (Fakultet političkih znanosti), Dalija Kolar (Ekonomski fakultet), Cvita Lucija Bučević (Hrvatski studiji), Krešimir Cerovac (Filozofski fakultet),Teodora Lauš (Ekonomski fakultet), Mate Doko (Fakultet elektrotehnike i računarstva), Lucija Blatarić (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), Nedia Opačak (Pravni fakultet), Dajana Ivkić (Fakultet elektrotehnike i računarstva), Magda Iveković (Filozofski fakultet), Dominik Rebrović (Ekonomski fakultet), Lucija Marić (Hrvatski studiji), Ana Tomljenović (Ekonomski fakultet), Matea Marić (Fakultet političkih znanosti), Marko Gabud (Rudarsko-geološko-naftni fakultet), Dario Ivanović (Filozofski fakultet), Sara Ćetković (Prirodoslovno-matematički fakultet), Ivana Hržan (Građevinski fakultet), Hana Latović (Ekonomski fakultet), Mia Marija Gačić (Ekonomski fakultet), Stjepan Lučevnjak (Prirodoslovno-matematički fakultet) i Nikica Pinter (Hrvatski studiji) Društveno koristan rad kroz poticanje mobilnosti s ciljem ostvarenja potencijala mladih Ekonomski fakultet pregled
Gloria Babić, Goran Alković, Davor Čajsa, Jelena Čuka, Dora Ćurković, Sara Filipović, Viktor Goleš, Petar Jadek, Vedrana Mikić, Filip Novački, Ante Perkušić, Ivana Sitarić, Barbara Šajfar, Mia Šimunić, Rea Todorović, Helena Varjačić, Anja Vresk, Milica Vujasin Studentski časopis St@k Fakultet organizacije i informatike pregled
Sandro Gašpar (Medicinski fakultet), Martin Ivanković (Kineziološki fakultet) , Nediljko Jerković (Fakultet elektrotehnike i računarstva), Marko Lepoglavec (Prirodoslovno-matematički fakultet) REVITALIZACIJA SPORTA NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU Kineziološki fakultet, Medicinski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva i Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Humanističke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ivana Bauk, Maja Matijević i Ivana Đerke Tečaj hrvatskog jezika za azilante i tražitelje azila Filozofski fakultet (bez dokumenta)

Prirodne znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Vedran Vuković, Emina Horvat Velić, Stela Jelenić, Ana Bekavac, Frane Miljković, Toni Lijić, Lucija Rajčić, Zuzana Redžović, Leda Ručević i Tea Tompoš, Marino Mitrović-Matić, Ana Tomašić, Jelena Štambuk, Marijana Petrić, Maja Kovačević, Antonija Mamić, Mihaela Mihaljević, Marija Novosel, Višnja Matković Treći simpozij studenta bioloških usmjerenja – SiSB3 Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tamara Batel, Mislav Stjepan Čagalj, Luka Jazvić, Anđela Knez, Tomislav Lončarić, Paola Marinović, Ana Rusan, Klara Somek Drugi međunarodni multidisciplinarni kongres ,,Urbana utopija – pristupi planiranju urbanih prostora'' Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ana Kamenski, Valentina Kocijan EUGEN 2017 Rudarsko-geološko-naftni fakultet (bez dokumenta)

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Marko Križmančić, Karlo Sambolec, Dora Šegović FERgometrijada - prvo samostalno natjecanje na veslačkim simulatorima Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Dunja Vesinger, Domagoj Pluščec, Tomislav Lokotar (FER), Domagoj Gajski (PMF) Turnir mladih prirodoslovaca Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Bruno Škeljo, Iva Bertović, Martina Milošević, Bernard Pauzar, Kristina Vujnović, Bojan Kilibarda, Domagoj Adamović, Ante Mastelić, Ivan Barišić, Petra Nekić, Ines Orešković, Sonja Vukmirović, Adriana Jakovljević, Mateja Rogulj, Ivan Vrebac, Ana-Marija Francetić, Divina Pavišić, Dominik Grubišić SUPEUS-ov časopis "SUMA" Fakultet strojarstva i brodogradnje (bez dokumenta)
Marijan Balaško, Mirna Inge Barać, Jerko Čulina, Antonio Jurišić, Antonio Klasnić, Ivan Knezović, Jelena Mačak, Ivan Radošević, Ivor Šantak, Ivan Tukarić Projekt međunarodnog studentskog natjecanja Air Cargo Challenge 2017 Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Mirta Borovac, Sonja Vojvodić, Morana Lakotić, Ema Gross, Barbara Lalić, Nina Franulović, Antonija Kovaček, Sara Jakopović, Matea Antunović (FFZG) Književno glazbene radionice Note ljubavi Muzička akademija pregled
Leana Alić, Paola Grgurić, Martina Hrup, Lorena Jurčević, Antonia Klarić, Ines Krmpotić, Tea Mihalinec, Marija Nakir, Dora Prah, Bruna Prlina, Karla Repić, Luiza Serblin, Andrea Šundov Kostimografske varijacije − od znanosti do umjetnosti Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Interdisciplinarna područja umjetnosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Mia Maltar (organizacijska i umjetnička voditeljica te dirigentica); Maja Hršak, Marta Horvat, Antonija Stojić (organizacijski odbor); Gabriela Jelinić, Lucija Kuntić, Tea Kocijan, Lucija Miloš, Lina Nižetić, Mia Radić, Tihana Škoro, Sandra Štetić, Mihovil Turčinović, Katarina Varalungović, Ivana Andrić, Ivan Kasumović, Mirjana Šeba, Laura Centner, Monika Jurić, Nela Lulić, Josipa Ostojčić, Klara Petrović, Anna Pilipović, Nancy Poljak, Sara Svich, Dora Šimunić, Lucija Šošić, Laura Vobner, Lovro Vuger, Maria Zdrilić, Sara Jindra, Krešimir Domazet, Iva Jelovčić, Franka Paponja, Petra Petani, Lara Poljak, Bruno Vizek (Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu) Rupert Čunko, Dorian Milinković, Vedran Vujec, Marko Rušnov, Dominik Šabić (Muzička akademija u Zagrebu) Prvi pjevački zbor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Z(u)bor“ Stomatološki fakultet i Muzička akademija pregled

Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr