Nagrađeni radovi, 2014./15. akademska godina


Rektorova nagrada

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Tea Crnković Oksidativni stres u slatkovodnom račiću Daphnia magna nakon izlaganja nanočesticama srebra Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Ivana Fileš i Marko Tomljanović Serumske aktivnosti enzima 5'-nukleotidaze, adenozin-deaminaze i dipeptidil-peptidaze IV u osoba oboljelih od fibromialgije Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Ana Palajsa, Petra Gilja Sinteza i karakterizacija novih urea i semikarbazidnih derivata primakina Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Filip Blažević, Tamara Milekić Utjecaj lecitinsko-kitozanskih nanočestica s melatoninom na cijeljenje rane in vitro Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Petra Radić Lipoprotein povezana fosfolipaza A2 u omjeru prema malim, gustim LDL česticama (sLDL) u serumu bolji je prediktor nepovoljnih kardiovaskularnih događaja u bolesnika sa stabilnom anginom nakon elektivne perkutane koronarne intervencije Medicinski fakultet pregled
Mia Dubravčić Odgoda elektivne elektrokonverzije u bolesnika s perzistentnom fibrilacijom/undulacijom atrija: svojstva bolesnika i mogući uzroci Medicinski fakultet pregled
Mario Rašić, Vedran Radonić Procjena embriotoksičnosti valproata iz infracrvenih spektara metaboloma medija tijekom kulture štakorskog zametka Medicinski fakultet pregled
Mihovil Plečko, Nia Naletilić Učinci BMP1-3 neutralizirajućeg protutijela na akutni infarkt miokarda u štakora Medicinski fakultet pregled
Maja Brestovac, Anđela Bubalo Istraživanje utjecaja subjektivnosti na određivanje boje zubi vizualnom metodom Stomatološki fakultet pregled
Lucija Koncul, Zrinka Kovačević Procjena pouzdanosti DIAGNOdent i CarieScan Pro uređaja te vizualne ICDAS metode u in vivo i in vitro uvjetima Stomatološki fakultet pregled
Silvija Kasić, Marita Knezović Učinkovitost direktne iradijacije laserom i laserski aktiviranog ispiranja u dezinfekciji korijenskih kanala Stomatološki fakultet pregled
Ana Aračić Izloženost pasa oblićima Dirofilaria sp. Veterinarski fakultet pregled
Marta Kiš i Lea Lovrić Parazitološka pretraga uzoraka pasjih izmeta pronađenih na zelenim površinama u gradu Zagrebu i Velikoj Gorici - intenzitet kontaminacije i njezin značaj Veterinarski fakultet pregled
Šimun Naletilić Stavovi studenata veterinarske medicine u Hrvatskoj o štetnosti uzgojnih praksi za dobrobit farmskih životinja Veterinarski fakultet pregled

Područje biotehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Valentina Šoštarčić Biološki parametri toploljubivih korovnih vrsta: transfer AlertInf modela iz Italije u Hrvatsku Agronomski fakultet pregled
Sara Malešević Morfološka raznolikost tradicijskih kultivara graha (Phaseolus vulgaris L.) Agronomski fakultet pregled
Lucija Skočibušić, Luka Brezinščak, Lucija Denona Održivost agroekosustava Vranskog bazena: izvori onečišćenja iz poljoprivrede i pritisci na vodne resurse Agronomski fakultet pregled
Ivan Magdić, Mario Parić Vertikalna varijabilnost nitratnog dušika i ostalih kemijskih značajki tla u agroekološkim uvjetima gorske i panonske Hrvatske Agronomski fakultet pregled
Ivana Čigir i Jana Jazbec In vitro funkcionalno djelovanje modificiranih laktobacila na epitelne stanice karcinoma grkljana HEp2 Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Barbara Smolkovič Kompeticijski rast bakterija Lactobacillus brevis 3.4. i Salmonella enterica serotip Typhimurium LT21 Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Iva Trtanj, Dunja Velagić Procjena autentičnosti bučinog ulja primjenom plinske kromatografije s masenom spektrometrijom, kolorimetrije i spektroskopije u bliskom infracrvenom području Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Andrea Pranklin Uspješnost genskog ciljanja u prirodnim, biotehnološki interesantnim sojevima kvasca Saccharomyces cerevisiae Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Juraj Rončević i Josip Župan Pseudo-ukupni udjeli odabranih metala u tlima Medvednice Šumarski fakultet pregled

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ivana Grubišić, Petra Puljić Utjecaj Programa poticanja psihomotorike na vizualno-motoričku integraciju i koordinaciju gornjih ekstremiteta kod djece predškolske dobi Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pregled
Barbara Dropuljić i Ivan Dodig Analiza strukture i prostornog rasporeda maloprodajnih kapaciteta u centru grada Zagreba Ekonomski fakultet pregled
Dario Džambo, Jelena Kovač Percepcija mladih o aktivnostima socijalnih samoposluga u Hrvatskoj Ekonomski fakultet pregled
Nikolina Dreven i Karolina Kokot Analiza zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama hrvatskih poduzeća te utjecaj na uspješnost poslovanja Fakultet organizacije i informatike pregled
Antonela Čižmešija Istraživanje stanja i najčešće korištenih praksi vezanih uz razvoj zaposlenika i njihovih e-kompetencija u IKT poduzećima u Republici Hrvatskoj te tendencije prilagodbe IKT poduzeća pretpostavkama organizacije koja uči Fakultet organizacije i informatike pregled
Ivana Pomper Utjecaj transformacijskog vodstva na zadovoljstvo zaposlenika poslom i njihovu odanost organizaciji Fakultet organizacije i informatike pregled
Ivan Barić ANALIZA NARATIVA I DISKURSA O ROMIMA U POPULARNOJ GLAZBI NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE Fakultet političkih znanosti pregled
Zvonimir Karamatić, Lucija Kilić, Kristijan Kovačić Deset godina bolonjskog lutanja: Harmonizacija sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske Fakultet političkih znanosti pregled
Anja Stanko, Matina Tenžera i Marija Žužak MIJENJAMO REALNOST Fakultet političkih znanosti pregled
Karolina Leaković, Anja Stević, Jelena Stipović Žene i muškarci u središnjim informativnim emisijama HRT-a, RTL-a i NOVE TV od 2009. do 2013.: glasovi nejednake vrijednosti Fakultet političkih znanosti pregled
Etelka Kožar, Iva Kuculo Ispitivanje eksplicitne i implicitne predrasude prema pretilim osobama kod studenata pomagačkih struka Filozofski fakultet pregled
Tamara Bukvić, Tea Bukvić, Marina Cujzek Strah od uspjeha kod hrvatskih zaposlenika Filozofski fakultet pregled
Matea Šoštarić, Lucija Šutić, Antonija Vrdoljak Subjektivna percepcija razvoda roditelja kao odrednica privrženosti roditeljima i stavova prema razvodu Filozofski fakultet pregled
Augustin Mutak Utjecaj stupnja uglazbljenosti teksta na pamćenje Filozofski fakultet pregled
Nikolina Nemec i Barbara Prprović Evaluacija modela policije u zajednici u populaciji Roma: usporedba Hrvatske i Slovenije Hrvatski studiji pregled
Katarina Bošnjak, Magdalena Buljanović Odrednice samohendikepiranja i neadaptivnog perfekcionizma u akademskom okruženju Hrvatski studiji pregled
Lorena Draženović Pet zastava, pet medalja, osam Olimpijskih igara: Jasna Šekarić – studija slučaja Kineziološki fakultet pregled
Darija Željko "Sestre bluda": zakonska regulacija ženske prostitucije na hrvatskom području u razdoblju od 1852. do 1934., s posebnim osvrtom na grad Karlovac i europsko okruženje Pravni fakultet pregled
Doroteja Jačmenica - Pušenjak, Ana Krakan DJECA U SJENI: OD MARGINALIZACIJE DO AKTUALIZACIJE - Društveni i pravni položaj djece čiji su roditelji na izdržavanju kazne zatvora - Pravni fakultet pregled
Andro Atlaga, Dino Gliha, Ivan Pižeta Genocid "zločin svih zločina", Tumačenje odgovornosti države kroz praksu Međunarodnog suda, kritike i prijedlozi novih rješenja Pravni fakultet pregled
Teodor Sabolić, Ana Rukavina Kockanje u adolescenciji u kontekstu drugih rizičnih ponašanja i načina provođenja slobodnog vremena Pravni fakultet pregled
Iris Haralović, Lovro Klepac Pretplatnički ugovor u elektroničkim komunikacijama Pravni fakultet pregled
Dunja Kosi, Anamarija Kovač Put bez povratka - integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo Pravni fakultet pregled
Nikša Odić, Romina Galović Test razmjernosti i javnog interesa kao instrument uspostavljanja ravnoteže između prava na pristup informacijama (načela transparentnosti) i njegovih ograničenja u Republici Hrvatskoj Pravni fakultet pregled
Mia Grgić Upravljanje zgradama u svjetlu odnosa suvlasnika i upravitelja Pravni fakultet pregled
Zrinka Grabovac, Iva Kaćunko Mišljenje učitelja o novom standardiziranom školskom pismu Učiteljski fakultet pregled

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Andrea Svilarić, Hana Klak »Io no spik inglish!« - usporedba straha od stranoga jezika kod kroatofonih i italofonih govornika Filozofski fakultet pregled
Zrinka Breglec Balkan kao prazan ili lebdeći označitelj u hrvatskom javnom i političkom diskurzu Filozofski fakultet pregled
Dario Vuger Inkubacija zla: Zlo kao problem mišljenja i prakse Filozofski fakultet pregled
Marko Filip Pavković Palača Igerčić-Patačić-Annaker-Jelačić - monografska obrada Filozofski fakultet pregled
Lidija Kelemen Privreda u trgovištu Krapina prema izvoru „Prothocollum proventarum (proventussi) slobodnog i kraljevskog privilegiranoga oppiduma Krapina 1797-1824“ od 1797. do 1804. godine Filozofski fakultet pregled
Vedrana Gnjidić, Ana Rihtarić Utjecaj frekventnosti i pripadnosti vrsti riječi na vrijeme reakcije u zadacima semantičke odluke Filozofski fakultet pregled
Andreja Križmarić, Kristina Rendulić Renesansne utopije. Komparativna analiza utopijskih djela renesansnih mislilaca Morea, Petrića i Campanelle Hrvatski studiji - Filozofski fakultet Družbe Isusove pregled
Tomislav Sadrić Prožimanje hrvatskog i kanonskog imovinskog prava na temelju ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske Katolički bogoslovni fakultet pregled

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Igor Marković Dinamika domenskih zidova u feromagnetskom grafitu Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Karlo Skube i Ingrid Tomljanović EKSPRESIJA I IDENTIFIKACIJA NOVIH PROTEINA DJELOMIČNO NEUREĐENE TERCIJARNE STRUKTURE (IDP) IZ BILJKE UROČNJAK (ARABIDOPSIS THALIANA) NAKON IZLAGANJA ABIOTIČKOM STRESU Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tena Belinić, Josipa Majstorović, Dalija Namjesnik Intrinzična atenuacija i atenuacija raspršenja seizmičkih transverzalnih valova u području središnjih Vanjskih Dinarida Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Jure Dragović Magnetsko ponašanje spinskog stakla CrNbO4 Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ena Topalović i Anja Paradžik Mineraloške i gemološke karakteristike ahata i prehnita s područja Hrvatske Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Petra Mesarić i Karlo Horvat Neke sociodemografske odrednice nasilja među učenicima Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Nives Matijaković i Nikolina Penić POLIMERIZACIJA HALOGENIDNIH I PSEUDOHALOGENIDNIH KOMPLEKSA KADMIJA(II) S IZONIAZIDOM I NIAZIDOM Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ivana Antoliš, Mario Stipčić Primjene slučajnih dijadskih sistema na dekompozicije funkcija i operatora Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Mislav Acman i Vedran Vuković Razvoj testova za analizu metilacije DNA regulatornih regija gena GMNN i EZH2 i njihova primjena u istraživanju podtipova difuznog B-velikostaničnoga limfoma Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ivana Križić i Lucija Krišto SINTEZA NOVIH KINUKLIDINIJEVIH SPOJEVA KAO MOGUĆIH POVRŠINSKI AKTIVNIH TVARI Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Monika Vranić Uspostava trajnih kultura embriogenih stanica bundeve Cucurbita pepo L. u svrhu konstitutivne i tkivno-specifične sinteze nervonske kiseline Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Juraj Nikolić, Tomislav Friganović Utjecaj aminskih kompleksa kobalta(III) na nastajanje polioksomolibdata Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Katarina Leko Utjecaj solvatacije na kompleksiranje adamantil-glikozida s β-ciklodekstrinima Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Anamarija Ridl Vodeni kukci mediteranskih sedrenih barijera: specifične zajednice jedinstvenih staništa Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Hrvoje Magdić Afirmacija sklopa Nuštarskog dvorca u naselje Arhitektonski fakultet pregled
Mia Andrašević Bazenski centar Pećine Arhitektonski fakultet pregled
Ella Cahunek Idejni projekt osnovne škole Stupnik Arhitektonski fakultet pregled
Monika Prinčić Sportski centar Pećine, Rijeka Arhitektonski fakultet pregled
Una Pale i Goran Popović Govorni telefonski imenik za slijepe osobe Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Damir Mirković Razvoj i implementacija višerobotskog sustava za novi robotički laboratorij Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Luka Fućek, Antun Vukičević, Josip Vukičević Razvoj i izrada šesteronogog hodača kao razvojne platforme Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Marko Medved, Krešimir Friganović Sučelje mozga i računala temeljeno na evociranim potencijalima stabilnog stanja Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Roko Blažic, Antonia Ressler, Denis Žagar In vitro enzimska razgradnja poli(ε-kaprolaktona) i PCL/GEL mješavine za biomedicinsku primjenu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Ivana Mršić; Lucija Lovreškov Optimiranje procesa priprave nanofluida na osnovi transformatorskog ulja Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Tomislav Gregorić Sinteza i molekulsko modeliranje novih hibrida 1,2,3- triazola i pirimidina s potencijalnim protutumorskim djelovanjem Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Mande Miošić, Livia Kurajica, Moris Mihovilović SINTEZA, STRUKTURNA KARAKTERIZACIJA I CITOSTATSKA ISPITIVANJA DERIVATA CITOZINA I 7-DEAZAPURINA Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Petra Vukić, Matija Bjelobradić Upotreba grafena i vodljivog polimera za pripravu aktivnih elektrodnih materijala kod superkondenzatora Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Mirna Markusi ZAŠTITA BRONČANE KULTURNE BAŠTINE EKOLOŠKI PRIHVATLJIVIM INHIBITOROM KOROZIJE Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Davor Katava, Mladenka Ćosić Modeliranje utjecaja pretjecanja vozila u sustavu upravljanja sigurnošću prometa na dionici autoceste primjenom funkcije sudarnog potencijala Fakultet prometnih znanosti pregled
Mislav Blažić, Borna Kovarik Analiza utjecaja radnih parametara prednabijenog Ottovog motora s recirkulacijom ispušnih plinova Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Valentino Štahan, Hrvoje Brezak, Dominik Sremić Hodajući robot pokretan umjetnim pneumatskim mišićima Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Juraj Benić, Jakov Topić MREŽNI PROGRAM ZA TVORBU I OBRADBU TEHNIČKIH RJEČNIKA Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Viktor Pandža Numeričko i eksperimentalno modeliranje mehanizama termoplastičnosti i oštećenja u nodularnom lijevu Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Inno Gatin Spektralna metoda viših redova za nelinearnu propagaciju površinskih valova Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Nikola Babić Utjecaj sastava aktivacijskog premaza na svojstva navara pri robotiziranom A – TIG navarivanju čelika AISI 304 Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Ivan Bošnjak Integracija GPS i INS podataka primjenom Kalmanovog filtera u svrhu preciznog geokodiranja hiperspektralnih scena Geodetski fakultet pregled
Filip Kovačić OBRADA I ANALIZA TEMPERATURE POVRŠINE TLA NA TEMELJU LANDSAT 8 PODATAKA Geodetski fakultet pregled
Lucija Baić, Valentina Kraš Mogućnosti korištenja samoniklih vodenih i močvarnih biljnih vrsta u biljnim uređajima za pročišćavanje otpadne vode Geotehnički fakultet pregled
Dino Bosilj, Igor Tošić, Davor Zemljak Utjecaj poplava na onečišćenje okoliša teškim metalima uz tok rijeke Drave Geotehnički fakultet pregled
Branka Mrduljaš DOPRINOS KARAKTERIZACIJI SVOJSTAVA BETONA IZLOŽENOG POŽARU Građevinski fakultet pregled
Petra Dolčić i Ada Hero Metodologija za procjenu potresne otpornosti na primjeru zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu Građevinski fakultet pregled
Maja Milanović, Ivana Rogić, Ana Šitum Procjena metoda za proračun požarne otpornosti čeličnog nosača Građevinski fakultet pregled
Iva Štukar i Aida Peštelić Optička i mehanička svojstva metalnih Inkjet otisaka uzrokovanih dodatnom termalnom obradom Grafički fakultet pregled
Mario Targuš Numerička simulacija lijevanja i skrućivanja Metalurški fakultet pregled
Ilijana Ljubić ANALIZA KOLIČINA PRIKUPLJENOG KOMUNALNOG OTPADA U REPUBLICI HRVATSKOJ: POKAZATELJI I KARTOGRAFSKI PRIKAZ Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Anja Jarić, Tomislav Brenko Paleolimnološka rekonstrukcija razvoja Modrog jezera kod Imotskog tijekom posljednjih 2400 godina Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Marko Petrić TRANSFORMACIJA MUŠKE NARODNE NOŠNJE S PODRUČJA DINARE U KOLEKCIJU MODNE ODJEĆE SPORTSKOG KARAKTERA Tekstilno-tehnološki fakultet pregled
Jelena Vidoš Vrednovanje kvalitete adhezije između matrice i celuloznih ojačala u biokompozitnim materijalima Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Marina Trandler Galicija Akademija dramske umjetnosti pregled
Lana Šprajcer i Marta Krešić Izvedbeni projekt "Šavovi" Akademija dramske umjetnosti pregled
Tihomir Vrbanec Šake Akademija dramske umjetnosti (bez dokumenta)
Mario Udženija Dobro Akademija likovnih umjetnosti pregled
Vladimir Novak originalni naziv: Toujours agité, jamais abattu - Uvijek nemirna, nikada ne puca Akademija likovnih umjetnosti pregled
Mirna Međeral Rekonstrukcija izgubljenog: izvedba tehnološke kopije ''Portreta Hedvige Sternberg'' Miroslava Kraljevića Akademija likovnih umjetnosti pregled
Lovro Peretić Koncert uz Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog Muzička akademija pregled
Lovre Marušić Nastup sa Zagrebačkom filharmonijom u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, 13.1.2015. Muzička akademija (bez dokumenta)
Davor Kelić Opereta I. pl. Zajc; Momci na brod Muzička akademija (bez dokumenta)
Filip Merčep Solistički koncerti sa Zagrebačkom filharmonijom i Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije Muzička akademija (bez dokumenta)

Posebna Rektorova nagrada

Interdisciplinarno područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Vedran Bukvić, Ekonomski fakultet, Martin Ivanković, Kineziološki fakultet, Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet, Mario Mašić, Medicinski fakultet, Anamarija Mitar, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Gabrijela Mitar, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Josip Papak, Hrvatski studiji, Ana Sikavica, Akademija dramske umjetnosti, Mate Vukšić, Fakultet političkih znanosti, Pietro Boban, Akademija likovnih umjetnosti 147 sekundi za Keniju Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu pregled
Studenti Studentskog doma Stjepan Radić (akademska godina 2013./14.) i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Studentska inicijativa "Studentski val pomoći" Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (bez dokumenta)

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Viktor Domislović, Ilija Jurić, Krešimir Đapić, Goran Glodić, Hrvojka Janković, Iva Biondić, Sven Samošćanec Ljetna škola hitne medicine u Dubrovniku Medicinski fakultet (bez dokumenta)
Helena Vučković, Ivan Šeparović, Ivana Ivančić, Ema Vindiš, Dina Šimunović, Nina Lukić, Luka Banjšak Dentakl-spektakl studenata Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Stomatološki fakultet (bez dokumenta)
Udruga studenata veterinarske medicine: Iva Keleš, Ana Komadina, Martina Lazor, Bernardica Bogdanović, Barbara Filipović, Katarina Marjanović, Lucija Nemanić, Marko Tomac, Vedrana Vavžik, Zlatko Bježančević (potpredsjednik USVM EQUUS), Sonja Kranjčec, Ana Manojlović, Petra Oršoš, Filip Pek, Karmen Postrimovski, Alekasndra Stojanović, Nika Šperanda, Iva Tomulić, Dina Dodić, Marina Habazin, Leo Jakšić, Nada Perković, Anđela Šimić (predsjednica USVM EQUUS), Adela Smajlović (tajnica USVM EQUUS), Valentina Šilić i Tajana Šimičić Edukativna izložba egzotičnih životinja «REPTILOMANIJA+» Veterinarski fakultet pregled

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Andrej Hanzir, David Habek, Emanuel Glasnović, Andrea Cvek, Lada Rajković, Katarina Belić, Nikolina Bujdo, Barbara Bradvica, Benjamin Radman, Ivana Ana Tomić, Ivana Đilas, Hrvoje Horvat, Hrvoje Tkalec, Katarina Guja, Boris Holjevac, Lucija Pasanec, Ivan Stjepić, Dalija Kolar, Lorena Jelusić, Mislav Petošić, Ana Mareković, Paula Puškaš, Ante Gugić, Nika Crnek, Filip Pelivanović, Borislav Goleš, Barbara Dropuljić, Karla Katanec, Lucija Markić, Helena Tomić, Eva Borevković, Ante Rončević Manager20 – Youth Reshaping The Future Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Matija Balog, Monika Bezjak, Tajana Gašparić, Kristina Ivošević, Lucija Kožar, Martina Kušer, Martin Mikuljan, Karlo Nadoveza, Andrea Pleše, Kristina Šrajbek, Kristiana Vitez, Petra Grd i Dušan Munđar (trenutačni saziv Studentskog zbora Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu); Lana Gregorina, Bojana Grobenski, Marina Grubeša, Renato Kapec, Lea Kuzminski, Matija Plastić, Ivan Vuljak, Ilija Živković i Matija Žugec (sudjelovali u organizaciji i provedbi Studentskog zbora Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu u akademskoj godini 2013/2014.) Interdisciplinarni projekti Studentskog zbora Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu usmjereni podizanju studentskog standarda, humanitarno-volonterskom radu i promociji studentskog obrazovanja i znanja Fakultet organizacije i informatike (bez dokumenta)
Matina Tenžera, Mislav Lugonjić, Marija Gaura, Irena Domitrović, Mila Puljiz, Iris Brčić, Tibor Trupec, Lucija Tošić, Lucija Pongrac, Milan Dalmacija, Helena Pereković, Kristina Balun, Dora Kršul, Eva Marušić, Valentina Pankasz, Anamarija Batur, Luka Brkić, Ana Marmilić, Daria Bertek, Dora Vodlja, Vedrana Mišković, Jelena Ratko, Silvija Vuković, Lidija Lončarić, Jozo Jozipović, Nika Mokos, Nikola Novak, Anja Popović, Barbara Ravbar, Nives Bošnjak, Antonija Senjak, Dina Ćevid, Petra Plivelić, Anamarija Krvarić, Luka Mihačić, Klaudija Klanjčić, Maja Lena Lopatny, Ines Gvožđar, Petra Šarić, Hanan Nanić, Mirna Grujoski, Mia Meglić, Tin Budi, Katarina Kušec, Petra Jakovina, Ivana Lijić, Antonia Ponoš, Sandra Grego, Tena Mutnjaković, Ana Šimac, Andrea Stojanović, Ozana Filipić, Dominik Slivar, Jurica Bićan, Petra Mezdjić, Lucija Janković, Nina Vujčić, Matija Boltižar, Ana Marija Tomaši, Raif Okić, Karla Milevoj, Sara Ana Čemažar, Lovro Golac, Jelena Kušar, Helena Kuhar, Nina Miholić, Mateja Šobak, Dijana Dretar, Anja Stević, Nikola Šimić, Ana-Maria Kezerić, Stela Lechpammer, Petra Vdović, Margareta Osonjački, Sanja Heric, Andrea Kovač, Mia Buva, Leon Božić, Monika Injac, Ivan Stojanović, Klara Glavač, Zrinka Kunić, Martina Soko, Nela Simić, Nela Baričević, Ana Samaržija, Dino Brumec, Emil Horvatić, Nevena Ročić, Iva Lapić, Iva Juranović, Dario Kuntić, Jelena Bagarić, Domagoj Delimar, Sandra Pudja, Marija Horvat, Iris Vuksan, Lucija Mulalić, Stjepan Ćulap, Ivona Ivanković, Lana Biželj Studentske novine „Global“ Fakultet političkih znanosti (bez dokumenta)
Marina Čović, Iva Ivanković, Ozana Olujić, Nikolina Šaravanja Što kada bi cijepljenje bilo stvar izbora? Istraživanje o stavovima, znanjima i drugim aspektima odluke o cijepljenju u RH? Filozofski fakultet (bez dokumenta)
Stefan Martinić, Kristina Valetić, Kruno Kolak, Loredana Despot, Edita Ogresta Dvostruki uspjeh studenata na natjecanju “European Law Moot Court Competition” Pravni fakultet (bez dokumenta)
Dario Ćorić, Andrea Balić, Kristina Mandić, Erblina Morina, Morana Perušić, Dina Salapić, Teodora Skelin, Anja Stanić, Ana Vitauš Podnošenje prigovora UN-u zbog povrede prava na slobodu izražavanja novinara u okviru Freedom of Expression Law Clinic Pravni fakultet (bez dokumenta)
Ivana Brletić, Ane Čerjan, Kristijan Končinski, Petar Dominik Novak, Anja Radočaj i Lucija Stepanić Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ Učiteljski fakultet (bez dokumenta)

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ana Vlah, Nives Vujasić, Marko Rimac, Antonio Klarić, Ivana Lovrečić, Tena Žganec, Anamarija Šepić, Nikolina Jamičić, Lorena Ostrun , Dora Kolarić, Karla Kočar, Ksenija Nađ, Marina Kolesarić, Ana Previšić, Mirna Vučetić, Nikola Babić, Anđela Nikolić Margan, Magdalena Franjčec Edukacijski trening za nefonetičare – FonET 2015. Filozofski fakultet (bez dokumenta)
Valerija Gligora, Doris Šugar (Filozofski fakultet), Ivor Hodulak i Zvonimir Nevistić (Geodetski fakultet) Intenzivni terenski pregled Kolanjskog polja i okolice Filozofski fakultet (bez dokumenta)
Dražen Ančić, Manuela Batinić, Tea Cvitković, Lucija Čavlek, Helena Dobrosavljević, Paula Igaly, Iva Labazan, Jerko Močnik, Petra Pajnić, Jelena Štritof Njemačko-hrvatski rječnik leksičkih inovacija Filozofski fakultet (bez dokumenta)
Martina Petrović, Petra Orbanić, Marija Plečko, Lidija Ferenčak, Tomislav Hršak, Tila Pavličević, Mirna Međeral, Ivan Vanja Martinović, Kristina Cvija, Valentina Bakša i Martina Lochert Praktikum - Tehnike likovnih umjetnosti Filozofski fakultet (bez dokumenta)
Dorotea Boch i Lovela Raguž (Hrvatski studiji); Luka Tripalo (Farmaceutsko-biokemijski fakultet) "Prirok" - kulturno-edukativni projekt Hrvatski studiji (bez dokumenta)
Irina Adamović, Martina Baković, Nika Blažev, Katarina Blažina, Ivan Fedor, Maja Fistrić, Tina Hrubi, Sebastijan Ivasović, Ela Jokić, Žana Jukić, Diana Leskovec, Beatta Lovrečić, Iva Lucić, Ines Marinčić, Dijana Marković, Simona Minić, Filip Mott, Alma Mujčinović, Ana Pavlić, Sara Radaković, Antonija Radošević, Valentina Razum, Petra Seleš, Tena Skalicki, Antonija Iva Stipić, Tijana Vračar (Hrvatski studiji); Virna Jogunica, Ines Jurković i Marija Pastuović (Fakultet političkih znanosti) Projekt „Djeca medija” Hrvatski studiji (bez dokumenta)

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ana Dobrović, Ana Jovanović, Ana Orlović, Ana Pušić, Andrea Mrnjavac, Andrijana Štulić, Antonija Kuhanec, Antonio Mucko, Azra Mehmedović, Barbara Burčul, Barbara Jelušić, Barbara Špadina, Biljana Ječmenica, Borna Brozović, Bruno Schmidt, Carmen Rožmanić, Darija Šoltić, Denis Savretić, Dina Franić, Dino Grozić, Domagoj Gajski, Elizabeta Banić, Filip Cesarec, Filip Martinez, Fran Rebrina, Franka Grbavac, Helena Justić, Iva Čupić, Iva Sabolić, Iva Šoštarić, Ivana Mišerić, Jelena Jakupić, Josip Skejo, Klara Filek, Kristijan Cindrić, Kristina Fedel, Krunoslav Ilić, Lana Kekelj, Lea Ljubej, Lea Vidatić, Leona Lovrenčić, Leona Radmanić, Lucija Ivić, Lucija Romac, Luka Polović, Luna Džidić-Uzelac, Maja Kostrevec, Maja Mejdandžić, Maja Perković, Maja Severić, Mak Vujanović, Marija Cvitanić, Marija Čuček, Marija Krajnović, Marina Srbić, Marko Bračić, Martina Jolić, Matea Baburić, Matea Cedilak, Mateja Jagić, Matea Jarak, Matea Pirjevac, Matej Vucić, Mateja Nemet, Mirela Kubat , Mirna Merkler, Mislav Acman, Natalia Mrnjavac, Niko Brajdić, Nikola Koletić, Nikola Malešević, Nikolina Kuharić, Nina Verčević, Paula Šunjić, Pavel Ankon, Petra Čulig, Renata Rogić, Roman Karlović, Sandra Postić, Sven Horvatić, Tila Medenica, Valentina Deisinger, Valentina Dorić, Zoe Jelić Matošević, Zoran Šargač, Zorana Vukoša Istraživačko-edukacijski projekt "Grabovača 2014." Udruge studenata biologije - BIUS Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Juraj Golubiček, Natalija Šarlija, Marko Skoblar, Alma Špoljarec, Ana Švaljek, Danijela Tukić, Dorotea Turčinov, Marta Turk, Viktor Vdović, Filip Vidović, Mate Viduka, Katija Violić, Marijana Vučemilović, Martina Zeljko, Marijana Zlodre, Nina Žaja, Ivo Žarko Afirmacija zadarskog Poluotoka, preobrazba gradskog središta, 2014. Arhitektonski fakultet (bez dokumenta)
Natalija Andonova, Sven Duplić, Tena Knežević, Saša Košuta, Dora Lončarić, Ana Oršolić, Borna Pavičić, Matej Požega, Karla Sršen, Bruna Stipaničić, Natalija Šarlija, Mara Uroda Drveni modularni apartman Arhitektonski fakultet (bez dokumenta)
Ani Adulmar, Mihovil Bilić, Ivona Biškupec, Valentina Ferlin, Adrijana Gašparić, Romana Glavurdić, Matea Hraste, Gabrijela Ivanović, Petra Iveković, Mateja Jagačić, Koraljka Karabotić-Milovac, Eva Karakaš, Viktorija Kulonja, Martina Križanić, Monika Merlin, Ana Mikulić, Maja Miklaužić, Mirela Mitak, Mateja Presečki, Anamarija Prgomet, Nika Wenzinger (studenti kolegija Primijenjena kostimografija, I. godina diplomskog studija Tekstilnog i modnog dizajna, modula Kostimografije) Kostimografska mapa "Madame Buffault" Tekstilno-tehnološki fakultet (bez dokumenta)

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Produkcijski tim: Tajana Bakota, Romana Brajša, Adrijana Dimić, Matej Merlić,voditeljica produkcije: Adrijana Dimić, koordinacija programa, koordinacija otvaranja i zatvaranja, društvene mreže i web, odnosi s javnošću i oglašavanje: Romana Brajša, koordinacija projekcija: Ivor Šonje, Marta Broz, Lana Horvatić, Emma Teur, Nina Ugrinović, koordinacija međunarodnog programa, koordinacija sponzorstava i medijskih pokroviteljstava, odnosi s javnošću i oglašavanje: Tajana Bakota, odnosi s javnošću i oglašavanje: Danijel Popović, koordinacija Regionalne mreže, produkcija promo filma, koordinacija zaFRKAncije: Matej Merlić, promo film: Goran Ribarić (režija), Goran Ribarić, Vid Hribar, Ivana Vuković (scenarij), Robin Pretković (direktor fotografije), Luka Gamulin (montažer slike), Tihomir Vrbanec (montažer zvuka), Tomislav Stojanović (kolor korekcija), Denis Golenja (efekti), Urša Vlahušić, Oleg Skorin (skript), asistent produkcije: Tjaša Ninić, Iris Tomić, režija otvaranja i zatvaranja: Tamara Damjanović, Hana Zrnčić-Dim, dramaturgija otvaranja i zatvaranja: Ivan Penović, glavni i popratni program: Ivana Vuković, Boris Vuković, fotografi: Magdalena Ptiček, Lili Zaneta, Kosjenka Vrhovski Cindori FRKA - Filmska revija Kazališne akademije Akademija dramske umjetnosti pregled
Antonio Jakubek (Arhitektonski fakultet), Ana Mušćet i Petra Orbanić (Akademija likovnih umjetnosti) Adventski kalendar Akademija likovnih umjetnosti pregled
Studenti Muzičke akademije, Akademije dramske umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti i Tekstilno-tehnološkog fakulteta Svjetska praizvedba opere Borisa Papandopula Madame Buffault Muzička akademija, Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti i Tekstilno-tehnološki fakultet (bez dokumenta)

Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr