Nagrađeni radovi, 2021./22. akademska godina


(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)

Biomedicina i zdravstvo

Autori Naslov Sastavnica Rad
Magdalena Jurič Uspostava metoda za izolaciju egzosoma iz plazme i njihovu karakterizaciju Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Josip Rešetar Sinteza i karakterizacija harmizinina triazolskog tipa, hibridnih spojeva harmina i artemizinina Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Ante Vidović Utjecaj kožnih manifestacija na kliničke značajke u IgA vaskulitisu Medicinski fakultet pregled
Diana Kovač Utjecaj peroralno primijenjene galaktoze na metaboličke promjene u hipokampusu i hipotalamusu transgeničnog mišjeg modela Alzheimerove bolesti   Medicinski fakultet pregled
Ivan Novak Molekularna i morfološka raznolikost Spitz melanocitnih neoplazmi  Medicinski fakultet pregled
Ante Petrović, Dominik Kutlić Analiza slikovnih podataka procesa kortikogeneze nakon ishemijske lezije odraslog mišjeg mozga Medicinski fakultet pregled
Anđela Krstulović Opara, Dominik Ljubas Utjecaj Gaucherove bolesti na ginekološko i reproduktivno zdravlje žena Medicinski fakultet pregled
Laura Plančak, Lucija Ratkovski Ispitivanje mehaničkih svojstava eksperimentalnih kompozitnih materijala s bioaktivnim staklom Stomatološki fakultet pregled
Marija Kelić, Domagoj Kilić Ispitivanje mogućnosti punjenja te naknadnog otpuštanja fluoridnih iona iz bioaktivnih dentalnih materijala nakon premazivanja visokokoncetriranim fluoridnim gelom  Stomatološki fakultet pregled
Mihaela Vrebac Utjecaj različitih restaurativnih tehnika kod endodontski liječenih zubi na frakturnu otpornost krune zuba  Stomatološki fakultet pregled
Adriana Đurin, Debora Kanižaj Ispitivanje učinkovitosti laserski aktiviranog fotoakustičnog strujanja u čišćenju istmusa donjih molara Stomatološki fakultet pregled
Marija Batinjan Morfološka karakterizacija štrkova iz nosnih prohoda srneće divljači Veterinarski fakultet pregled
Stefani Križanac, Sanja Mofardin Morbiditet mačaka – Retrospektivna analiza spontanih neoplastičnih bolesti 2009. – 2019. Veterinarski fakultet pregled
Katarina Mohač, Hana Musil Morfološka karakterizacija plućnih vlasaca kod divljih svinja (Sus scrofa) Veterinarski fakultet pregled
Tea Lađarević, Dorjan Štrlek Banski dvori, Zagreb – arheozoološka i osteometrijska analiza Veterinarski fakultet pregled
Petra Ricijaš, Valentina Kos Promjene koštane građe ramenog zgloba dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskoga mora Veterinarski fakultet pregled

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Dario Domović Definiranje ključnih fizikalno-kemijskih čimbenika povezanih s koagulacijskim svojstvima mlijeka   Agronomski fakultet pregled
Monika Kosec, Valentina Odorčić Djelovanje medljikovca na karbapenem rezistentne Klebsiella pneumoniae i vankomicin rezistentne Enterococcus faecium sojeve Agronomski fakultet pregled
Oliver Barić Karakteristike populacije jegulje, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) s područja delte rijeke Neretve Agronomski fakultet pregled
Ivan Juraj Čehulić, Vid Šarić Prostorna i vremenska distribucija zimujućih imaga hrastove mrežaste stjenice (Corythucha arcuata) kao podloga za razvoj metode monitoringa novog invazivnog štetnika na tlu Europe Fakultet šumarstva i drvne tehnologije pregled
Matija Magdić i Mateo Perković Primjena bespilotnih letjelica za brzu detekciju zaraženosti i propadanja nizinskih šuma Republike Hrvatske    Fakultet šumarstva i drvne tehnologije pregled
Saša Zdenčanović Analiza klimatske osjetljivosti obične bukve (Fagus sylvatica L.) u odnosu na okolišne i klimatske čimbenike diljem Europe Fakultet šumarstva i drvne tehnologije pregled
Mirna Larva Ekspresija rekombinantnih litičkih polisaharidnih monooksigenaza iz paprati Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Iva Škarica Primjena metode odzivnih površina u optimiranju uvjeta superkritične CO2 ekstrakcije plodova mirte (Myrtus communis L.) Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Valentina Tušek, Lana Novković Biomodulacijski učinak sinbiotika na sastav intestinalne mikrobiote Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Petra Petek, Andrea Petrinić Istraživanje antioksidacijskog i bakteriostatičkog učinka vodenog ekstrakta i izoliranih frakcija trave ive (Teucrium montanum) Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Karla Marinko, Iva Županić Rječnička raznolikost i sastav rječnika dječjeg jezika i govora usmjerena djetetu u ranom jezičnom razvoju Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pregled
Karla Grašić, Fran Miškić Socijalna konstrukcija identiteta jednojajčanih blizanaca iz perspektive njihovih prijatelja   Fakultet hrvatskih studija pregled
Magdalena Kuštelega, Marija Kuštelega Na putu do cirkularne ekonomije i održivog razvoja - mogućnosti implementacije i usvajanja novog pristupa u odvajanju staklene ambalaže Fakultet organizacije i informatike pregled
Lovro Posarić, Mislav Matijević Tehnološki stogovi primjene umjetne inteligencije i povezanih tehnologija u sustavu obrazovanja Fakultet organizacije i informatike pregled
Fedra Dolores Britvić, Bianka Crnković Analiza iskustva rada po Scrum okviru zaposlenika u IT sektoru u okviru suvremenih psihologijskih teorija motivacije za rad Filozofski fakultet pregled
Dorian Varović Ergogeni učinci suplementacije natrijevim hidrogenkarbonatom na mišićnu izdržljivost – randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano istraživanje s ukriženim ustrojem Kineziološki fakultet pregled
Sara Šanjug Analiza trendova razlika između tenisača pobjednika i poraženih na Roland Garrosu u periodu 2019. - 2022.  Kineziološki fakultet pregled
Marin Novak, Borna Vlašić Kazneno djelo davanja lažnog iskaza: pitanje preuranjenosti optužnice u kontekstu kaznenog progona Luke Modrića i Dejana Lovrena Pravni fakultet pregled

Humanističke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Leon Petrač Od Anaksagore do Chalmersa: Povijesni pregled filozofije uma Fakultet filozofije i religijskih znanosti pregled
Lucija Bedić, Antonija Tomašić Trilogija Hildegarde iz Bingena – kontekstualizacija i filozofska vrijednost vizionarskih djela Fakultet filozofije i religijskih znanosti pregled
Ivan Matijevac Kultura isključivanja – društveni fenomen s negativnim posljedicama za znanost Fakultet filozofije i religijskih znanosti pregled
Ana Žagmešter Govorna (dis)fluentnost u studenata Filozofskoga fakulteta u kontekstu forenzične fonetike Filozofski fakultet pregled
Ana Marić Intertekstualni dijalozi u suvremenoj slovenskoj kratkoj prozi Filozofski fakultet pregled
Mihaela Kenđel Zaštita od nasilničkih čina u ženidbenom pravu Katoličke Crkve Katolički bogoslovni fakultet pregled

Prirodne znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Josipa Šajnović, Leon Sačer Simetrični tridentatni ligandi i njihovi metalni kompleksi – sinteza i stereokemija Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Željka Boček Razvoj i karakterizacija grafenskog čvrstog kontakta za inkjet ispisane ion-selektivne elektrode bez unutarnjeg elektrolita Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Mirna Dragić Novi hidroksi supstituirani akrilonitrili imidazo[4,5-b]piridina kao potencijalni antioksidansi i pH senzori Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Jelena Bošnjak Kvantifikacija organskih otapala u industrijskim otapalima primjenom relativnih faktora odgovora Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Ivan Krznarić Weierstrassova reprezentacijska formula minimalnih B-pravčastih ploha u Lorentz-Minkowskijevom prostoru Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Laura Horvat, Mateo Dujić Algoritam za provjeru mješovito periodičkih modela linearne temporalne logike Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Dora Kermek, Nikola Pischiutta Integrativni pristup u istraživanju obalčara (Insecta: Plecoptera) i tulara (Insecta: Trichoptera) Parka prirode Medvednica uz komparativnu filogeografsku analizu šire rasprostranjenih vrsta Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Kian Bigovic Villi Ekspresija izoleucil-tRNA-sintetaze otporne na mupirocin uslijed izloženosti bakterije Priestia megaterium različitim uvjetima neantibiotskog stresa Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Mirko Duvnjak Sinteza i makrociklizacija oligopeptida Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Niko Kasalo Atlas patuljastih skakavaca (Orthoptera: Tetrigidae) Srednje Amerike s ključem za identifikaciju Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Filip Bilandžija Utjecaj izbora razreda u histogramu na signifikantnost signala   Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Noah Somun Detekcija elektron-fonon vezanja u stroncijevom titanatu u dalekom infracrvenom području Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Leon Poljanić Kooperativnost halogenske i pnikogenske veze u kokristalima imina izvedenih iz 2-nitrobenzaldehida i 4-halogenanilina Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Matej Kožić In silico istraživanje utjecaja glikana i mutacija na rekombinantni enzim peroksidaza hrena Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Emilie Kokić i Jana Zekirovski Utjecaj temperaturnog stresa na koncentraciju bioaktivnih spojeva i biološke učinke ekstrakata mladih biljaka brokule (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.) Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Noa Vidović Mjerenje nuklearnih reakcija sa snopom 9Be na meti 9Be Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Mia Jurković, Katarina Ležaić Sinteza i strukturna karakterizacija metaloorganskih mreža bakra(II) s N-alkilglicinatima i heterocikličkim bazama Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Katarina Mišić, Ivana Dergez 3D geološki model podzemlja Karlovačke depresije i zapadnog dijela Savske depresije s osvrtom na geotermalni potencijal    Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Ida Pavlin, Filip Šegović Geološki model boksitonosnog područja Snižnice (Posušje, BiH): pronalazak novih ležišta boksita pomoću 3D/2D vizualizacija geološke građe podzemlja    Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Magdalena Mirt Izvorište litija u pegmatitima i granitoidima s planine Cer, Sava-Vardar zona  Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Ema Vokić i Iva Drešar Atlas petroloških i rudnih uzoraka: mikroskopija u providnom svjetlu i rendgenska difrakcijska analiza  Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Magda Relić, Mario Herceg Sinteza, karakterizacija i ispitivanje bojadisarskih svojstava novih azobenzotiazolnih spojeva kao disperznih bojila Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Franjo Kovačević Prefab Palace Arhitektonski fakultet pregled
Stjepan Borak Aksijalni motor s permanentnim magnetima temeljen na tehnologiji tiskanih pločica Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Lucija Mičić Automatsko prepoznavanje znakovnog jezika Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Marko Bošnjak Elektro-Gregoriana Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Rino Čala, Ivan Martinović Implementacija konverzacijskih modela s različitim crtama osobnosti Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Luka Klaić Mogućnosti razvoja elektroničkih uređaja u otežanim uvjetima pandemije Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Tomislav Babić Detekcija peeling chainova u sustavu kriptovalute bitcoin Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Dora Pavelić Metoda samonadziranog učenja za hladni start sustava preporuke znanstvenih članaka temeljena na slučajnim šetnjama Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Valentino Golub Napredna ocjena kvalitete premaza za zaštitu od korozije elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Marina Monika Marić, Danijela Ivandić Priprema biomimetičke okosnice na temelju metalnim ionima supstituiranog oktakalcij fosfata pentahidrata i biopolimera za primjene u tkivnom inženjerstvu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Marija Kuštro, Dubravka Tavra Primjena kvasca Candida parapsilosis u bioremedijaciji vode onečišćene mikroplastičnim česticama poli(vinil-klorida) i određivanje optimalnih uvjeta biorazgradnje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Lucija Volf, Helena Bach-Rojecky Istraživanje ekološki prihvatljivih premaza na vodenoj bazi za zaštitu patinirane bronce   Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Lucija Bogdan, Patricija Hršak Priprema, karakterizacija i primjena TiO2/ZIF-8 hibridnog fotokatalizatora za fotorazgradnju insekticida imidakloprida Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Antonia Škarica Razvoj strukturiranog katalizatora i napredne izvedbe reaktora za oksidaciju aromatskih spojeva   Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Anamarija Horvat Razvoj nove generacije istezljivih elektrovodljivih polimera za nosivu savitljivu elektroniku Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Robert Celjak Prepoznavanje obrazaca kolaborativnog CAD modeliranja tijekom razvojnih projekata Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Patrik Klasić, Kristijan Nemec Eksperimentalni i numerički pristup karakterizaciji zaostalih naprezanja i deformacija pri AC MIG zavarivanju aluminija Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Ivan Tomljenović Numeričko istraživanje utjecaja interferencije na ukupni otpor katamarana Delft 372 Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Rihard Kučera Eksperimentalni model prirodne ventilacije zgrade Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Mislav Brnčić Simulacija potrebne energije za grijanje nastambi na Marsu Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Anja Bek Komparacija metoda statičkog konusnog penetrometra (CPTu) i plosnatog dilatometra (DMT) za karakterizaciju klizišta primjenom in-situ istraživanja Geotehnički fakultet pregled
Vana Prašo, Karlo Jednačak Ocjena osjetljivosti tunela budućeg zagrebačkog metroa u statičkim i dinamičkim uvjetima Građevinski fakultet pregled
Tina Petrić, Diana Smoković Utjecaj izgradnje pristupne rampe tijekom sanacije stupova mosta na eroziju mostovskog profila Građevinski fakultet pregled
Sara Banovec Učinkovitost uklanjanja KPK iz zauljenih otpadnih voda mineralnog porijekla tehnološkim procesom elektrokoagulacije Građevinski fakultet pregled
Toni Pahljina, Marin Puljar-Matić Primjena metode infracrvene termografije za ocjenu stanja kolosiječnog zastora u in-situ uvjetima Građevinski fakultet pregled
Ivona Jurišić Dualna uloga nanočestica u fleksotiskarskim bojama za konvencionalne otiske i zaštitne UV luminiscentne elemente Grafički fakultet pregled
Tea Farkaš Primjena fluorescencijske spektroskopije u klasifikaciji papira s obzirom na zastupljenost optičkih bjelila Grafički fakultet pregled
Kristina Puhanić Programiranje aplikacije za ulazak u društvene mreže putem AI identifikacije lica   Grafički fakultet pregled
Ana Rečić 3D hidrogeološki model šireg vinkovačkog područja Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Andrija Vukšić, Kristian Kosović Zavisnost učinka naboja u betonskim elementima tanke stijenke o minerskim parametrima    Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Petra Koleš, Antonio Piljek Jagić Berba jabuka Akademija likovnih umjetnosti pregled
Nikola Smetko Dva solistička koncerta uz pratnju Simfonijskoga orkestra Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu – Boris Papandopulo: Koncert za saksofon i orkestar Muzička akademija pregled
Sven Crnković Solistički koncert uz pratnju simfonijskoga orkestra Hrvatske radiotelevizije u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog – Paul Creston: Koncert za alt saksofon i orkestar, op. 26 Muzička akademija pregled
Fabijan Košćak Solistički koncert uz pratnju Zagrebačke filharmonije – Maurice Ravel: Koncert za klavir i orkestar u G-duru Muzička akademija (bez dokumenta)
Martin Kutnar Solistički koncert uz pratnju Zagrebačke filharmonije – Antonín Dvořák: Koncert za violončelo i orkestar u h-molu, op.104  Muzička akademija pregled
Lucija Kašnar Solistički koncert uz pratnju Zagrebačkih solista – Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za klavir i orkestar br. 9 u Es-duru, K271 - III. Rondo (Presto) Muzička akademija (bez dokumenta)
Nikolina Hrkać Interpretacija uloge Ännchen u orkestralnoj izvedbi opere Der Freischütz Carla Marie von Webera 17. lipnja 2022. u atriju Hofburga u Brixenu u Italiji u sklopu projekta Klanglabor@BrixenClassics      Muzička akademija (bez dokumenta)
Tena Lončarević Uloga Napoleona u operi Životinjska farma Igora Kuljerića na premijernoj izvedbi povodom 100. obljetnice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu  Muzička akademija (bez dokumenta)
Andrea Nikolić Praizvedba djela Wirrwarr Song Nr. 3: Impeach the Kitsch! za violu i klavir Margarete Ferek Petrić na 3. Festivalu suvremene glazbe CRO-ArT u Beču 23. svibnja 2022.  Muzička akademija pregled
Neven Boltek Glasovirska interpretacija u sklopu projekta suvremene praizvedbe sakralnih skladbi Ivana pl. Zajca - snimanje i koncertno predstavljanje nosača zvuka  Muzička akademija i Katolički bogoslovni fakultet (bez dokumenta)
Laura Pavlić Izrada lutka-filma Lija i roda u tehnici stop animacije Učiteljski fakultet pregled
Lucija Šogorić Meka trodimenzijska interaktivna slikovnica Izgubljene naočale za poticanje inkluzivne kulture u ranom djetinjstvu Učiteljski fakultet pregled

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ana Mežnarić (EFZG) i Ljubica Mežnarić (MEF) Investicijski potencijal ulaganja mirovinskih fondova u dugotrajnu skrb za starije Ekonomski fakultet i Medicinski fakultet pregled
Rea Pintar (FER), Barbara Geld (FFZG) Klasifikacija studenata prema znanstvenom području kojem pripadaju na temelju iskazanih stavova i navika metodama strojnog učenja Fakultet elektrotehnike i računarstva i Filozofski fakultet pregled
Fran Faber, Denni Kunjas Pitanje regionalnog identiteta Prigorja – percepcija mladih Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Pavel Gulin Zrnić Zvukolik kao element gradskoga prostora u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ivan Trlin Optimizacija procesa uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasaca u gradu Zagrebu – primjer DVD-a Trnje Sveučilište u Zagrebu (studij Vojno vođenje i upravljanje) pregled

(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Dean Ferić, Ivan Horvat, Igor Kambić, Karla Kudoić, Matea Mihalinec Istraživanje faune tvrdih krpelja (Acari: Ixodidae) u šumama Središnje i Istočne Hrvatske u 2021. godini Fakultet šumarstva i drvne tehnologije pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Bruno Aleksić, Ivana Badžek, Nikolina Bralić, Mirta Čenić, Adrian Roko Kujundžić i Antonija Majdančić Kad kradu svi, zašto ne bismo i mi?: Korupcija i njena veza s institucionalnim povjerenjem i političkom participacijom mladih Fakultet političkih znanosti pregled

Humanističke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Lejla Čaušević, Martina Halić, Kristina Hrastov, Monika Jambrek, Jakov Skok Njemačko-hrvatski rječnik leksičkih inovacija 2015. – 2021. Filozofski fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Matija Cepanec, Ivan Čulo, Josip Fabijanac, Domagoj Kolonić Arhitektonski projekt Krajolik - Arhipelag infrastrukture _ Centralni kolodvor   Arhitektonski fakultet pregled
Davor Dobrota, Nikola Sočec, Lara Vrabac Općeniti pristup za paralelizirani izračun polja kružnih zavojnica pravokutnog presjeka Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Dominik Arih, Emilia Haramina, Kristina Paleka, Jakov Halić, Mateo Paladin Primjena metoda klasične kriptografije na primjeru edukativne igre Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Marko Bartaković, Karlo Ježić, Ivan Sarjanović, Josipa Šupe, Petra Završki, Leon Banko, Pero Drobac, Karlo Ivanov FERIoT pametni sustav za upravljanje pametnim uređajima u blizini Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Mirta Čolić, Iva Hrastnik, Luka Karniš, Andro Katanec, Lovro Pliskovac, Dominik Sekula SimplyDigitize – sustav za digitalizaciju zasnovan na fotogrametriji Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Nikola Tomažin, Lovro Krčelić (FER) i Bruna Krčelić (ARH) Gestikulator – platforma za učenje hrvatskoga znakovnoga jezika Fakultet elektrotehnike i računarstva i Arhitektonski fakultet pregled
Marko Božinović, Renata Vičević, Nikolina Zekić Proizvodnja bioetanola iz enzimskoga i kiselinskoga hidrolizata pivskoga tropa Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Luka Družeić, Karlo Zaplatić, Dino Žigulić Razvoj metodologije za određivanje optimalne lokacije za izgradnju vjetroelektrana Geodetski fakultet pregled
Sven Marković, Sara Vaing, Lovorka Vdović Modalna analiza zgrada AGG fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Građevinski fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Petar Janković, Igor Markić-Nikolac, Noa Nikolić, David Uranjek, Tibor Vukelić KRADU 13. – kazališna revija Akademije dramske umjetnosti Akademija dramske umjetnosti pregled
Nika Belc, Luka Pacek (ALU), Josipa Bičanić, Matea Mrdeža (Pravni fakultet), Karla Poljančić (SFZG) Projekt Umjetnost protiv straha 2022. Akademija likovnih umjetnosti, Pravni fakultet i Stomatološki fakultet pregled
Sara Bardić, Sofija Curiš, Josip Đerek, Teodora Kralj, Ema Marković-Imbrija, Ana Roko, Nikolina Tufekčić, Ivana Škaper, Tena Omerović, Valentina Ferenčak Projektna mapa radova Avangardni teatar Sergija Glumca Tekstilno-tehnološki fakultet pregled
Lucija Agić, Petra Grgić, Paula Kunc, Josipa Primorac, Mihaela Šušković, Ana Vidić, Elizabeta Vuković, Paula Zoričić Kostimografska mapa Projekt Paganini Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ana Alerić, Božana Jažo, Sara Paska Znanje i stavovi studenata Sveučilišta u Zagrebu iz Republike Hrvatske o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine Fakultet hrvatskih studija pregled
Ivana Orešković (PBF), Mislav Mokos (MEF), Dora Vlašić (SFZG) Utjecaj psihičkog stresa na razinu prirodnog ovlaživača kože u studentskoj populaciji Medicinski fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet i Stomatološki fakultet pregled

(c) Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora)

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Valentin Domović, Luna Fofonjka, Ivona Josipović, Zvonimir Knezović, Lucija Kurtović, Franko Lončar, Korana Mileusnić, Bruno Otmačić, Dario Perčić Projekt INFOONICA – redizajn informatičke učionice u Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša  Fakultet šumarstva i drvne tehnologije pregled

(d) Nagrada za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora)

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Vlaho Kavain, Sven Tanasovski, Ana Gubić, Kristina Guteša, Antun Kiseljak, Patricija Križnjak, Dora Lončarić, Nikolina Marunović, Bruno Pavlenić, Dino Softić, Dora Ščuric, Juraj Vučetić Underground glazbena scena u Zagrebu – kvalitativno istraživanje   Filozofski fakultet pregled

Humanističke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Bartol Bezjak, Luka Đaković, Lovre Katić, Ivan Ledić, Krunoslav Lesar, Luka Lovrić, Marko Milković, Marko Medo, Domagoj Nakić, Valerija Premec, Borna Rajzer, Lovro Stepanić Prijepis djela fra Odorika Badurine Velika kamporska kronika – bratovštine i crkveni redovi Filozofski fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Helena Bajsić, Nina Barać, Dora Bogut, Krešimir Borošak, Noel Bucul, Matija Cepanec, Karlo Lauc, Nina Milina, Mirta Moravec, Petra Ojvan, Sara Pelc, Mirna Pezerović, Matea Pinjušić, Matija Pogorilić, Marin Ponjević, Tin Vukušić Projekt Spekulacije o materijalu Arhitektonski fakultet pregled
Davide Primc, Darian Milohanić, Veron Hrvojić, Stefano Jukopila, Mateo Šego, Karlo Krklec, Marko Matišić (FER), Domagoj Marinović, Niko Bonković, Marko Domjanović, Tin Novosel, Filip Kolarić, Mate Bašić, Fran Kelava, Petra Ivezić, Martin Jurman, Ivan Radoš, Manuel Krajcar, Benjamin Horvat, Magdalena Jurčević (FER), Ivor Stojevski (FER), Marko Mikša (FER), Ivan Ćosić (FER), Pjero Javorčić (FER), Stjepan Borak (FER), Nikola Mandić (FER), Laura Majer (FER), Bruno Grujić (FER), Karlo Valentin Cihlar (FER), Klara Pešić (PMF), Rebeka Radovanović (Fakultet hrvatskih studija), Inga Geršak (FKIT), Adriana Đugum (FFZG), Alfonso Muñoz Sahr (FFZG), Marija Lešković (AF), Petar Hajdinjak (AF) Multidisciplinarni projekt Formula Student – VulpesR Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Antonio Agostini, Vid Ćosić, Aneta Grabovac, Lidija Penić-Grgaš, Roko Protić, Lucija Rukavina, Igor Jurinić, Josip Drame, Karla Leko, Ida Klemenčić, Bartul Pejković, Mia Antonia Cvitković (ADU), Anđela Lovrić, Josipa Primorac, Paula Peloza, Laura Špoljar, Ana Vidić (TTF) i Sara Dumančić (ARH) Izvedbeni projekt studenata klase Ruždjak-Podolski Akademije dramske umjetnosti  Lav Nikolajevič Tolstoj: Ana Karenjina Akademija dramske umjetnosti pregled
Kristina Grubiša, Đorđe Kosić, Igor Jurinić, Luka Knez, Dea Presečki, Marin Stević, Marta Radoš, Martin Šatović, Karla Budišćak, Luka Jazić, Dora Čaldarović, Lara Varat, Marta Bregeš (ADU), Ivan Šestan, Borna Ivanuša, Dora Šitum, Paula Tončić (ALU), Matej Kniewald, Klara Šoštarić (ARH) i Nikola Krgović (FFZG) Suradnja Akademije dramske umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti, Arhitektonskoga fakulteta, Filozofskoga fakulteta i organizacije Shock Show Industry na obnovi predstave Paklena naranča Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti, Arhitektonski fakultet i Filozofski fakultet pregled
MUZIČKA AKADEMIJA:Boris Beus, Davor Nekjak, Neža Vasle, Nikolina Hrkać, Tena Lončarević, Emilia Rukavina, Roko Radovan, Stefani Pijetlović, Patricia Žudetić, Gabriela Hrženjak, Marija Salečić, Katarina Kopjar, Marin Vitas, Lobel Barun, Benjamin Šuran, Laura Marincel Haller, Ines Grubišić, Aljaž Žgavc, Matic Zakonjšek,,Lorena Herman, Maja Kireta Lukavečki, Lucija Matković, Suzana Simić, Ana Tomšić,Petra Cik, Vlatka Kladarić, Lucija Klarić, Katarina Margaretić, Darija Miletić, Ema Tiljak, Mihaela Antolović, Lara Knežević, Matilda Milković, Lara Vujasinović, Vid Begić, Mihael Hižak, Dominik Kiseljak, Matija Kranjčić, Pavel Novak, Dino Prpić, Stefano Surian, Laura Cahun, Dorotea Corelj, Hana Iličić, Iris Imamagić, Silvia Klinar, Gorana Kliškić, Magdalena Križnik, Marina Magerl, Klara Pavlović, Katarina Perić, Maja Piljek, Maja Primorac, Modi Rabak, Mia Reba, Irma Vicula Bulaja, Marija Vukšić, Marija Žalac, Žana Žganec, Marta Bešlić, Ana Čehaić, Paula Ćurić, Lorena Dragomanović, Ana Hrvatin, Sara Klikić, Lorena Kolarić, Valentina Kovačev, Latica Kovačević, Mija Mihanović, Elena Miličević, Eva Nemčić, Iva Pavlović, Neža Pogačar, Nikolina Šainović, Sara Selmanović, Vinka Siladi, Julija Škreblin Milić, Mirta Valenta, Ema Vidak, Sara Vrdoljak, Marija Vuletić, Ema Zadro, : Leonard Benjak, Ivan Hlebić, Vigo Kovačić, Roman Mihalić, Jadran Mihelčić, Mateo Mikulić, Donat Marko Pantalon, Teryl Rice, Goran Ružić, Josip Švagelj, Martin Žučko, Sven Babić, Lovro Barišić, Josip Berend, Matko Bobić, Dubravko Ćepulić-Polgar, Luka Čevizović, Borna Dekanić, Martin Durbek, Karlo FurićGlavić, Luka Gotovac, Ruben Habuda, Roberto Hren, Sven Korać, Marko Kovačić, Bartol Kresnik, Tomislav Krobot, Josip Krokar, Marco Marijan Küpper, Fran Lisec, Patrik Međimurec, Bojan Nečas Hraste, Pavel Novak, Luka Pekas, Silvestar Pulić, Juraj Rebernjak, Ivan Rod, Lovro Roksandić, Srđan Stanojević, Danijel Tomašević, Tedi Trkulja, Jurica Tuđan, Marko Vucković, Emanuel Vuk, Toma Zadro, Vitomir Janez Zagode, Matija Živičnjak, Branimir Župić, : Matej Mihaljević , Ema Kalšan, Jelena Lelas, Anna Runtić, Fran Bobić, Tomislav Špehar, Mengsen Wang, Letizia Roce, Paula Bukvić, Nina Katarina Sarić, Ema Smiljanić, Petra Sušić, Jelena Knezović, Meri Anastasov, Maria Matshkalyan, Tanja Felja, Ante Labetić, Ruta Bobić, Ana Petriško, Dalia Cossetto, Doris Tkalčević, Tea Anić,Andrea Nikolić, Lucija Marinović, Filip Nemet Gužvić, Josip Pavlek, Filip Kojundžić, Dora Palac, Leonarda Okmažić, Bruno Tarbuk, Janko Franković, Lana Lucija Horvatić, Ana Majer, Anna Vanessa Popović, Roko Silić, Ela Radman Mršić, Eva Marenčinova, Mislav Peović, Filip Grabner, Pavle Kladarin, Niko Kos, Nikolina Hapač, Erin Keleuva , Barbara Tomić , Višnja Stapić, Livia Glavinović, Sunčica Hadaš, Antonio Uremović, Danijela Ivanović, Jan Plevko,Šime Vuksan, Isabella Roxas Đuka, Eva Fritz, : Marko Gugić, Lovre Laskač, Hrvoje Grah, David Vlah, : Lovro Čutić, Matej Vukić, : Štefan Lesar, Dorian Hercigonja, Suzana Komazin, Luka Mihajlović, Franko Štrbac, Svit Štarkl, Luka Ivir, Lucija Kovačić, Mario Čavlek, Lovro Baričević, Vedran Vujec, Josip Brajčić, Petra Barišić, Marta Ćiković, Stipe Bakić, Petra Podhraški, Mateo Narančić,Ivan Šćepanović,Nika Kožar,Pavao Mašić, Mihael Plantak, Luka Ratkajec, Ema Badel, Mia Đogić, Tena Kramar TTF: Lucija Agić,Petra Grgić,Paula Kunc,Anđela Lovrić,Paula Peloza,Josipa Primorac,Martina Ružić,Laura Špoljar,Mihaela Šušković,Ana Vidić,Elizabeta Vuković, Paula Zoričić, Sara Bardić,Sofija Curiš,Josip Đerek,Teodora Kralj,Ema Marković-Imbrija,Ana Roko, Lara Bobek, Sara Stojko,Dora Kranjec, Sanja Makšan, ALU: Lara Kraš,Tiana Pozaić, Kristijan Popović,Dorotea Kovačić, Margareta Belančić, Magdalena Biškup, Marta Dolenčić, Jiao Guo,Ivana Krnjak, Luka Pacek, Bernardica Svaguša, Lana Zubović,Ivan Čunović, Jakov Pašalić, Elena Štrok, Monika Taborski, Nataša Devčić, Marta Dijak,Lucija Guberac, Nikolina Žabčić, ADU: Anja Sekulić,Anđela Kusić, Bartul Pejaković, Inia Herenčič, Filip Milković, Palma Poljaković,Vid Redža, David Bakarić Mihaljević, Ivan Idžojtić, Tihana Martinjak, Lana Zubović, Ida Klemenčić, Laura Pribanić, Filip Lugarić,Lara Nekić,Ema Šunde,Lana Ujević, Kristina Grubiša Igor Kuljerić - Životinjska farma, opera - basna  Muzička akademija, Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti ,Tekstilno-tehnološki fakultet i Arhitektonski fakultet (bez dokumenta)

Interdisciplinarna područja umjetnosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Lana Banek, Andrea Bielen, Sara Bonačić, Martina Brkić, Bruna Čičin-Šain, Ena Čuček, Lucija Kosina, Ana Koruga, Kristina Majer, Josipa Matić, Tena Pezdevšek, Petra Piknjač, Mauro Polondak, Lucija Tandara, Katarina Trpčić, Iva Žmirak Istraživački projekt Održivi dizajn za ruralni razvoj – primjena dizajna kao alata obnove i razvoja lokalne zajednice Arhitektonski fakultet pregled

(e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Nora Tomljanović, Adrian Zvizdić, Petra Žulj Osvojeno 1. mjesto na CFA Institute Research Challenge natjecanju, globalnom studentskom natjecanju iz financijske analize i profesionalne etike Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Vanja Cvetko, Ines Horvat, Katarina Mikulić, Iva Ramljak, Sara Senjak, Marija Tropina, Ivan Turić Izniman uspjeh na 29. međunarodnom studentskom natjecanju Willem C. Vis Moot iz međunarodne trgovačke arbitraže (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) Pravni fakultet pregled
Filip Bjelinski, Niko Jarak, Simona Karmen Krznar, Karla Žeravčić Osvojeno 2. mjesto u ekipnom poretku na 27. međunarodnom studentskom natjecanju u simuliranoj sudskoj raspravi iz područja prava Europske unije Central and Eastern Europe Moot Competition (CEEMC) 2022 Pravni fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Karlo Posavec (Fakultet strojarstva i brodogradnje) i Petar Strbad (Fakultet organizacije i informatike) Startup projekt Attendio – mobilna aplikacija za praćenje prisutnosti zaposlenika/učenika na temelju prepoznavanja lica osobe  Fakultet strojarstva i brodogradnje i Fakultet organizacije i informatike pregled

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Valentina Perić (Filozofski fakultet), Tin Horvat (Ekonomski fakultet) i Valentin Preložiček (Fakultet političkih znanosti) Osvojeno 2. mjesto na LUMEN Business natjecanju u izradi studije poslovnoga slučaja (case study) Filozofski fakultet pregled

(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

Biomedicina i zdravstvo

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ivana Babić, Mario Bahlen, Katarina Boras, Luka Damjanović, Eleonora De Lai, Petar Faist, Helena Kovačić, Sara Koprivica, Lea Ivana Martić, Lucija Miloš, Brigita Novak, Sara Paljar, Tin Rogina, Sofia Shkunnikova, Marija Strgačić, Tea Škabić, Lucija Žunić Projekt Pacijent u središtu zdravstva i zdravstvene industrije Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Hrvoje Šoljić, Inga Kunert, Grgur Matolić, Kiara Brnetić, Duje Škaričić, Anđela Krstulović Opara, Adrijan Repušić, Matilda Sabljak, Petar Samardžić, Kristina Štajminger HUMANIJADA 2022. – međunarodni športsko-edukacijski susret studenata biomedicinskih fakulteta  Medicinski fakultet pregled
Luka Prgomet, Stjepan Frkanec, Marin Boban, Laura Plešnar, Karla Kroflin, Karla Lužaić, Jakov Emanuel Bogdanić, Katarina Bilić, Alojzija Brčić, Sara Vujanić, Dinko Ezgeta, Anamarija Prišćan, Lucija Zeljko, Anja Božić, Marija Grebenar, Mislav Galić, Kristina Krstanović, Dora Vogrinc, Antonia Vukšić, Matej Krišto, Leo Matijašević, Ariana Sović, Lovro Mijalić, Zrinka Vuksan-Ćusa, Iva Renić, Klara Bosnić, Sven Lasta, Emil Vrkljan, Jakov Rafael Romić, Katarina Božić, Inga Abramović, Kristijan Vrdoljak, Ana Marija Jurković, Jurica Putrić Posavec, Adrijana Strabić Studentska sekcija za hipertenziju – sudjelovanje u javno-zdravstvenoj akciji Lov na tihog ubojicu  Medicinski fakultet pregled
Marta Adam, Ahmad Allouch, Gloria Bojo, Matija Borovac, Marijeta Brezetić, Klara Križan, Manuela Miloš, Karla Minković, Ariana Pakušić, Adna Vlahovljak, Andrea Vrankić Organizacija 69. sastanka Europske udruge studenata dentalne medicine Stomatološki fakultet pregled
Lea Budak, Tea Burić, Ana Marija Miličević, Fabijan Mišković, Barbara Ovčarić, Lea Patekar, Franka Popović, Lucija Šebetić, Luka Šimunović, Matea Šimunović, Bruno Špiljak, Lucija Tomašević, Bruna Verzak, Lara Vranić, Paula Žugec Organizacija Dana dentalne traumatologije Stomatološki fakultet pregled
Antonija Mrla, Karla Žulj (Stomatološki fakultet), Lucia Bekić, Mirella Graffel, Jana Jelenić, Mirta Peček, Matilda Sabljak, Hana Škornjak (Medicinski fakultet), Klara Rađa (Prehrambeno-biotehnološki fakultet), Anamarija Jelašić, Dominik Jelić (Filozofski fakultet), Daniel Milošević (Fakultet hrvatskih studija), Paula Strugačevac (Ahitektonski fakultet) Javnozdravstveni projekt I nastavnici/e promiču zdravlje promotivno-preventivnoga programa Zdravo sveučilište Stomatološki fakultet, Medicinski fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet hrvatskih studija i Arhitektonski fakultet pregled
David Mihaljević, Laura Rodman, Mihovil Matković, Petra Prgomet, Tvrtko Mataušić Projekt Edukativna prostorija za gmazove i vodozemce Veterinarski fakultet pregled

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Mia Đula, Renata Mavrić, Ivan Magnabosca, Ivan Miletić, Jelena Šeparović, Tin Rudnički, Maristela Gavran, Gloria Kovač Digitalna konferencija The Future of Food ‒ Alternative protein industry and our diet Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Karla Crvić, Doris Marie Greppin, Nikolina Kušterbajn, Lara Marčec, Lucija Veršić Projekt Otkrij, Spoznaj, Iskusi (OSI) u svrhu podizanja svjesnosti studentske populacije o teškoćama osoba s invaliditetom povodom Međunarodnoga dana osoba s invaliditetom Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pregled
Tonka Budanko, Dubravka Dubravac, Leonarda Halamek, Filip Kotromanović, Lucija Markovinović, Nika Matičić, Ivana Perko, Robert Piršl, Katarina Popović, Lea Popović, Nina Tomić, Barbara Zorić Organizacija sveučilišnoga studentskoga natjecanja Start It Up Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Dora Novosel, Ema Štrbac, Karlo Amon, Laura Vukelić, Lucija Ćuk, Martina Dumančić, Paula Marjanović, Petra Kozjak, Roko Car Projekt Event Management Competition Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Domagoj Babić, Stella Babović, Juraj Belajec, Goran Bogatić Malešević, Ivan Boščić, Magdalena Đud, Erik Đuranec, Glorija Galić, Ana Horvat, Tea Jelavić, Petar Krajačić, Laura Krišković, Andreas Leji, Klara Lupoglavac, Tomislav Milecu, Antonio Ošapu, Iva Papac, Stjepan Petrović, Matej Sitarić, Ariana Slaviček, David Slavik, Anja Svetličić, Klara Škaulj, Ivana Žemberi Volontiranje za studentski časopis St@k Fakultet organizacije i informatike pregled
Damjan Stanić, Ivan Mihačić, Ivan Dominik Dragović, Karlo Kučan, Karla Žeželić, Lea Fabić, Lea Križmančić, Lucija Požgaj, Martina Lozo, Mislav Majcan, Paula Anić, Ursula Klisović, Viktor Meczner Organizacija projekta Mala škola diplomacije     Fakultet političkih znanosti pregled
Rea Štoković (Pravni fakultet), Lovro Pendić (Medicinski fakultet), Rea Novaković Matošić (Arhitektonski fakultet), Nino Dolenc (Arhitektonski fakultet), Bruna Bandula (Prirodoslovno-matematički fakultet), Antonija Bucić (Tekstilno-tehnološki fakultet) Humanitarna akcija Buvljak za Ukrajinu Pravni fakultet pregled
Iris Ban-Krošelj, Ivan Iharoš, Ivana Palijaš Projekt Animalekcije ‒ edukacija građana svih dobnih skupina o pravnoj zaštiti životinja u Republici Hrvatskoj, širenje empatije prema životinjama te svijesti o potrebi zaštite životinja kao slabijih bića Pravni fakultet pregled
Paula Bačić, Dominik Barišić, Lorena Bašić, Pavica Bilić, Krsto Bubaš, Lucija Bubrić, Lea Feuerbach, Barbara Grlić, Vito Jankov, Josipa Jerabek, Katarina Katušić, Simona Karmen Krznar, Lejla Kruševljanin, Paula Lekić, Dora Ljubičić, Nika Milinović, Luka Orešković, Ema Rožić, Katarina Topić, Lucija Zelenković, Ana Žagar Projekt Mladi za budućnost Europe ‒ organizacija tribina o vladavini prava i demokraciji, digitalnoj transformaciji, klimatskim promjenama i migracijama u sklopu Konferencije o budućnosti Europe Pravni fakultet pregled
Alen Šukurica Konferencija povodom 30. obljetnice hrvatske neovisnosti (1991. ‒ 2021.) ‒  Postignuća, izazovi i perspektiva Republike Hrvatske Pravni fakultet pregled

Humanističke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Anamarija Bačvar, Klara Bagarić, Iva Buha, Sanja Gudelj, Ivana Kovačević, Tvrtko Krpan i Ivan Marjanović Transkripcija i kritičko izdanje Kronike franjevačkog samostana u Vukovaru (1781. – 1826.) Fakultet hrvatskih studija pregled
Luka Baričević, Martina Pejić, Laura Sajko, Sara Pokorni, Nives Ratković, Iva Grbelja, Tomislav Perić, Dora Dotlić, Tina Paleka Organizacija 1. međunarodne konferencija mladih bohemista ‒ Bohemikon Filozofski fakultet pregled
Mateja Martinjak i Paula Špek Pokretanje časopisa Germanist, prvoga studentskoga časopisa u povijesti Odsjeka za germanistiku Filozofskoga fakulteta Filozofski fakultet pregled

Prirodne znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ema Malešević (ERF), Ivana Vrkić, Iva Vrabac, Matej Plavac, Renata Lukić, Jelena Koritnik i Sven Vorkapić (PMF) Projekt Seizma ‒ Epicentar znanja ‒ edukacija šire javnosti temeljena na samozaštiti tijekom i nakon potresa  Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marko Čorkalo, Neven Marković, Vito Stančec  Inovativni projekt humanitarnoga karaktera Lijepa priča ‒ igrom do znanja i prijateljstva Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Eva Jelavić, Luka Cavaliere Lokas, Matej Kovačević, Iskra Hrnčić, Vinko Dragušica, Tonka Hrboka, Matija Uremović, Ian Juraj Štulić Feasyka – Physics Made Fun projekt popularizacije prirodoslovnih znanosti među učenicima i studentima Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Mia Bošnjak, Iva Maria Ivanković, Katarina Jurič Projekt PLC radionica ‒ besplatna obrazovna radionica koja obrađuje područje industrijske automatizacije te programiranja PLC-a Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Leon Kranjčević, Mia Bošnjak, Matija Mrvčić, Iva Maria Ivanković, Ante Pašalić, Katarina Jurič ChainBrain radionica ‒ besplatna obrazovna radionica o razvoju blockchaina u raspodijeljenim sustavima, osnovama web3 i izradi pametnih ugovora u programskom jeziku Solidity Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Andreja Jurasović, Edi Prodan, Slavena Žilić, Veronika Žunar Radionica Illuminative ‒ besplatna obrazovna radionica o razvoju mobilnih aplikacija Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Dominik Kos (FER), Ante Perić (Arhitektonski fakultet), Petra Zanetti (FER) Inovativna mobilna aplikacija Wise Renovation Budgeting App (WRAPP)  Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Sara Brmbota, Gabrijela Čičak, Monika Đurinić, Klara Forgić, Andra Kruna Ramsay (Arhitektonski fakultet), Domagoj Galović (FER), Ivona Mravunac, Lucija Plavetić, Marin Šepuka, Jelena Vukadin, Asunta Ulrich Grgas (Građevinski fakultet) Organizacija konferencije Budućnost ugodnog stanovanja 2022.   Građevinski fakultet (bez dokumenta)

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Hana Novak (FER), Marin Oroz (FOI), Lovro Farkaš (FSB) Projekt organizacije i provedbe radionice starTech Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Karla Nogić, Martina Kolak, Paula Bačić, Dea Barić Krišto, Boris Rajić, Mihaela Slunjski, Ana Čosić (Pravni fakultet) i Juraj Pavlek (FER) Organizacija znanstveno-stručne konferencije PRAVO&NOGOMET 2022. Fakultet elektrotehnike i računarstva i Pravni fakultet pregled
Marin Belamarić, Bruna Brozović, Patricija Dovijanić, Eleonora Đaković, Ivan Glogar, Lovro Horvat, Matej Ivaniček, Petar Prenc, Matko Šimić, Paula Žitković (PMF), David Glavaš, Karlo Grgičin, Ana Marić, Lucija Markotić, Ema Nekić, Tvrtko Puškarić i Ana Vinković (FER) RADDAR radionice iz matematike i programiranja za učenike osnovnih škola Fakultet elektrotehnike i računarstva i Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Kristina Arabadžić (EFZG), Jakov Bošnjak, Igor Ciganović, Filip Rodin, Mihael Zubonja Projekt IndustryTalks podcast ‒ popularizacija važnosti industrijske proizvodnje u Hrvatskoj Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Luka Klarić, Ivana Vukman (Kineziološki Fakultet), Emanuel Brađašević, Lea Kalajžić, Vinka Potočki, Antonia Precali, Mia Matea Velenik, Antea Zrnčić (Medicinski fakultet), Mihaela Antolić, Antonia Cvrk, Ela Lučić, Ena Stefanov (Prehrambeno-biotehnološki fakultet), Ivana Babić, Hana Ban, Ema Barić, Nikola Bišćan, Eleonora De Lai, Sara Koprivica (Farmaceutsko - biokemijski fakultet) Simpozij Prehrana i zdravlje ‒ interdisciplinarni projekt o nutricionizmu, dijetoterapiji, održavanju i promicanju zdravlja Kineziološki fakultet, Medicinski fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet i Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Mario Prišlin, Marta Jagečić, Sara Gašparić, Ana Martinović, Nina Franulović, Adriana Ratkajec, Borna Nemet, Nikolina Prosenečki, Dora Bilandžija, Lara Buhin Projekt Advent Sveučilišta u Zagrebu Učiteljski fakultet (bez dokumenta)
Katarina Borić, Ivana Dukarić, Ena Krajina, Aleksandra Medaković, Antonia Mužić, Maja Širinić, Ante Vidošević (VF), Lara Mosić, Doris Petelin, Ivan Petrik (ERF); Noa Bertović, Josip Budimir (FER), Daniel Milošević (Fakultet hrvatskih studija), Ivana Cindrić, Magdalena Đud, Mario Đurić, Božo Kvesić, Marin Oroz, Eugen Petošić, Nina Vukelić (FOI), Magdalena Krajinović, Lea Ivana Martić, Brigita Novak, Tin Rogina (FBF), Matea Brzac (FSB), Arno Dalmatinac, Ivana Perović (Geotehnički fakultet), Ana Adžić, Lucia Bekić, Emanuel Brađašević, Elena Cahun, Matej Črep, Vinko Michael Dodig, Karlo Gjuras, Gracia Grabarić, Mirella Graffel, Anton Jakovčić, Jana Jelenić, Kana Halić Kordić, Melita Klaić, Lea Klepač, Filip Jakov Klisović, Karla Kroflin, Kristina Krstanović, Tea Kržak, Dan Kudelić, Sandro Kukić, Lorena Loje, Karla Lužaić, Pavel Marković, David Miklenić, Fran Naletilić, Antonia Precali, Matilda Sabljak, Tea Seletković, Elizabeta Skočibušić, Anisa Stanić, Anela Sylvester, Hana Škornjak, Mia Matea Velenik, Mirko Vilibič, Mario Zelić, Dino Žujić (MEF), Maša Jakić, Lea Jankov, Klara Rađa, Ena Stefanov, Dorotea Valentić (PBF), Dorotea Jelić-Balta, Veronika Jović, Cecilija Maganić, Antonija Mrla, Dalibor Pavić, Luka Šimunović (Stomatološki fakultet) Projekt Studentski zdravi dani Veterinarski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet hrvatskih studija, Fakultet organizacije i informatike, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Geotehnički fakultet, Medicinski fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet i Stomatološki fakultet pregled

Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr