Nagrađeni radovi, 2019./20. akademska godina


(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)

Biomedicina i zdravstvo

Autori Naslov Sastavnica Rad
Kevin Kovač Pojedinci s povećanim rizikom za razvoj dijabetesa tipa 2 imaju razgranatije i manje sijalinizirane N-glikane na alfa-1-kiselom glikoproteinu Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Marko Dužević Sinteza i karakterizacija novih 1,2,3-triazolskih derivata harmina i klorokina s potencijalnim antimalarijskim djelovanjem   Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Lara Zorić Razvoj i validacija HPLC-FD metode za istovremeno određivanje metabolita doksorubicina u urinu štakora Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Stefanie Bobičanec i Mia Kobaš Mikrosfere s deksametazonom u praškastom inertnom nosaču: karakterizacija farmaceutskog oblika i depozicija u silikonskom modelu nosne šupljine Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Azra Kugić Kvantitativna 1H NMR analiza sekoiridoidnih fenolnih spojeva i masnih kiselina u maslinovom ulju autohtonih hrvatskih sorti masline Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Ivan Džajić Izazovi bioanalitike tiopurina i endogenog folata u eritrocitima, plazmi i urinu - razvoj HPLC-DAD-FLD metode za terapijsko praćenje lijekova Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Vanessa Vana Rogga, Katarina Sladonja Usporedba plamene atomske apsorpcijske spektrometrije i rendgenske fluorescencijske spektrometrije s totalnom refleksijom za određivanje sadržaja teških metala u realnim uzorcima - kemometrijski pristup   Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Mislav Mokos Stereološka obilježja sjemenskih kanalića neplodnih muškaraca s kromosomskim i genskim oštećenjima Medicinski fakultet pregled
Marija Matašin Pogrešna procjena prevalencija kronične bubrežne bolesti korištenjem CKD EPI jednadžbe Medicinski fakultet pregled
Ante Periša, Matea Živko Arahnoidne granulacije kod ljudi: brojnost, veličina i distribucija od rođenja do 80. godine života Medicinski fakultet pregled
Kamelija Horvatović Oporavak  inzulinske signalizacije i fosforilacije tau proteina u mozgu štakorskog modela Alzheimerove bolesti posredovan je obogaćenim okolišem i fizičkom aktivnošću Medicinski fakultet pregled
Petar Brlek In silico analiza genskih, transkripcijskih, epigenetičkih i proteinskih promjena sudionika signalnog puta EGFR-PI3K-AKT-mTOR u difuznim gliomima mozga Medicinski fakultet pregled
Antun Zvonimir Kovač, Fran Rode Usklađenost propisivanja antimikrobne profilakse sa smjernicama na kirurškim odjelima Kliničke bolnice Dubrava Medicinski fakultet pregled
Davor Virag Promjene cirkadijanog ritma u štakorskom modelu sporadične Alzheimerove bolesti Medicinski fakultet pregled
Tadeja Blagec Ispitivanje utjecaja navika bolesnika, pratećih bolesti i stanja, alergijskih reakcija i psihičkog stresa na pojavu upale usnica (heilitisa) Stomatološki fakultet pregled
Klara Naka, Ivan Orabović Uloga opiorfina kod eksperimentalne orofacijalne boli Stomatološki fakultet pregled
Roko Bjelica Utjecaj debljine sluznice ležišta donje pokrovne proteze i sile opterećenja na naprezanja mini implantata i okolne kosti Stomatološki fakultet pregled
Sunčana Vuković, Valentina Perković Ekspresija imunohistokemijskih biljega Ki67 i CD31 u melanocitnim tumorima pasa   Veterinarski fakultet pregled
Ana Javor Razlike morfometrijskih značajki eritrocita s inkluzijama Babesiae canis canis Veterinarski fakultet pregled
Josip Miljković Spolni dimorfizam u proteinskom sastavu otrova poskoka (Vipera ammodytes ammodytes) Veterinarski fakultet pregled
Lana Zovko Morfološka karakterizacija plućnih parazita iz dobrih dupina (Tursiops truncatus) Jadranskog mora Veterinarski fakultet pregled
Lucija Hucika Uspješnost identifikacije risa s obzirom na postavke fotozamke   Veterinarski fakultet pregled
Iva Raič Kinematički pokazatelji pokretljivosti spermija pasa različitih pasmina Veterinarski fakultet pregled

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Dorotea Garašić Profesija krajobrazni arhitekt – Kuća i vrt krajobrazne arhitekture Agronomski fakultet pregled
Laura Košćak Razvoj standardizirane metode prekidanja fiziološke dormantnosti sjemena ambrozije: unapređenje biotest metode utvrđivanja rezistentnih populacija Agronomski fakultet pregled
Ivana Fadljević, Dominik Königshofer Procjena nekancerogenih i kancerogenih rizika oštećenja zdravlja djece izlaganjem metalima u tlima dječjih igrališta Grada Zagreba Agronomski fakultet pregled
Filipa Burul Simulirani biotest za utvrđivanje osjetljivosti graška (Pisum sativum L.) na rezidue mezotriona Agronomski fakultet pregled
Matej Orešković Ekološki prihvatljivo suzbijanje kukaca primjenom biorazgradivih mikrosfera na bazi apitoksina Agronomski fakultet pregled
Ana Marija Medved, Petra Tonković Kemijski sastav nehlapljivih ulja začinskih sjemenki: utjecaj vrste sjemenki i metode ekstrakcije Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Marko Baruškin, Jelena Kralj Primjena elemenata Industrije 4.0 u biotehničkim znanostima: aditivne tehnike u kreiranju kapsula s biljnim materijalom i jestivih hidrokoloidnih gelova s biljnim ekstraktima Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Lucija Štrbac, Marina Oskomić Utjecaj RNA egzosoma na manozilaciju proteina i vijabilnost stanica kvasca Saccharomyces cerevisiae   Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Marija Kuzmić Optimizacija f/2 hranjive podloge za fototrofni šaržni uzgoj s pritokom supstrata dijatomeje Nitzschia sp. Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Matej Baneković Sinekološko-fitocenološka diferencijacija šumskih zajednica lokaliteta Leska u Nacionalnom parku „Risnjak” Šumarski fakultet pregled
Marko Jaković, Tihana Vergot Inženjersko projektiranje modularnog namještaja javne namjene Šumarski fakultet pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Karla Štimac i Irena Prpić Analiza učinka pandemije COVID-19 na poslovanje otvorenih investicijskih fondova u RH  Ekonomski fakultet pregled
Martina Zadravec Hrvatski iseljenici u Irskoj: zašto odlaze i namjeravaju li se vratiti u domovinu? Fakultet hrvatskih studija pregled
Nicol Brekalo, Tena Gunčević Znanje i mišljenje studenata o politici i političkim strankama u Republici Hrvatskoj Fakultet hrvatskih studija pregled
Valentina Kolačko, Mateo Krcić Analiza efikasnosti ulaganja mirovinskih fondova i njihovog utjecaja na poslovanje velikih poduzeća   Fakultet organizacije i informatike pregled
Paskal Šimec Analiza metoda komunikacija između programskih sustava Fakultet organizacije i informatike pregled
Luka Mandić Testiranje utjecaja efekata metode na rezultate anketnih istraživanja Filozofski fakultet pregled
Domagoj Šumatić, Marko Bukvić Utjecaj statičkog istezanja na dugoročni razvoj eksplozivne jakosti Kineziološki fakultet pregled
Filip Bjelinski, Karla Žeravčić Upućeni radnici u Europskoj uniji – na razmeđi između sukobljenih interesa i ciljeva jedinstvenog tržišta Pravni fakultet pregled
Josipa Jerabek Brijunska deklaracija: (ne)uspjeh Europske zajednice Pravni fakultet pregled
Lucija Jurlina Nekima profit, drugima gubitak: neusporediva moć generičkih lijekova koja dovodi do interakcije prava intelektualnog vlasništva i prava tržišnog natjecanja. Kontroverze koje okružuju pay-for-delay sporazume. Pravni fakultet pregled
Ivona Martinez Interaktivni poticaji za razvijanje matematičkih vještina, kreativnosti, mašte i govora kod djece rane i predškolske dobi Učiteljski fakultet pregled
Marta Radonić Stavovi studenata Sveučilišta u Zagrebu o učiteljskoj profesiji   Učiteljski fakultet pregled

Humanističke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Maja Herman Duvel Istina i dobro u koronavirus krizi u svjetlu pet Aristotelovih umnih kreposti Fakultet filozofije i religijskih znanosti pregled
Ante Belić Grad Sunca, Utopija i HRutopija - Mogu li nas utopije nešto naučiti? Fakultet filozofije i religijskih znanosti pregled
Karlo Foder Admiral Maksimilijan Njegovan u vojnom kontekstu Austro-Ugarske Monarhije i Prvoga svjetskog rata Fakultet hrvatskih studija pregled
Marija Barić Đurđević O istini i laži u politici pod okriljem suvremenih medija  Fakultet hrvatskih studija pregled
Borna Treska Analiza računalno posredovane komunikacije dvojezičnih govornika hrvatskoga i talijanskoga jezika Filozofski fakultet pregled
Mia Marijan Arheologija otoka Šćedra Filozofski fakultet pregled
Marta Damjanović, Tin Rajković Vizualno reprezentiranje pandemije COVID-19 Filozofski fakultet pregled
Petra Grizelj, Paula Mesarić Senzacionalno otkriće: povijesni udžbenici kriju pretpotopne misterije! Kako povijesni udžbenici i popularni mediji utječu na percepciju kronološkog slijeda rane povijesti čovječanstva   Filozofski fakultet pregled
Jakov Milić Bioetički aspekti proglašenja smrti prema neurološkim kriterijima: temeljna pitanja i pitanja proizašla iz istraživanja Vrselje i suradnika Katolički bogoslovni fakultet pregled
Marin Mlađenović, Antonio Kovačić Homo deus in imagine Dei – Transhumanistička antropologija iz biblijsko-kršćanske perspektive Katolički bogoslovni fakultet pregled

Prirodne znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Patricia Debogović, Marija Kos Sinteza, strukturna karakterizacija i antioksidativna aktivnost novih amidnih derivata N-supstituiranih benzimidazola Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Ivana Puček, Donata Jambriško Sinteza epoksidnih, hidroksilnih i acilnih derivata benzobiciklo[3.2.1]oktadienskih fotoprodukata kao potencijalnih inhibitora kolinesteraza Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Vendi Barbir Ispitivanje stabilnosti amidnih derivata benzimidazola i benzotiazola te određivanje strukture njihovih potencijalnih razgradnih produkata spektrometrijom masa visoke razlučivosti Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Ivana Kuzman Modelna reakcija N-ferocenoiliranja uracila Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Matija Modrušan Termodinamika kompleksiranja alkalijskih i zemnoalkalijskih kationa s ketonskim derivatom kaliksarena Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Snježana Kodba Učestalost aneuplodije u tumorskim i netumorskim stanicama te određivanje osnovnih pogrešaka pri segregaciji kromosoma Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Lucia Ema Sekula Izolacija i strukturna karakterizacija komponenata reakcijske smjese 9a- i 4”- tetrahidrofurfuril makrozona primjenom sustava LC-SPE/NMR Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Jana Gašperov Priprava, karakterizacija i biološka aktivnost novih derivata azitromicina – makrozona Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Dorian Stipić Analiza scenarija COVID-19 pandemije simulacijama na grafu Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marko Bermanec Fosil krokodilomorfa iz Nacionalnog parka Golden Gate u Južnoafričkoj Republici Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Nikol Bebić Sinteza, karakterizacija i strukturne transformacije kompleksnih spojeva Mo(VI) s derivatima 2,4-dihidroksibenzaldehida Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ružica Šoić Strukturno istraživanje uloge disulfidne veze u seril-tRNA-sintetazi iz biljke Arabidopsis thaliana Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Janko Čivić Novi triazolni derivati maltola: sinteza i računalna analiza Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Zara Škibola Računalno ispitivanje svojstava neproteinogene aminokiseline norvalina u sklopu elemenata sekundarnih struktura proteina Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Lovorka Gajović Potječe li opaženo sinkrotronsko zračenje iz neutralnih područja naše galaksije? Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tia Žeželj Vidoša Utjecaj antropogenih pritisaka na longitudinalni sastav i strukturu zajednica vodengrinja (Hydrachnidia) u lotičkom ekosustavu Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Lea Čolakić Elastičnost kristala kadmijevih(II) polimera s halogenidnim i piridinkarboksimskim ligandima   Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marta Nikić Strukturiranje parilena C za primjenu u bioelektronici Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Luka Rogić, Lovro Nuić Utjecaj optimizacije staničnih oblika na dvočestični model rasta epitelnih tkiva Prirodoslovno-matematički fakultet i Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Ana Anzulović; Lucia Hergotić Mineraloška studija vodotočnih sedimenata planine Motajice, Bosna i Hercegovina Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Vedrana Moslavac Arhitektura i priroda: Astronomski opservatorij Sarajevo - Trebević Arhitektonski fakultet pregled
Leon Husnjak Arboretum Valcane Arhitektonski fakultet pregled
Hrvoje Ditrih PhotoGrade – aplikacija za obradu digitalne fotografije Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Matej Grcić Detekcija izvandistribucijskih primjera primjenom generativnog modela Real NVP Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Martin Makar Metode estimacije toka i brzine rotora trofaznog asinkronog stroja   Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Luka Požega, Sara Bakić Sastavljanje genoma uz detekciju tipova očitanja Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Luka Baković Homogenizacija elektromagnetskih kompozitnih materijala metodama dubokog učenja Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Darko Janeković Implementacija metode homogenizacije za Maxwellove jednadžbe u dvodimenzionalnim periodičkim materijalima Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Kristina Bule Ekotoksikološki učinci mikroplastike na okolišne organizme Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Monika Mihaljević Priprava i termička stabilnost Ce1-xMnxO2 nanokatalizatora za zaštitu okoliša u autoindustriji Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Katarina Belošević Ispitivanje sastava i zdravstvene ispravnosti polimernih materijala za 3D-ispis ambalaže Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Matea Bačić, Anabela Ljubić Optimizacija integriranog procesa sinteze biodizela i ekstrakcije glicerola eutektičkim otapalima Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Magdalena Čavka, Bernard Kosovec Utjecaj dizajna znakova za označavanje zavoja na ponašanje vozača prilikom nailaska na oštar zavoj Fakultet prometnih znanosti pregled
Debora Briševac Fotokatalitička razgradnja ciprofloksacina sol-gel filmovima titanijevog dioksida dopiranog cerijem Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Sven Bokulić Razvoj metode za mjerenje amplitude ultrazvučnih vibracija Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Krešimir Jukić Numeričko modeliranje pukotina u zavarenom spoju Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Jakov Ratković Numeričko modeliranje lijepljenog spoja kompozitnog poluvratila i čeličnog umetka Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Stjepan Herceg Nadogradnja geotermalne dizalice topline na FSB-u frekvencijskim sustavom regulacije Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Leonarda Rusan, Matea Šourek Unapređenje kartografskog portala za geovizualizaciju karata prema potrebama korisnika Geodetski fakultet pregled
Alma-Dina Bašić, Katarina Didulica Razvoj održivih veziva na bazi lokalno dostupnih materijala Građevinski fakultet pregled
Josipa Danjo, Anamarija Gržan Ovisnost nedrenirane čvrstoće o indeksu konzistencije glinenih tala za odabrana klizišta u sjeverozapadnoj Hrvatskoj Građevinski fakultet pregled
Eda Fett, Renata Golemović Određivanje optimalnog oblika temelja vjetroagregata Građevinski fakultet pregled
David Tenjer Separacija grafit-litij-kobaltnog filma s bakrene i aluminijske folije litij-ionskih baterija primjenom atricije   Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Andrej Kovačević, Toni Pavličić Praćenje i planiranje razvoja rudarskih radova korištenjem modernih modela terena   Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Andrea Valjak Ukupne emisije CO2 u poboljšanom procesu pridobivanja nafte  utiskivanjem CO2 Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Mislav Majdak Kemijska analiza antimikrobne prevlake na biorazgradivim polimerima metodom tankoslojne kromatografije Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Suzana Komazin Solistički koncert uz pratnju Zagrebačkih solista - Boris Papandopulo: Koncert za ksilofon i gudače   Muzička akademija pregled
Josipa Bilić Sopranistička izvedba arije iz opere Romeo i Julija Charlesa Gounoda uz pratnju Zagrebačke filharmonije Muzička akademija (bez dokumenta)
Ante Sočo Solistički koncert uz pratnju Zagrebačke filharmonije - J. N. Hummel: Koncert za trubu i orkestar u Es-duru, Wo01, S.49 Muzička akademija (bez dokumenta)
Jan Niković Solistički koncert uz pratnju Zagrebačke filharmonije u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog - P. I. Čajkovski: 1. koncert za glasovir i orkestar u b-molu, op. 23   Muzička akademija pregled
David Vuković Solistički koncert sa Zagrebačkom filharmonijom - Ludwig van Beethoven: 4. koncert za glasovir i orkestar u G-duru, op. 58 Muzička akademija (bez dokumenta)
Filip Mišković 12. međunarodno gitarističko natjecanje Alexis Rago Muzička akademija pregled
Lorena Lipošek Modni eksperimentalni film – na naslijeđu Baudrillardove teorije i režije Ridleya Scotta Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Kristina Kukrika Određivanje ekotoksičnosti standardnih otopina farmaceutika te njihovih binarnih, ternarnih i kvartarnih smjesa bakterijom Vibrio fischeri Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Marija Trpčić Analiza 3D skeniranja pri razvoju dentalne protetike Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Tanja Rastović (PBF) i Petra Ribarić (KIF) Poremećaji prehrane u taekwondoaša: povezanost i doprinos ciljne orijentacije, zadovoljstva tjelesnim izgledom i ponašanja trenera Prehrambeno-biotehnološki fakultet i Kineziološki fakultet pregled
Patrik Ciprić, Anita Fiket Židovska baština u turističkoj ponudi grada Zagreba Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Šime Vukman Ekonomsko-geografski čimbenici zadovoljstva studenata Sveučilišta u Zagrebu zagrebačkim kafićima i noćnim klubovima   Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Dario Biondić, Petar Katić, Ivan Brajković Morfološka raznolikost rašeljke (Prunus mahaleb L.) u Hrvatskoj: Izostanak geografske strukturiranosti populacija Šumarski fakultet pregled
Nikolina Barlović, Tomislav Gržan i Mislav Mikšik Utjecaj slobodnih kiselina iz ksilema i floema obične jele (Abies alba Mill.) na kinetiku kemijske reakcije otvrdnjavanja urea-formaldehidnog adheziva za ploče iverice Šumarski fakultet pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Lucija Benko, Karlo Krstanović, Luka Sovulj Procjena učinaka pandemije koronavirusa na turističke dolaske i noćenja u Republici Hrvatskoj te na vrijednost CROBEXturist indeksa Zagrebačke burze Ekonomski fakultet pregled
Lorena Pikl, Petra Štefić, Lea Treska Utjecaj promjena nastalih uslijed pandemije Covid-19 na kupovne navike studenata FOI-ja u online okruženju Fakultet organizacije i informatike pregled
Janko Debeljak, Mirela Hamzić, Ivana Turkalj Kratkometražni desetominutni dokumentarni film Žalit će tko ovo prespava u produkciji Televizije Student Fakultet političkih znanosti (bez dokumenta)
Helena Bajac, Ljubica Brusić, Marija Klarić Sagorijevamo li na studiju?:  Odrednice akademskog sagorijevanja kod studenata Sveučilišta u Zagrebu Pravni fakultet pregled

Humanističke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Filip Šimunjak, Nikola Ostojčić, Karlo Rukavina, Marta Jurković, Petar Hegedić Projekt Bulwark of Europe - digitalizacija habsburško-osmanske krajine Filozofski fakultet pregled
Darko Vasilj, Dejana Pacina, Ana Pejić Od memova do tweetova - pandemija internetskih oblika bliskih usmenoknjiževnoj poetici u kontekstu aktualne virusne pandemije Filozofski fakultet pregled

Prirodne znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Mirna Jaklinović, Luka Kobelščak, Albina Načkar, Lina Vinković Fitotoksični učinci nanočestica srebra stabiliziranih omotačima na biljku duhana (Nicotiana tabaccum L.) Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Dorian Dragičević, Matea Eršetić, Marina Horvat Mogućnost primjene natrijeva klorida, saharoze i salicilne kiseline za poboljšanje fitokemijskog sastava i antioksidacijskog kapaciteta klica rotkvice (Raphanus sativus L.) te njihove sposobnosti inhibicije enzima α-glukozidaze Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Borna Zbodulja, Jakov Vulama, Petar Ljubotina Humanoidni robot Pepper kao menadžer dobrodošlice na FER-u Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Filip Bradarić, Marko Cavalli, Ivona Krajačić, Matija Kunštek, Andrea Rebec (Arhitektonski fakultet), Jelena Tabak Radionica za djecu Robofun Fakultet elektrotehnike i računarstva i Arhitektonski fakultet pregled
Zvonimir Dabčević, David Klepo, Ivan Radić, Borna Rašperić, Dominik Semren SUVREMENI KONCEPTI UPRAVLJANJA HIDRAULIČKIH I PNEUMATSKIH SUSTAVA Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Petar Šarac, Marko Čutura, Dominik Vezmar Projektiranje laboratorija za edukaciju i istraživanje sustava industrijske automatike na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Martina Leskovar, Nina Martinez, Danijela Petković, Filip Kramar Model razgradnje amonijaka solarnom fotokatalizom uz TiO2 i TiO2/CNT katalizatore u fotokatalitičkom zračnom tunelu Geotehnički fakultet pregled
Tomislav Jurišić, Josip Šabić, Antonio Ščavničar RAZVOJ APLIKACIJSKOG PROGRAMSKOG SUČELJA ZA ANALIZU TROŠKOVNE ZNAČAJNOSTI U BIM OKRUŽENJU Građevinski fakultet pregled
Helena Jelić, Petra Konta, Lea Matošević Istraživanje ključnih smjernica za primjenu koncepta Lean constructiona kod građevinskih izvođačkih poduzeća u Republici Hrvatskoj Građevinski fakultet pregled
Jona Brozović, Bruno Ćesić, Karlo Weiser Razvoj uređaja za podzemnu navigaciju pri spašavanju (SGS) Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
David Pekić, Eva Baričević, Robert Erdelji Novo lice starog sveca - rekonstrukcija barokne kamene skulpture sv. Mihaela Akademija likovnih umjetnosti pregled
Manuela Slavica Košević, Anamarija Kvas, Nika Knežević, Ivo Vodopija Thelma i Louise i O miševima i ljudima: Kreativni proces i razlike u pristupima pri osmišljavanju scenografije  Akademija likovnih umjetnosti pregled
Sara Grubić, Lucija Jelić, Petar Koši, Ana Maria Maravić Land Art, Earth Art, Earthworks: z/Zemlja i antropocen - kulturna revitalizacija javnog prostora land art izvedbama Akademija likovnih umjetnosti pregled
Martina Molnar, Zdenko Mikša, Tea Švarić, Ana Despot, Helena Bosnić, Nikolina Žabčić, Dora Klanac manifestacija Izložba na cesti povodom 150. obljetnice rođenja Mahatme Gandhija Akademija likovnih umjetnosti pregled

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Valentina Anić, Ivan Badovinac, Dominik Gudiček, Iva Ivanagić (Fakultet prometnih znanosti), Laura Ćorić, Ivana Matišić, Lucija Očasić, Lorena Terzić (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) Razvoj pametnog rješenja ASCA-8 u svrhu povećanja mobilnosti osoba oštećenog vida u okruženju pametne trgovine Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Fakultet prometnih znanosti pregled
Filip Jurec, Mariela Markovinović, Marta Novak, Vedrana Raguž, Ivana Žeger Analiza političkih preferencija studenata metodama strojnog učenja Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Iva Bušić, Luka Antolković, Fran Blažević, Stjepan Bulat Aplikacija "Revizor terapije" Medicinski fakultet pregled

(c) Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora)

--

(d) Nagrada za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora)

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ivana Abramović, Ana Brenčić, Ivana Turkalj, Klara Berdais, Andrea Guša, Petar Kleščić, Karmen Levar, Ivona Malbašić, Iva Marušić, Andrej Soldo, Mia Buljan, Kristina Jozić Televizijski i multimedijski magazin Hrvatska radi Fakultet političkih znanosti (bez dokumenta)

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Filip Antoljak, Korina Bernt, Snježana Borojević, Rina Cota, Jelena Ćaćić, Stipe Gašpar, Roko Guberina, Martina Hopfinger, Dora Jelaska, Josipa Patljak, Anamarija Pavlović, Lucija Pejnović, Gabriela Donata Rukavina, Fran Stanić, Mirna Štimac, Tin Šumberac, Karla Vučić Mogućnosti primjene BIM-a u izradi modela postojećih građevina na primjeru istočnog krila zgrade AGG-a Arhitektonski fakultet pregled
Domagoj Alagušić, Paolo Berljavac, Matej Čorak, Bruno Dobrić, Zvonimir Ercegovac, Domagoj Groznica, Marta Kubala, Matija Levatić, Alan Malnar, Leon Malnar, Mark Marasović, Luka Milek, Bruno Mraz, Marin Pavlaković, Ana Ripa, Josip Roban, Borna Savović, Arian Suša, Davor Vrbos (FSB), Katarina Trpčić (Arhitektonski fakultet), Marin Jakovčev, Ivor Šlibar (FER), Marin Vilović (PMF) Projekt Formula Student - Vulpes Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Darija Auguštan, Josipa Bilić, Josipa Gvozdanić, Emilia Rukavina, Jurica Jurasić Kapun, Davor Nečak, Lucija Ercegovac, Katarina Tomaš, Nina Franulović, Maja Sremec, Irma Dragičević, Nikolina Hrkać, Tena Lončarević, Ivana Miletić, Matic Zakonjšek, Marin Čargo, Erol Ramadanović, Miha Bole, Stefani Pijetlović, Patricia Žudetić, Barbara Pijetlović, Nela Katalenić, Marija Salečić, Lucija Klarić, Marija Boban, Petra Bućo, Lorena Herman, Kristina Hrenek, Marija Jurić, Petra Pia Kartelo, Silvia Klinar, Ema Kopi, Laura Marincel, Kristina Matković, Lucija Matković, Doris Mihaljević, Antonija Žarković, Jure Černeha, Filip Filipović, Jurica Goja, Jura Kaurinović, Dominik Kiseljak, Emanuel Tomljenović, Božidar Vlašić, Matej Mijalić, Blaž Žagač, Jakov Šredl, Jeremija Bundalo, Mengsen Wang, Ana Pavković, Ivana Miličić, Tomislav Špehar, Urban Jerman, Pavla Grabar, Ivo Martinović, Joško Stojanov, Jelena Lelas, Ante Slišković, Klaudija Cobenzl, Filip Kojundžić, Marta Balenović, Bartul Lakotić, Barbara Vlainić, Dora Šimunić, Filip Nemet-Gužvić, Lucija Pejković, Martina Vuletić, Josip Boštjančić, Tonka Javorović, Vinko Vujec, Fran Slogar, Mislav Peović, Iva Primorac, Barbara Tomić, Erin Keleuva, Ivan Vlainić, Višnja Stapić, Dorian Milinković, Jan Plevko, Domagoj Pećar, Bruno Škrapić, Matej Fridl, Lovre Laskač, Blaž Košec, Marko Gugić, Ante Sočo, Karlo Vlahek, Hrvoje Kurtanjek, Leona Šunjo, Filip Šeremet, Karlo Dijanić, Brin Bernatović, Julija Bratec Veleski, Nives Rački, Davor Marinac, Mario Čavlek, Štefan Đurković, Suzana Komazin, Franko Klisović, Mateo Narančić, Jurica Petar Petrač, Dora Remenar, Ivan Šćepanović, Timna Bjažević, Bruno Kota, Ana Maria Kos (Muzička akademija), Ana Doljanin, Gita Grah, Mirna Ilijanić, Nikša Krizmanić, Zrinka Perić, Božica Sršen, Luka Šen, Helena Tomić, Helena Benc, Lana Banek, Tajana Čeko (Arhitektonski fakultet), Nora Brbić, Tea Dragić, Doriana Duić, Emma Stephanie Gaunt, Judita Jerković, Egljentina Kabashaj, Iva Kavelj, Karla Kos, Dora Mašanović, Melani Međeši, Giorgia Pezzolato, Karmen Polović, Nives Skelin, Magdalena Stojanov, Sara Šumanović, Marija Zrilić (Tekstilno-tehnološki fakultet), Jiao Guo, Iva Japec, Luka Kirin, Sara Knežević, Karlo Krekić, Marta Sever (Akademija likovnih umjetnosti), Laura Anić Kaliger, Stjepan Kelenić, Fabijan Komljenović, Filip Lugarić, Melody Martišković, Kristina Grubiša, Luka Dobroja, Davor Horvat, Dragan Micić, Kosjenka Vrhovski Cindori, Matija Benić, Marko Bičanić, Anja Koprivšek, Martina Marasović, Damir Markovina, Vida Skerk, Ana Šiškov, Mia Cvitković, Dora Čaldarović, Kala Eror, Ivan Idžojtić, Matej Jurčević, Filip Kos, Bartul Pejković, Helena Kanini Kiiru, Marko Klajić, Dino Ljuban, Adam Mišković, Ivana Percinlic, Dora Salkoper, Filip Prah, Marta Radoš, Antonio Grozdanoski, Ida Klemenčić, Vedran Husremović (Akademija dramske umjetnosti) Jules Massenet: Pepeljuga (opera u četiri čina) Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti, Muzička akademija, Arhitektonski fakultet i Tekstilno-tehnološki fakultet (bez dokumenta)
Robert Španić, Fabijan Komljenović, Rok Juričić, Martin Šatović, Marta Tutiš (Akademija dramske umjetnosti), Marta Jagečić, Nika Papeš, Lana Fuketa, Stela Šmit, Morana Kralj, Gabrijela Markušić, Ana Reizl, Nikolina Petrov, Anamarija Markušić, Katarina Modrić, Bernarda Kramarić, Anamaria Dominis, Vlatka Perić, Vinka Kovačev, Nikolina Bilonić, Dora Borecki, Marita Crljen, Irena Đerek, Anja Filjar, Nina Franulović, Helena Galovac, Larisa Horvatinović Mikloš, Katarina Krnčević, Antonia Mayer, Tijana Marić, Ema Osmanbašić, Laura Sirovina, Mihaela Šarec, Mateja Škaro, Josipa Topić, Monika Uđbinac, Katarina Vidović, Ema Hačić, Ema Zadro, Leonardo Čurla, Magdalena Perović, Sandi Kundih, Lucija Lacić, Gabrijela Markulinčić, Nikolina Medvedović, Benjamin Mjeržva (Učiteljski fakultet), Franko Klisović, Iva Šalić, Janko Franković, Sonja Domitrović, Elizabeta Marjanović, Martin Lajtman, Ivan Luić (Muzička akademija), Matija Dijanović, Dorotea Čiček-Kovačević, Tena Pilić, Nikolina Boban, Paula Čule, Kristina Dolibašić, Kristina Grbavac, Martina Krile, Đana Krstić, Irena Pajić, Martina Ptičar, Ana Rubčić, Anamarija Stančić (Tekstilno-tehnološki fakultet), Marko Andrijić, Janko Debeljak, Petar Kleščić, Luciana Stilinović (Fakultet političkih znanosti) Glazbeno-scensko djelo Šuma Striborova Akademija dramske umjetnosti, Fakultet političkih znanosti, Muzička akademija, Tekstilno-tehnološki fakultet i Učiteljski fakultet pregled
Matea Biškup, Dora Črnjević, Emma Ivanković, Petra Gulišija, Lara Kovaček, Maria Markić, Marija Milković, Lidija Poljak, Ana Riznić, Iva Sopta, Doria Antica Topić, Božica Tunjić, Nikolina Vidović PROJEKT KINA − tradicionalno kinesko kazalište i pekinška opera kao inspiracija za kazališnu ili  filmsku kostimografiju Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

(e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova

Biomedicina i zdravstvo

Autori Naslov Sastavnica Rad
Lucija Lesjak Iznimna športska postignuća u karateu u ak. god. 2019./2020. (među kojima 1. mjesto na Svjetskom prvenstvu u 2019.) Medicinski fakultet (bez dokumenta)

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Karlo Raguž Osvojeno 1. mjesto na Europskom sveučilišnom prvenstvu u borilačkim športovima (karate) u Zagrebu 2019.  Šumarski fakultet (bez dokumenta)

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Lovro Moharić, Dora Podrug, Hella Petani, Janica Rakoci i Marijan Živković Izniman uspjeh (među 5 % najboljih na svijetu) na Willem C. Vis Moot natjecanju iz međunarodne trgovačke arbitraže  Pravni fakultet (bez dokumenta)
Helena Kumpar Zidanič, Fran Marko Stojković, Lorena Suša i Petar Zubić Osvojeno 1. mjesto na 25. međunarodnom studentskom moot court natjecanju iz prava Europske unije u Luksemburgu 2019. Pravni fakultet (bez dokumenta)

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Jure Zubak, Marin Ivanković, Marta Prevarić, Patrik Car, Stanko Krišto, Domagoj Ćorić, Florijan Tuđa, Matija Salamun Projekt letjelice HUSZ Jaeger Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled

(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

Biomedicina i zdravstvo

Autori Naslov Sastavnica Rad
Lucija Benić, Paula Cerovac, Josipa Delija, Asja Fajtović, Zvonimir Mlinarić, Ivana Mustapić, Petrik Pavličić, Tin Rogina, Sofia Shkunnikova, Tea Sinožić, Rebeka Svatić, Borna Tićak Projekt CinePharm Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Costa Shani, Ivana Karla Franić, Ana Giljanović, Damir Mišura, Tomislav Kottek, Luka Matanović, Hana Hajsok Projekt Studentske sekcije za ortopediju i traumatologiju ORTHOweek Medicinski fakultet pregled
Josip Stojić, Vana Vukić, Tomislav Smoljo, Lorena Podgorski, Ema Kovačević, Ema Šćulac, Mia Kovačević, Dorotea Sinjeri, Nika Barbara Pravica, Mirta Đuzel, Dorotea Kozić Projekt Studentska linija za rijetke bolesti Medicinski fakultet pregled
Marta Adam, Anamarija Barbarić, Ana Crnadak, Petra Gajski, Petra Matijević Geronto projekt 2019./2020. Stomatološki fakultet (bez dokumenta)
Dalibor Pavić, Nika Supina, Luka Šimunović, Tina Tomić, Andrea Vrankić Organizacija 8. Virtualnoga svjetskoga kongresa studenata dentalne medicine Stomatološki fakultet (bez dokumenta)
Magdalena Bogović, Petra Bratić, Robert Dumančić, Damjan Džakula, Mihajlo Jaković, Renata Matić, Lana Mićković, Elizabeta Pongrac, Anja Raić, Morana Šćuric, Tanja Strišković, Sunčana Vuković Organizacija 68. IVSA kongresa u Zagrebu Veterinarski fakultet pregled
Ante Vidošević, Iva Raić, Josip Miljković, Luka Špelić, Martina Vuk, Valentina Perković Edukativna manifestacija Upoznajmo pasmine pasa Veterinarski fakultet pregled

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Katarina Celija, Karla Luić – Kmezić (Agronomski fakultet), Rea Mihelko, Fran Mikolić (Arhitektonski fakultet), Marin Ljuban (Fakultet strojarstva i brodogradnje), Simona Gavez, Tomislav Jurišić, Marina Nevešćanin (Građevinski fakultet), Filip Majstorović, Pave Šporčić (Šumarski fakultet) Projekt 4_KA  Agronomski fakultet (bez dokumenta)
Marija Cavrić, Valentina Ćurčibašić, Anja Damjanović, Elvis Djedović, Nikolina Martić, Sunčana Orešić, Anja Privara, Iva Škarica, Zrinka Tabain, Lucija Vrtodušić Organizacija 2. kongresa studenata biotehnologije Biotehnologija u 21. stoljeću u sklopu projekta udruge PROBION Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ana Krnić, Andrijana Poljak, Elena Cvitković, Jana Javurek, Lora Krčmar, Natalija Oreč, Robert Janđel, Sara Kurtović, Sanela Stručić, Tihana Mikičić Projekt Studenti u doba korone - ERF pomaže Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (bez dokumenta)
Domagoj Leko, Ana Sučić, Danijela Sinković, Nina Jaganjac, Marin Ćuk, Anamarija Mađer, Lovro Ibriks, Lucija Meštrović, Ante Zvonimir Tustonjić, Bartul Jurjević, Magdalena Vujčić, Sara Zrinski, Filip Tomčić, Pavle Hukavec Organizacija projekta Govornička škola 2019. Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Ines Begčević, Bruno Bencarić, Valentina Čarapina, Greta Gombar, Iva Jerkić, Tea Jurić, Petar Koružnjak, Ana Kraljević, Sandro Krašić, Alma Krleža, Karla Lončarić, Deša Matičević, Luka Mijalković, Blanka Orhanović, Tina Rukavina, Marija Magdalena Šamal, Sara Sigur, Tina Tadić Online platforma kako si? Filozofski fakultet (bez dokumenta)
Josipa Babić, Josipa Banožić, Mihaela Bekina, Lucija Biljecki, Andi Drandić, Stjepan Gvozdić, Blanka Jurić, Ivan Kos, Dino Kožul, Jakov Maričić, Maritta Mrčela, Martin Oreč, Tajana Podolski, Lucia Radanović, David Terlević, Matija Šabijan Projekt Financijsko i pravno opismenjavanje Pravni fakultet (bez dokumenta)
Helena Kovač, Marijana Bukvić, Mario Prišlin, Anja Filjar, Ana Đuksi, Viktorija Dardić, Zrinka Zimić i Daria Prnjak Projekt Online zadaću napiši, jedinicu izbriši Učiteljski fakultet pregled

Prirodne znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Magdalena Živković Revitalizacija Turnira mladih fizičara u Hrvatskoj   Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ana Brtan, Dunja Šikić, Nikola Pavlović, Nikolina Vuković, Paula Stančin Organizacija i online provedba Susreta s biolozima - HRZZ izdanje Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Leonarda Vugrin, Ana Vukovinski, Tina Zubović, Elizabeta Rajič, Magdalena Surko, Lorena Kostelac, Danijela Ivandić, Ema Podravski, Antonija Karakaš, Marija Kovačić, Jelena Barač, Lucija Terihaj, Nora Čobanov, Anamaria Mihaljević, Antonija Bikić, Maja Ratajec, Marija Marić, Barbara Markulić, Monika Mihaljević, Marijana Marcelja Kemijsko-inženjerske radionice Boje inženjerstva Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Irena Janton, Marijana Križić, Mihael Markešić, Matko Raguž, Bartol Žic 10. Regionalni susret studenata geodezije Geodetski fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Kristina Medenjak i Edi Vugrinec Emisija Jukebox 41 (S tatom kroz glazbu) Muzička akademija pregled
Nora Brbić, Tea Dragić, Doriana Duić, Emma Stephanie Gaunt, Judita Jerković, Eglontina Kabashaj, Iva Kavelj, Karla Kos, Dora Mašanović, Melani Međeši, Giorgia Pezzolato, Karmen Polović, Nives Skelin, Magdalena Stojanov, Sara Šumanović, Marija Zrilić Kostimografska mapa glazbeno-scenskoga projekta Refleksije Bauhausa Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Tin Cvitanović (Arhitektonski fakultet), Filip Badovinac, Kristijan Josip Balen, Mihael Hibler, Petra Vrančić (Ekonomski fakultet), Nina Forgić, Ivan Hećimović, Klara Pinjuh, Saša Posavec, Marija Roguljić, Ana Stanković, Senna Šimek, Vid Krešimir Vince (Fakultet političkih znanosti), Matea Altić, Danijel Blazsetin, Luka Boršić, Zrinka Burazer, Ana Grbavac, Tomo Jurlina, Mihaela Orlovac, Eva Puljak (Filozofski fakultet), Matea Roknić (Muzička akademija), Domagoj Andrlić, Franjo Galić, Marija Petrošević, Klara Vučković (Pravni fakultet), Leon Žganec-Brajša (Pravni i Filozofski fakultet) Časnici za vezu tijekom hrvatskoga predsjedanja Vijećem Europske unije   Arhitektonski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet političkih znanosti, Filozofski fakultet, Muzička akademija i Pravni fakultet pregled
Katarina Drmić, Ana Dujlović i Ana Krištić Feniks HR sekcija Fakultet hrvatskih studija pregled
Jakov Bošnjak, Morana Pavičić Projekt Lean Six Sigma Green Belt obrazovni program Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Ivana Car, Sandro Krašić, Goran Posavec, Tina Rukavina, Andrija Vrhovnik Časopis studenata psihologije Psychē Filozofski fakultet (bez dokumenta)
Petra Galović, Leopold Rupnik, Jelena Šekrst, Silvia Roberta Zaplatić, Hana Katanić, Buga Kranželić, Dora Novak, Lora Rajčić, Ivana Rogač, Franka Štrkalj, Mihaela Zajec, Ivana Završki, Marta Bužanić, Ana-Marija Francetić Web-portal posvećen vizualnoj umjetnosti i kulturi Kulturflux Filozofski fakultet pregled

Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr