Nagrađeni radovi, 2011./12. akademska godina


Rektorova nagrada

Interdisciplinarno područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Dunja Zagoršćak, Lea Grüngold Razina oralne higijene kod odraslih osoba s intelektualnim teškoćama Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Stomatološki fakultet pregled

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Tanja Jović Antifungalni učinci berberina u uvjetima rada in vitro Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Petra Sabolić Istraživanje fungicidnih spojeva za zaštitu jestivih gljiva od bolesti zelene plijesni Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Marija Brzak i Franciska Soldo KOMPENZIRANA METODA ZA KREATININ I PROCJENA GLOMERULARNE FILTRACIJE U HETEROGENOJ POPULACIJI BOLESNIKA Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Ines Malenica Nove elektrokemijske metode za određivanje ropinirola Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Ana Jelić Život nakon transplantacije jetre: evaluacija nuspojava i suradljivosti bolesnika na imunosupresivnoj terapiji Medicinski fakultet pregled
Marta Skelin EPITEL CERVIKSA MIŠA TIJEKOM SPOLNOG CIKLUSA I EKSPRESIJA GABA RECEPTORA U CERVIKALNOM EPITELU Medicinski fakultet pregled
Ljiljana Lukić IZRAŽAJ TENASCINA C U SLOJU POD PLOČOM ČEONOG REŽNJA MOZGA ČOVJEKA TIJEKOM PRENATALNOG RAZVITKA Medicinski fakultet pregled
Mirko Dozan Mogućnosti i rezultati primjene revizijskih endoproteza u liječenju tumora u području kuka Medicinski fakultet pregled
Dina Bošnjak, Petra Habljak Prepoznajemo li depresiju? Istraživanje stavova studenata medicine Medicinski fakultet pregled
Mia Rora Utjecaj povišene i snižene razine perifernog serotonina na trabekularnu koštanu masu štakora Medicinski fakultet pregled
Anja Ivica, Tea Janković, Tomislav Katanec Procjena pouzdanosti rtg-slike pri određivanju položaja cemento-dentinskog spojišta pomoću ekstrahiranih zubi Stomatološki fakultet pregled
Goran Batinjan, Ivana Rupić Procjena učinkovitosti diodnog lasera na postoperativnu kvalitetu života nakon kirurškog uklanjanja trećih donjih molara Stomatološki fakultet pregled
Marija Gašpar, Ana Glavina, Kristina Grubišić Stanje usne šupljine u osoba s transplantiranim solidnim organom Stomatološki fakultet pregled
Dominika Fajdić i Martina Vdović Genotipizacija polimorfizma estrogenog receptora u krmača Veterinarski fakultet pregled
Irena Reil Morfološka karakterizacija bičaša Trypanosoma rotatorium te njegova unakrižna reaktivnost s protutijelima protiv bičaša Leishmania infantum Veterinarski fakultet pregled
Lena Iva Švaganović UTJECAJ PREVENTIVNE INTRAUTERINE UPOTREBE OZONA NA RASPLODNU SPOSOBNOST KRAVA SIMENTALSKE PASMINE Veterinarski fakultet pregled

Područje biotehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Irina Tanuwidjaja Analiza promotorske regije ekspresijskog vektora za biosintezu lipaze u bakteriji Streptomyces coelicolor Agronomski fakultet pregled
Iva Baček, Ksenija Hanaček, Ivana Kanjir Karakterizacija gorivih svojstava trave Miscanthus x giganteus uzgojene u Republici Hrvatskoj Agronomski fakultet pregled
Petra Peleš SEZONSKA DINAMIKA POPULACIJE TRLJA OD KAMENA (Mullus surmuletus L.) U KORNATSKOM AKVATORIJU Agronomski fakultet pregled
Bernard Prekalj Utjecaj erozije tla vjetrom na fizikalne i kemijske značajke erozijskog nanosa na području Čepić polja Agronomski fakultet pregled
Ivana Jagarčec, Ana Peroš Antioksidacijski i protektivni potencijal vitamina E u sprječavanju citotoksičnih učinaka polikloriranih bifenila Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Iva Čanak Ispitivanje uloge Kex2p proteaze u procesiranju proteina Scw4p kvasca Saccharomyces cerevisiae Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Korina Herceg, Sanela Kićanović Određivanje aktivnosti pektolitičkih enzima u mrkvi tretiranoj visokim tlakom uz prisustvo ugljikova dioksida Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Nikolina Gardlo PSEUDOPALINDROMI U DNA - UTJECAJ NA STABILNOST GENOMA KVASCA Saccharomyces cerevisiae Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Saša Ajredini Razvoj i validacija metode za određivanje ugljikohidrata u uzorcima hrane za dojenčad u svrhu praćenja sigurnosti Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Mirna Dora, Iva Guberović, Marija Petras UTJECAJ POLIFENOLA IZ VINA I TALOGA KOJI NASTAJE TIJEKOM PRETAKANJA VINA NA ANTIOKSIDACIJSKI STATUS U CBA MIŠA Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Ivan Lukić Sastav i dinamika faune trčaka (Carabidae, Coleoptera) na staništima tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus L.) u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit Šumarski fakultet pregled

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Alan Domić Hrvatska nova kejnezijanska Phillipsova krivulja u Galí-Monacelli modelu Ekonomski fakultet pregled
Milka Rimac Istraživanje obilježja Generacije Z – Radi li se zaista o novoj generaciji zaposlenika? Ekonomski fakultet pregled
Vlatka Sekovanić i Zvonko Podbojec Dizajn e-tečaja u Moodle-u za studente s disleksijom Fakultet organizacije i informatike pregled
Mario Munta Model države blagostanja u političkom životu Skandinavije: Položaj socijalnih politika u stranačkom sustavu Skandinavije Fakultet političkih znanosti pregled
Ivica Mihalec, Pamela Pavlin, Marin Relja UTJECAJ DRUŠTVENIH SKUPINA NA KREIRANJE JAVNIH POLITIKA U HRVATSKOJ Fakultet političkih znanosti pregled
Marija Stupar, Tereza Jurić, Lobel Filipić Strojno prepoznavanje naziva u tekstovima pisanima hrvatskim jezikom Filozofski fakultet pregled
Matea Crnjak i Valerija Kršak Diferencijalni učinak balističkog treninga na eksplozivnu i maksimalnu jakost mišića potkoljenice Kineziološki fakultet pregled
Petra Fleković, Anamarija Juroš, Marko Štavalj Determinante konzumiranja alkohola kod srednjoškolaca na području Grada Zagreba Pravni fakultet pregled
Stjepan Vlahović, Romina Galović Izvršavanje istražnog zatvora: normativni okvir i praksa u svjetlu zaštite temeljnih ljudskih prava Pravni fakultet pregled
Kristijan Poljanec Pravni promet materijalnim kulturnim dobrima u svjetlu europskog i hrvatskog prava Pravni fakultet pregled
Martina Benolić Svjetska ekonomska kriza: razvoj, utjecaj na Republiku Hrvatsku i subjektivni stavovi studenata Pravni fakultet pregled
Ana Vargek i Šime Matak Trgovanje ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja – utječe li legalizacija prostitucije na smanjenje trgovanja ljudima? Pravni fakultet pregled
Bojan Čaić Turski ustavnosudski conundrum i zabrana političkih stranaka: dileme ustavne reforme 2010. godine Pravni fakultet pregled
Ema Menđušić Škugor Udružna tužba kao mehanizam zaštite kolektivnih prava i interesa Pravni fakultet pregled

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Jurica Polančec Dvostruko prijelazni glagoli u hrvatskome jeziku: analiza u okviru Gramatike uloga i referenci Filozofski fakultet pregled
Marija Galić Humana geografija u djelima hrvatsko-američkih pisaca Filozofski fakultet pregled
Ivan Ferenčak Iluminacije Drugog vrbničkog misala Filozofski fakultet pregled
Matko Matija Marušić Jedan zaboravljeni osorski spomenik: Sveta Marija od Anđela Filozofski fakultet pregled
Ivana Gusak Bilić, Tihana Hodak, Danijela Mandac Razgovor ugodni s gospođom Gavellom Filozofski fakultet pregled
Krešimir Bobaš Slika svojega – autobiografičnost i fragmentarnost na primjerima Pet fragmentov Lojze Kovačiča Filozofski fakultet pregled
Tomislav Tadić Uloga konceptualne metafore u poučavanju engleskog jezika kongenitalno slijepim i slabovidnim učenicima Filozofski fakultet pregled
Martina Poljak, Zrinka Borovečki Zamrznuti Balkan - narativiranje traume ili traumatiziranje narativa u suvremenom književnom diskursu? Filozofski fakultet pregled
Goran Gradiček, Dejan Pernjak, Danijel Štruklec ELEMENTI VOJNO-POLITIČKE, GOSPODARSKE I DUHOVNE (RELIGIJSKE) ROMANIZACIJE HISTRIJE Hrvatski studiji pregled
Iva Kantolić i Božena Perić Odnos privrženosti roditeljima i kvaliteta prijateljstava u adolescenciji Hrvatski studiji pregled
Marko Kriška METODE UVJERAVANJA ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM KAO TEMELJ PERSUAZIVNOSTI Hrvatski studiji - Filozofski fakultet Družbe Isusove pregled
Doris Moslavac Autentično življenje, temeljitost, posadašnjenje. Priprema za propovijed iz svećeničke perspektive Katolički bogoslovni fakultet pregled

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Najla Kajtezović Bioraznolikost praživotinja (Protozoa) u špilji Veternica Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Slaven Begović, Tanja Pejić, Vjeran Višnjević Dinamička svojstva sedam povijesnih zgrada u Zagrebu i njihova ugroženost potresima Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ines Kralj, Petra Nižić Molekularna osnova tolerancije na teške metale u vrste Nicotiana glauca Graham Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Melkior Ornik, Ana Šušnjara Neki prilozi teoriji egzaktne rekonstrukcije poligona Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Antonio Prlj Nova metoda multivarijatne analize podataka spektrofotometrijske titracije Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ivan Tekić, Neven Tandarić Percepcija geografije u javnosti Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Sandro Makarić i Sara Morasi Piperčić PRIPRAVA OKSIMA IMIDAZOLA I MONOSAHARIDA TE NJIHOVE INTERAKCIJE S BUTIRILKOLINESTERAZAMA Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ivana Brekalo Schiffove baze izvedene iz mesalazina i aromatskih amina: mehanokemijska sinteza i sinteza u čvrstom stanju potpomognuta parama otapala Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Anamarija Butumović i Marija Štivojević SINTEZA I KONFORMACIJSKA ANALIZA ADAMANTIL-TETRAPEPTIDNOG ANALOGA MURAMILDIPEPTIDA Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Sanja Babić, Svjetlana Dekić Širenje invazivnih rakušaca i njihov utjecaj na zajednice beskralješnjaka u bentosu rijeke Drave Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ivana Pozojević Utjecaj eutrofikacije na planktonsku zajednicu plitkih jezera Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ivan Stojić Vizualizacija kompleksnih mreža u kontekstu sljedivosti evolucije informacija u razvoju proizvoda Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Alen Žunić Analiza moderne i suvremene islamske arhitekture u Hrvatskoj - Problemi geneze i valorizacije Arhitektonski fakultet pregled
Božo Benić, Katarina Mojaš DUBROVNIK+ (razvojne perspektive) Arhitektonski fakultet pregled
Alan Tus, Alen Rakipović BioMe - alat za statističku analizu biološki važnih metala Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Nikola Stilinović, Zoran Triska, Viktor Vladić Napredne metode vođenja i upravljanja autonomnim plovilima Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Jurica Babić Natjecateljska simulacijska platforma za trgovanje električnom energijom u naprednim energetskim mrežama Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Josip Ćesić, Jurica Goričanec, Tomislav Haus Samorotirajuća letjelica Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Nikolina Milovac, Ozren Grozdanić Analiza utjecaja radnih uvjeta deizoheksanizera postrojenja izomerizacije Rafinerije nafte Sisak na oktanski broj izomerat – benzina Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Dina Husanović, Sanja Islamović, Iva Polak Katalitička oksidacija otpadnih voda industrije obrade maslina vodikovim peroksidom Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Andrea Bistrović, Matea Dedić Klasična i mikrovalovima potpomognuta sinteza novih 5-alkinilnih i furo[2,3-d]pirimidinskih derivata i njihovo antitumorsko djelovanje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Leo Mandić, Tomislav Suhina Sinteza novih acikličkih analoga nukleozida iz reda 3-supstituiranih derivata 1,2,4-triazola i gvanina kao potencijalnih antivirotika Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Martina Rauch Minimizacija entropijske produkcije pri stacionarnom provođenju topline kroz ravnu stijenku s toplinskim izvorom i izotermnim rubnim uvjetima Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Ivana Andrić Priprava stabilne suspenzije za lijevanje kompozitne keramike Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Alen Cukrov, Tomislav Horvat, Tin Vrandečić Teorijska, eksperimentalna i numerička analiza neizotermnog turbulentnog zračnog mlaza Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Gordan Kocijan, Matija Kekelj, Viktor Mandić Upravljanje autonomnom bespilotnom letjelicom s četiri rotora Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Ivan Janković, Ivan Racetin Globalni geopotencijalni modeli i njihova vizualizacija Geodetski fakultet pregled
Mateja Čupić Dinamička analiza tanke kružne ploče Građevinski fakultet pregled
Ivana Bartolić i Jadran Berbić Hidraulička dioda i mogućnosti njene primjene Građevinski fakultet pregled
Janko Košćak, Gregor Turkalj Modalna analiza modela konstrukcije i ispitivanje utjecaja njihala i spremnika s vodom kao prigušivača Građevinski fakultet pregled
Aleksandra Birta, Sandra Mustač Oplemenjivanje Inkjet otisaka nastalih s ekstremnim nanašanjem UV sušećeg laka i poliuretanske smole Grafički fakultet pregled
Dalibor Petrović Inhibicija korozije konstrukcijskog čelika u kiselom mediju primjenom Aloe vere kao „zelenog“ inhibitora Metalurški fakultet pregled
Tomislav Ciglenečki i Krešimir Bralić METODA MJERENJA BRZINE PROJEKTILA UBRZANOG DETONACIJOM EKSPLOZIVNOG NABOJA Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Alma Delalić Ispitivanje trajnosti ribarskih mreža u simuliranim uvjetima uporabe Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Bojan Mrđenović Ciklus fotografija "Dobrodošli" Akademija dramske umjetnosti pregled
Nina Horvat, Ivan Bošnjak, Frana Marija Vranković DeSADU, vol. 3, Javno čitanje tekstova studenata dramaturgije Akademija dramske umjetnosti pregled
Antonija Veljačić Dokumentarni animirani film "Spontano" Akademija likovnih umjetnosti (bez dokumenta)
Ivana Srbljan Izvedba uloge Carmen u istoimenoj operi Georgesa Bizeta, 27.11.2011. u KDVL u Zagrebu i 2.12.2011. u HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci Muzička akademija (bez dokumenta)
Lovro Merčep Koncert uz Zagrebačku filharmoniju u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog Muzička akademija pregled
Luka Marohnić Koncert za klavir i orkestar op. 11 Muzička akademija pregled
Marijan Đuzel Solistički nastup uz pratnju Zagrebačke filharmonije - L. van Beethoven: Koncert za klavir i orkestar u Es-duru br. 5, op. 73 Muzička akademija (bez dokumenta)

Posebna Rektorova nagrada

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Katarina Rajšl, Ivan Gudelj 10+ HOKUS POKUSA Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Bernard Vojko Andrijašević, Hrvoje Barić, Dunja Barišić, Domagoj Brzić, Albin Kapetanović, Ivan Štironja, Leona Šupljika Gabelica, Jelena Tunjić SportMEF-Sportska udruga studenata medicine Medicinski fakultet (bez dokumenta)
Mona Abo Saleh, Mia Bebek, Marija Brestovac, Marko Ćaćić, Stjepan Ćurić, Mateja Grizelj, Aleksandra Jumić, Anamaria Jović, Josipa Karamarko, Stjepan Kelčić, Lucija Kolega-Mrkić i Nina Nikiforov ZIMS-Zagreb Interantional Medical Summit Medicinski fakultet (bez dokumenta)
Antun Sablek, Anja Mikuš, Alem Fazlić, Maja Sabalić Prvi svjetski virtualni kongres studenata dentalne medicine Stomatološki fakultet (bez dokumenta)

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Dino Krčar, Hrvoje Filipović, Kristina Jelečki, Nina Radičević, Antonia Svetina, Andrea Šarić, Vanesa Škondić, Jakob Werner Projekt "Zlatni indeks 2011." Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Ivan Mijić, Iva Babić, Jasmina Alijagić, Alen Kosanović, Krešo Vugrinčić, Lucija Šikić, Matea Pejić Projekt: Bez "veze" nije bezveze Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Carmen Grlica, Lana Knežević, Lana Vdović Natjecanje European Law Moot Court Pravni fakultet (bez dokumenta)
Juraj Brozović, Ana Dunda, Marija Gojević-Zrnić, Matija Grabar, Marina Kišur, Sanja Klišanin, Silvija Koračević, Josip Kovilić, Irena Križanić, Ana Dora Kuhar, Jasminka Makovec, Vladimir Matić, Bruno Milinković, Branka Obradović, Morana Rešetar, Marijana Soldo, Martina Špar, Iva Štrbulec-Težak, Anita Tkalčević, Tadijana Vukušić, Marija Žaja Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Pravni fakultet (bez dokumenta)

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ana Ćurić, Ana Kaniški, Mateja Kuka, Igor Loinjak, Jelena Mužar, Nataša Pašić, Iva Raič Stojanović, Mirna Ratkajec, Martina Salaj, Pavica Šonjić, Antonia Tomić, Maja Žvorc Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovice Filozofski fakultet (bez dokumenta)
Kristina Častek, Vlasta Đurina, Željko Jerečić, Vesna Mačković, Danijela Mandac, Tihana Masnjak, Emilija Sedlaček, Zrinka Viduka Studentski umjetničko-znanstveni projekt Naša Antigona (drama, predstava i knjiga) Filozofski fakultet (bez dokumenta)

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ivana Akrap, Ivan Antonović, Frane Babarović, Sanja Babić, Jelena Babić, Matea Baburić, Mateja Bačić, Nina Bajo, Vedran Balta, Elizabeta Banić, Darko Barišić, Jelena Basta, Senka Baškiera, Lea Bem, Mirna Biluš, Rea Bingula, Anja Biruški, Adriana Bobinec, Marko Bračić, Majda Bratovič, Matea Brižić, Šime Brkić, Martina Brkljačić, Ana Bučan, Denis Bućan, Stjepan Budimir, Alan Budisavljević, Anamarija Butković, Melita Cegur, Kristijan Cindrić, Marcela Curman, Marija Cvitavić, Nikolina Černauš, Ana Marija Čule, Petra Čulig, Božana Ćavarušić, Josipa Ćevid, Anamarija Ćukurin, Ana Dekanić, Svjetlana Dekić, Marko Doboš, Ana Dobrović, Helena Dodig, Kristina Dominko, Tea Dorogi, Ana Drempetić, Marina Džepina, Luna Džidić-Uzelac, Zrinka Đidara, Ria Fajdetić, Nikolina Franček, Martina Gačar, Andrea Gelemanović, Marta Goričan, Adriana Grba, Franka Grbavac, Ana Grgin, Ines Grgurić, Lana Grižančić, Martina Grubar, Tea Gržan, Vesna Gulin, Ines Haberle,Mateja Hajdinjak, Nikola Hanžek, Nikolina Hanžić, Maja Heleš, Dina Hlavati, Dino Horvat, Marina Hren, Krunoslav Ilić, Josip Ivani, Ana- Maria Ivankov, Lucija Ivić, Mihaela Jagrić, Petra Jagušt, Silvija Jakopović, Andreja Jakovac, Jelena Jakupić, Marta Jančec, Mateja Jarak, Sanja Jasek, Lada Jovović, Maria Jukčić, Valentina Jurkaš, Najla Kajtezović, Mirna Kassal, Alan Kavšek, Ema Keder, Tadija Kekić, Lucija Klarić, Iva Kleiner, Ivan Knezović, Kristina Kocijan, Nikola Koletić, Katarina Koller, Vedrana Kopčok, Lorena Kordić, Ana Korša, Alen Kovačević, Jelena Kovačević, Lucija Kovačević, Ivana Kovarik, Zrinko Kozić, Ines Kralj, Martina Kranjčec, Marino Kranjčec, Gloria Kraus, Ana Krivokuća, Petra Krznar, Antonija Kulaš, Dajana Kurtović, Ivana Kutle, Daria Kvestak, Lana Landeka, Katarina Landeka, Boris Lauš, Sandra Lazarević, Teodora Lazović, Marina Linardić, Valentina Lipovec, Petra Lordan, Leona Lovrenčić, Petra Lučić, Lea Ljubej, Anamari Majdandžić, Nikola Malešević, Katja Marković, Filip Martinez, Miloš Martinović, Maja Mataković, Marija Matejčić, Ivan Mateljak, Sara Matić, Mirta Matišić, Martina Mavrović, Jasmina Međurećan, Azra Mehmedović, Maja Mejdandžić, Marija Mihalić, Petra Mihelić, Lucija Mijanović, Iva Mikulić, Nevena Milčić, Ana Miletić, Tena Miličević, Frano Miloš, Magdalena Mlinarić, Ina Mohorić, Petar Mohorović, Andrea Mrnjavac, Natalia Mrnjavac, Martina Mužić, Mateja Nemet, Sara Nikšić, Petra Nižić, Dyana Odeh, Lucija Papa, Dora Papković, Petra Parać, Ivona Pavičić, Matej Pavlović, Kristijan Pažur, Ana Marija Pejić, Tina Pekeč, Margareta Pernar, Jan Perutka, Sara Petrić, Tina Petrić, Laura Petti, Anamarija Pfeiffer, Marija Pinterić, Iva Podgorski, Vanina Pogačar, Dorotea Polović, Luka Polović, Mirjana Polović, Lana Popp, Sandra Postić, Ivan Prepeluh, Ana Pušić, Leona Radmanić, Tea Ravlić, Fran Rebrina, Sara Rožić, Katarina Sabolić, Iva Sabolić, Bruno Schmidt, Maja Severić, Sunčana Sikirić, Petra Siladi, Josip Skejo, Josipa Skelin, Anamarija Skenderović, Sandra Slivar, Anamarija Slović, Mateja Smiljanec, Anita Sokač, Sanja Soviček, Iva Soža, Ivana Spetić, Ivan Andreas Stančik, Marija Starčević, Anita Stojanović, Dunja Stojevski, Anastazija Stupa, Danijel Sumpor, Alma Svatoš, Sonja Sviben, Nikolina Šaić, Ivana Šarić, Ivana Šašek, Ana-Marija Šikić, Lucija Škara, Matej Škrobot, Neven Šlopar, Sonja Šogorić, Darija Šoltić, Sonja Šoštarić, Iva Šoštarić, Ivan Špelić, Blanka Tesla, Ines Tovarović, Mihaela Tremski, Maja Trupković, Monika Tunjić, Josip Turkalj, Martina Ugrinić, Petra Ukić, Mirela Uzelac, Ana Vargić, Nina Verčević, Vesna Vetma, Lea Vidatić, Igor Vilaj, Marija Vilaj, Sandra Vitko, Tatjana Vološen, Monika Vranić, Pavao Vrbanec, Matej Vucić, Dunja Vučenović, Tena Vujec, Tamara Vuk, Mladen Zadravec, Vladimir Zanki, Ada Zelen, Ivana Zlački, Ivana Zrinščak, Marta Žužić Noć biologije Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Luka Vida, Nina Šindija, Emilija Damić, Danko Komlen, Goran Žužić, Toni Laštre, Matea Lukačić, Ninoslav Holjevac, Pavle Skočir, Iva Cvitanović, Neven Drljević (Fakultet elektrotehnike i računarstva), Tihana Šare (Arhitektonski fakultet), Ema Vuković (Ekonomski fakultet) App Start Contest 2012 Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Nikola Čegec, Damir Tota, Marko Stojaković, Mario Matuško, Stjepan Bukal, Tomislav Štampar, Marko Leš, Hrvoje Macura, Ivan Rumenović, Ivan Đurinović, Joško Frančeski, Marko Prodanovski, Gregor Cvijetić, Matija Ljubičić, Filip Kovačić, Pavao Barišić, Ante Buljac, Marko Šoštar, Domagoj Bolfan Projekt Formula Student Fakultet strojarstva i brodogradnje (bez dokumenta)
Maja Ašperger, Dolores Bačan, Nevena Balen, Marko Burić, Barbara Bursać, Sarah Dombre, Anamarija Filipović Srhoj, Martina Gajšak, Sanja Jakupec, Davorka Kević, Marija Koštić, Ema Krot, Žarka Krpan, Marija Kulušić, Lorena Matić, Nikolina Medak, Kristina Milas, Slavica Motušić, Anita Muslim, Ines Nezirović, Dara Pantelić, Gracija Požar, Matilda Šimičević, Emilija Šušković Jakopac, Dalibor Ujlaki, Tatjana Vuković, Selena Gazda, Dora Novak, Ana Puljiz, Paola Rilović, Josipa Tokić, Nikolina Vela i Anja Vranjčić Kostimografska mapa "Carmen" Tekstilno-tehnološki fakultet (bez dokumenta)

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Komorni zbor Muzičke akademije KOMORNI ZBOR MUZIČKE AKADEMIJE Muzička akademija (bez dokumenta)
Studenti Muzičke akademije, Akademije dramske umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti i Tekstilno-tehnološkog fakulteta G.Bizet: CARMEN - projekt MA, ADU, ALU i TTF Muzička akademija, Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti i Tekstilno-tehnološki fakultet (bez dokumenta)

Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr