Nagrađeni radovi, 2013./14. akademska godina


Rektorova nagrada

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Helena Goričanec, Nina Fekonja Izolacija membranskih proteina pomoću detergenta Tritona X-114 u svrhu analize njihove N-glikozilacije Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Ivan Bobnjarić Modulacija stanične stijenke gljivične vrste Candida albicans berberinom Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Kristina Novak N-glikozilacija stanične membrane trombocita Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Maja Beus, Tomislav Ubrekić, Josipa Vidović Sinteza pirazinskih analoga antitumorskog lijeka sorafeniba Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Antonio Kobeščak UTJECAJ KOMBINIRANE PRIMJENE DVOLANČANE RNA, CISPLATINE I ZRAČENJA NA PREŽIVLJENJE STANICA TUMORA ŽDRIJELA ČOVJEKA Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Nikola Štoković Analiza anatomskih varijacija sfenoidnog sinusa upotrebom tehnologije CBCT-a (cone beam computed tomography) Medicinski fakultet pregled
Dora Tomek, Paula Šupraha, Antonela Čirko Analiza glikomskog profila u uzorcima plazme bolesnika s Parkinsonovom bolešću Medicinski fakultet pregled
Sara Šundalić Hiperprolaktinemija – rizik za razvoj metaboličkog sindroma Medicinski fakultet pregled
Una Smailović Terapijski učinak multifunkcionalnog kelatora željeza M30 u štakorskom modelu sporadične Alzheimerove bolesti Medicinski fakultet pregled
Vedran Pašara Trajni dijalizni kateter i ishod liječenja hemodijalizom Medicinski fakultet pregled
Monika Medved, Izidora Miser PROCJENA CITOTOKSIČNOG I GENOTOKSIČNOG UČINKA HIJALURONSKE KISELINE, PREPARATA NA BAZI KALCIJ HIDROKSIDA I DENTINSKIH ADHEZIVA NA STANIČNU LINIJU V 79 Stomatološki fakultet pregled
Aleksandra Ivek, Karla Krpan Procjena učinkovitosti digitalno navođenog Er:YAG lasera u kirurškom liječenju leukoplakije Stomatološki fakultet pregled
Nikolina Petrušić, Martina Posavac Učinak pušenja duhana na salivaciju Stomatološki fakultet pregled
Ana Bach Učinkovitost manan oligosaharida (Bio Mos®) kao zamjene antibiotskim promotorima rasta u odbijene prasadi Veterinarski fakultet pregled
Martina Triskoli, Klara Tomas UTJECAJ ETERIČNIH ULJA XTRACTᵀᴹ I PRIRODNOG ZEOLITA NA MORFOMETRIJSKE POKAZATELJE KRVNIH STANICA Veterinarski fakultet pregled
Luka Pajurin Utvrđivanje identiteta goveda na temelju izuzetog otiska nosnog zrcala Veterinarski fakultet pregled

Područje biotehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Matea Filipović Analiza pigmenata, bioaktivnih spojeva i antioksidacijske aktivnosti u bijelim i crvenim kultivarima kupusa Agronomski fakultet pregled
Igor Bemko Utjecaj hibrida i suše na povezanost sadržaja i antioksidacijske aktivnosti fenola s kontaminacijom mikotoksinima zrna kukuruza Agronomski fakultet pregled
Tanja Balać, Tatjana Stjepanović Može li repičino ulje imati okus po orašastim plodovima? Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Marinela Nutrizio i Slaven Jurić Potencijal sekundarnih biljnih sirovina kao izvora funkcionalnih sastojaka prehrambenih proizvoda Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Ivan Prebanić Analiza dnevne i sezonske aktivnosti jelena običnog (Cervus elaphus L.) na području državnog lovišta XVI/11 “Spačva“ Šumarski fakultet pregled
Zvonimir Sučić Značaj digitalnog modela reljefa pri utvrđivanju šumskih šteta uzrokovanih ledolomom na području Gorskoga kotara Šumarski fakultet pregled

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ivona Pale, Nenad Malić, Antonio Karača Istraživanje, analiza i marketinški nastup na inozemnom tržištu s visokotehnološkim softverskim proizvodom Ekonomski fakultet pregled
Ana Krajnović, Petra Škrobot Kvaliteta usluga i lojalnost potrošača u telekomunikacijskoj industriji Ekonomski fakultet pregled
Tomislav Krišto, Stjepan Srhoj i Tomislav Rasonja Modeliranje poduzetničkih namjera studenata uz pomoć kognitivnih i socio-emocionalnih čimbenika Ekonomski fakultet pregled
Vedrana Šimunić Odnos između poduzeća matice i lokalnih podružnica u automobilskoj industriji Ekonomski fakultet pregled
Lea Trojnar Društvena odgovornost - važan čimbenik poslovne uspješnosti poduzeća Fakultet organizacije i informatike pregled
Bojana Grobenski, Sanja Aurer Interkulturalna kompetencija studenata i interakcija sa studentima u međunarodnoj razmjeni Fakultet organizacije i informatike pregled
Ivan Ković Poboljšanje djelotvornosti genetskog algoritma za optimizaciju rasporeda sati odabirom genetskih operatora Fakultet organizacije i informatike pregled
Ivan Pepić Neo-otomanizam i geopolitička percepcija Turske među studentima u Bosni i Hercegovini Fakultet političkih znanosti pregled
Branimir Đukić, David Kukovec Romsko pitanje u kontekstu Europske Unije: Pomaže li Europa integraciju Roma u Hrvatskoj? Fakultet političkih znanosti pregled
Ileana Kurtović, Jagoda Mesić ČITALAČKE NAVIKE UČENIKA I STUDENATA U SLUŽBI RAZVOJA DRUŠTVENOGA I KULTURNOGA AKTIVIZMA I TOLERANCIJE Filozofski fakultet pregled
Iva Bubalo Izloženost medijima, stav prema rodnim ulogama i percepcija ženske medijske reprezentacije kod starijih adolescenata Filozofski fakultet pregled
Filip Klubička Korištenje mnoštva za unapređenje jezičnih resursa i alata Filozofski fakultet (bez dokumenta)
Matija Marohnić (FFZG) i Janko Marohnić (PMF) Kvizovi kao alternativni način učenja Filozofski fakultet pregled
Mirta Mornar Odrednice lažiranja odgovora u selekcijskoj situaciji - kvalitativna analiza odgovora mladih visokoobrazovanih kandidata Filozofski fakultet pregled
Maja Anđelinović, Sara Bestulić, Gabrijela Karamatić Kvaliteta života, percepcija bolesti i percepcija liječenja kod osoba oboljelih od psorijaze Hrvatski studiji pregled
Valentina Asančaić TRENDOVI KRETANJA TEŠKOG NASILNOG KRIMINALITETA DJECE I MALOLJETNIKA U TRANZICIJSKIM ZEMLJAMA NA POČETKU 21. ST.: KOMPARATIVNI PRIKAZ HRVATSKE I SRBIJE Hrvatski studiji pregled
MATEJA KRMPOTIĆ i IGOR STAMENKOVIĆ MOTORIČKA ZNANJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI UKLJUČENE U RAZLIČITE PROGRAME VJEŽBANJA Kineziološki fakultet pregled
Antonija Golubić Povezanost jakosti mišića trupa s funkcionalnom ravnotežom žena treće životne dobi Kineziološki fakultet pregled
Saša Kurtanjek; Juraj Zagorc POVEZANOST RAZLIČITIH ASPEKATA MOTIVACIJSKE KLIME S ANKSIOZNOŠĆU I SAMOPOUZDANJEM SPORTAŠA ZA VRIJEME NATJECANJA Kineziološki fakultet pregled
Martin Katunar, Mihael Maljak, Stefan Martinić Evolucija Vanjske Trgovinske Politike EU i Potencijalni EU-SAD Trgovinski Sporazum; Kreće li se EU u Pravom Smjeru? Pravni fakultet pregled
Rajka Lozo, Ida Dojčinović Govor mržnje kroz prizmu zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda Pravni fakultet pregled
Lucija Jug, Martina Bošnjak i Ivan Đordić Percepcija prakticiranja duhovnosti studenata i njihovo zadovoljstvo tjelesnim izgledom Pravni fakultet pregled
Dino Gliha, Ana Pintarić Pravo djeteta na roditeljsko uzdržavanje: analiza, kritički osvrt i prijedlog poboljšanja Pravni fakultet pregled
Bernard Markušić UTJECAJ MILITARIZACIJE, POLITIČKIH PROCESA I GLOBALNE EKONOMIJE NA POJAVU I RAZVOJ TRGOVANJA LJUDIMA Pravni fakultet pregled
Iva Prprović Relacije percepcije vlastitih sposobnosti i afiniteta prema tjelesnoj aktivnosti s motoričkom izvedbom djece hrvatske i romske nacionalnosti Učiteljski fakultet pregled
Lana Jurković Relacijsko nasilje među djecom i mladima Učiteljski fakultet pregled

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Luka Perušić Antropofilmološka analiza fenomena strave i poetike začudnosti u umjetnosti filma te filmskom žanru strave Filozofski fakultet pregled
Pia Sopta i Dinko Duančić Bubara: prošlost, sadašnjost i budućnost zagrebačke tvornice svile Filozofski fakultet pregled
Helena Dobrosavljević, Krešimir Bobaš Neumoljivost jezika. Moć, medij i mit u romanima Pijanistica i Naslada Elfriede Jelinek Filozofski fakultet pregled
Petar Strunje Palladio i Dioklecijanova palača Filozofski fakultet pregled
Anita Kisić Pisanje o ratu - terapija ili osuda? Kontrastivna analiza romana Kao da me nema Slavenke Drakulić i Kad je bio juli Nure Bazdulj-Hubijar Filozofski fakultet pregled
Valentina Hržan Na krilima spasenja Hrvatski studiji - Filozofski fakultet Družbe Isusove pregled
Mateja Raič Doprinos časopisa "Croatia Sacra" hrvatskoj crkvenoj historiografiji Katolički bogoslovni fakultet pregled

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Martina Ćurić, Tomislav Stilinović Analiza indeksa nestabilnosti atmosfere na temelju radiosondaža i detekcije munja u Hrvatskoj Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Danijela Šmajgl Bakarna rudna pojava kod Kraljičinog zdenca, Medvednica Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Hermina Petric Maretić Dinamička analiza mreža - evolucija istraživačkog područja temeljem radova objavljenih u sklopu DESIGN konferencije 2002-2014 Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Nikolina Šoštarić i Petar Šutalo Dvojni karakter domene arginil-tRNA-sintetaze u vezanju tRNA i prijenosu informacija prema udaljenom katalitičkom mjestu Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marija Cvitanić Indukcija aktivnosti multiksenobiotičke otpornosti nakon izlaganja cinku – usporedba zavičajne vrste Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) i invazivne vrste Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia) Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marija Došlić Istraživanje dinamike virova u blizini supravodljivog prijelaza mjerenjem nelinearne radiofrekventne vodljivosti Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tomislav Stolar, Stipe Lukin Mehanokemijska sinteza poroznih metaloorganskih mreža Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Matea Galović, Matko Ljulj Numerička aproksimacija kontaktnog modela ljuske i stenta Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Doroteja Držaić, Mateja Kavran Određivanje mjesta sezonske dislokacije vatrogasnih postrojbi u Šibensko-kninskoj županiji - Analiza u GIS-u Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marko Hanževački Primjena ONIOM metode u modeliranju međumolekulskih interakcija u kristalima Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Lea Langer, Anita Stojanović i Nikolina Špoljarić REGULACIJA TRANSKRIPCIJE GENA MGAT3 U MALIGNIM TUMORIMA PORIJEKLA EPITELNIH STANICA Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Domagoj Fijan Teorijska konformacijska analiza alifatskih spojeva i peptida Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Dora Polić Utjecaj fluktuacija broja dineinskih motora na oscilacije jezgre S. pombe Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Zita Brigljević, Petra Belobrk UTJECAJ POTHLAĐIVANJA NA NASTANAK STRUKTURA MAGMATSKIH STIJENA OFIOLITNOG KOMPLEKSA MEDVEDNICE Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Maja Milojević Idejni projekt sportskog centra Pećine u Rijeci Arhitektonski fakultet pregled
Lucija Megla Osnovna škola Horvati Arhitektonski fakultet pregled
Anja Babić, Nikola Jagodin Humanoidni robot NAO u društvenoj interakciji: elementi sustava na primjeru igre skrivača Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Josip Soko Komunikator upravljan pogledom Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Tin Bariša Metode za identifikaciju parametara asinkronog motora Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Marko Car, Antun Ivanović Prošireno korisničko sučelje za upravljanje robotskim manipulatorom u letu Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Anton Grbin v8boinc - Razvoj raspodijeljenog superračunala Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Marko Racar Djelotvornost novih gvanidinskih katalizatora i optimiranje procesa dobivanja biodizela metodom odzivnih površina Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Lidija Kanižaj i Damir Žuljević Ispitivanje utjecaja antiseptika na korozijsku stabilnost ortodontskih žica Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Antonio Antunović i Maja Bokulić Modificiranje čestica hitozana kao potencijalnog nosača lijeka Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Danijel Glavač SINTEZA, KRISTALOGRAFSKA ANALIZA I CITOSTATSKA DJELOVANJA C-5 HETEROARILNIH I ALKINILNIH N-ACIKLIČKIH PIRIMIDINSKIH NUKLEOZIDNIH ANALOGA Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Antonia Mihaljević Utjecaj SEBS blok kopolimera kao kompatibilizatora na primjenska svojstva TPU/PP mješavina Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Antonia Giacobi, Andrija Hanžek, Dario Klarić Uvećanje sušionika s fluidiziranim slojem Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Joško Frančeski Algoritam za validaciju numeričkog modela metodama fotogrametrije i termografije Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Dominik Sremić Električni romobil Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Vedrana Markučič HIDRODINAMIČKI OTPOR TRUPA JEDRILICE KLASE OPTMIST Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Matija Sakoman Mehanizam erozijskog trošenja kompozitne keramike na bazi Al2O3–ZrO2 oblikovane lijevanjem suspenzije Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Gordan Horvat, Matjaž Štanfel ANALIZA KONTINUIRANIH MJERENJA NA ODABRANIM TOČKAMA EUROPSKE PERMANENTNE MREŽE Geodetski fakultet pregled
Tomislav Šimunović; Filip Todić Geostatistička analiza prostorne distribucije prometnih nesreća na području Grada Zagreba u razdoblju od 2010. do 2013. godine Geodetski fakultet pregled
Zoran Bajsić, Ines Dobrotić UKLANJANJE TEŠKIH METALA IZ TLA FITOREMEDIJACIJOM UZ POMOĆ SAMONIKLIH BILJAKA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA Geotehnički fakultet pregled
Romana Vrančić Iteracijska primjena metode gustoća sila u oblikovanju konstrukcija od užadi Građevinski fakultet pregled
Domagoj Baričić Optimalizacija vodoopskrbnog sustava Kutina - Popovača Građevinski fakultet pregled
Josip Mihić, Valentina Radić Seleš, Antonia Vuksanović Analiza kemijske otpornosti otisaka za prehrambenu i duhansku ambalažu Grafički fakultet pregled
Sandra Mitić Utjecaj kemijskog sastava i mikrostrukture na korozijsko ponašanje i difuziju vodika u dvofaznim konstrukcijskim čelicima Metalurški fakultet pregled
Ivana Gudac i Marin Sečanj Geološka istraživanja na području značajnog krajobraza Vražji prolaz i Zeleni vir s ciljem izrade geološke poučne staze Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Jelena Peran Antimikrobna učinkovitost umjetnih celuloznih materijala postignuta modifikacijama površine plazmom i organosilikonskim/Ag spojevima Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Mila Pavičević Izvedbeno istraživanje "Keep it real" Akademija dramske umjetnosti (bez dokumenta)
Lea Anastazija Fleger Umjetničko- nastavna produkcija- Georges Feydeau: "Gospođina majka je preminula!" Akademija dramske umjetnosti pregled
Tanja Škrgatić Bez naslova Akademija likovnih umjetnosti pregled
Ivana Pipal Priča o teti Mandi Akademija likovnih umjetnosti pregled
Latica Anić koncert uz Zagrebačku filharmoniju Muzička akademija (bez dokumenta)
Tomislav Damjanović Solistički nastup uz Zagrebačku filharmoniju u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski Muzička akademija (bez dokumenta)
Brigita Vilč Solistički nastup uz Zagrebačku filharmoniju u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski Muzička akademija pregled

Posebna Rektorova nagrada

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Tomislav Ćaleta, Dora Mandić, Vinka Kovačević, Ines Martinec, Marko Petrić Studentska sekcija za neuroznanost Medicinski fakultet (bez dokumenta)
Akademski zbor i orkestar Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Ab ovo“: članovi zbora: Špehar Petra, studentica 2. godine, Čordaš Roberta, studentica 3. godine, Mamić Marija, studentica 3. godine, Marić Andrej, student 3. godine, Milošević Karla, studentica 3. godine, Stipić Mateja, studentica 3. godine, Rakić Frane, student 3. godine, Kolarević Ivana, studentica 4. godine, Perković Marija, studentica 4. godine, Šokičić Mira, studentica 4. godine, Zubčić Zvonimir, student 4. godine, Gelo Marina, studentica 5. godine, Kelava Nikola, student 5. godine, Lokin Filip, student 5. godine, Majcan Ana, studentica 5. godine, Tadić Petra, studentica 5. godine, Tomas Klara, studentica 5. godine, Triskoli Martina, studentica 5. godine, Markanović Marina, studentica 6. godine, članovi orkestra: Galović Mihael – violina, student 2. godine, Matko Ferenčić – violina, student 3. godine, Dolenec Doroteja – flauta, studentica 3. godine, Lozica Liča – klarinet, studentica 3. godine, Vladimir Ivanka – klarinet, studentica 4. godine, Zdelar Dinka – flauta, studentica 4. godine Nastup Akademskog zbora i orkestra Veterinarskog fakulteta „Ab ovo“ povodom proslave ulaska Hrvatske u Europsku uniju u dvorcu Spielfeld, Austrija Veterinarski fakultet pregled

Područje biotehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
UNIZG SDE Koncept Membrain Šumarski fakultet pregled

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Bilić Filip, Ćurković Marko, Galić Barbara, Gorišek Matija, Medić Ana, Međeral Valentina , Pavlinić Goran, Štriga Tajana Free Market Road Show 2014 Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Marin Jujnović (PMF), Katja Kegel (PMF), Jakov Krstić (PMF), Zorana Matić (PMF), Larisa Nekić (EFZG), Marin Pavlić (EFZG), Ivan Zovko (PMF) i Bernarda Zubak (PMF) Projekt: Kreiraj svoju budućnost! Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Dario Ćorić, Morana Perušić, Teodora Skelin, Hrvoje Škalić, Ana Vitauš Nagrada za najbolje pisane podneske na međunarodnom natjecanju 2013-14 Price Media Law Moot Court Competition i ukupna pobjeda na regionalnoj rundi natjecanja Pravni fakultet (bez dokumenta)
Martina Vondra, Dijana Boltižar, Anita Kolić, Ana Ostoić, Ana Maria Matoković, Aleta Jurki, Eva Plazonić, Ivana Andrijašević, Ana-Maria Dobrić, Marijana Krišto, Martina Popovčić, Martina Šatrak, Iva Mojžeš, Antonija Sedlaček-Šidak, Tea Gajšak, Ivana Hubinka, Ivona Matković, Željka Sinković, Valentina Novak, Tea Marija Šantić, Andrea Žmirić, Ruža Kovač, Antonija Sviben, Gabrijela Piskać, Andrea Knežević, Čretni Monika, Đuran Emina, Galinec Janja, Gornik Jelena, Grgić Katarina, Hampamer Lucija, Huklek Katarina, Krznarić Tajana, Kovač Josipa, Levačić Ana Marija, Mašić Petra, Mihac Kovačic Ana, Modec Andrea, Pintarić Mateja, Šoltić Maja, Šoštarić Ivana, Tkalčić Irena, Vrbanec Nikita, Mateja Prprović, Sanja Železnjak, Kavić Ana, Iva Prprović, Sanja Železnjak Odgoj za dobrotu Učiteljski fakultet (bez dokumenta)

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Zagrebački orkestar mladih i Akademski zbor Filozofskog fakulteta Concordia discors Koncert W. A. Mozart: Velika misa u c-molu, KV 427 Filozofski fakultet (bez dokumenta)
Marijana Paula Ferenčić, Iva Jurlina, Marija Perkec, Josipa Prosinečki, Raša Savić, Filip Karačić, Ivana Dražić, Tihana Boban, Karmen Čabrilo, Jelena Tamindžija, Anja Mirić, Patricia Počanić, Irena Curić, Mia Zovko, Marijana Jurčević, Nataša Klasnić, Mirna Vukov, Doris Cvetko, Luja Šimunović, Katarina Bujanić, Ana Mišerić, Ornela Čop, Lucija Čavlek, Petra Basar, Tea Tuđa Wikipedija projekt studenata povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Filozofski fakultet pregled
Dramska skupina Hrvatskih studija - Gordan Bezjak, Zvonimira Brajković, Mihaela Dolački Jozić, Lav Gerber, Filip Kopanica, Sandra Kovač, Martina Lončar, Anita Maćašević, Tamara Marjanović, Ermin Preljević, Zoran Sertić i Leona Šiljeg Predstava Šest konaka šegrta Hlapića Hrvatski studiji (bez dokumenta)
Marin Vipauc, Ivan Munjin, Tamara Bodor, Gorana Pocrnja, Ivo Džeba, Natalija Bačić, Hrvoje Vargić, Robert Crnko, Anita Dekanić, Luka Poslon, Josipa Drenovac, Blanka Magdić, Valentino Findrik Mladi probijaju granice – od dostojanstva prema boljem društvu Katolički bogoslovni fakultet (bez dokumenta)

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Nikolina Nekić, Ana-Marija Kožuljević, Veronika Sunko, Branimir Mihaljević, Darko Fras, Leon Jurčić, Mirta Dumančić, Monika Herceg, Lovro Basioli, Stipe Modrić, Ognjen Budimlja Fizika ekspres Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Paolo Čerić, Miranda Kreković, Viktor Skolan i Josip Šarlija Multimedijalni projekt Vrata percepcije Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Branimir Čulina, Tina Zorić, Ivan Božić (FER), Luka Štambuk (EFZG), Jelena Gašpar, Lucija Kosor, Leona Slatković Harčević, Ivana Herceg, Kate Vladislavić (Hrvatski studiji), Zvonimir Matutinović (FPZG), Tomislav Lalić (Pravni fakultet) Središnji studentski portal - studentski.hr Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Damir Zahirović, Fran Zvonimir Vince, Maja Hećimović, Neven Šego, Marko Špoljarić, Marijan Balaško, Ivan Radošević, Ivan Pađen, Nenad Rakić, Ivor Šantak, Josip Andrašec, Marija Magić, Filip Rožman Projekt letjelice HUSZ Vulture Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Autorski tim kostimografije: apsolventi diplomskog studija Kostimografije: Sanja Jakupec, Jelena Matas, Barbara Bursać, apsolventica diplomskog studija Dizajn tekstila Matea Vrban, studenti 2. godine diplomskog studija Kostimografije: Ozana Gabriel, Daniela Supić, Lora Vran, Aleksandra Koluder, Anja Vrančić, Lorena Podolski, Anamarija Bevandić, Barbara Milovac, Slađana Buljan, Josipa Georgina, Rebeka Čupić, Martina Ivanković, studenti 1. godine diplomskog studija Kostimografije: Diana Mihalić, Ana Bujak, Matea Matejaš, Irena Stolla, Julijana Mašina, Tonia Vukušić, Marina Horvat, Maja Augustinović, Iva Šuman, Toni Carić, Marina Novoselić, Tea Gregl, Anre - Michell Jovanović, Tiana Pivčević, Marina Gaurina, izborni kolegij Primijenjena kostimografija: Irena Kljajić, 1.godina diplomskog studija Dizajn tekstila, Slađana Tomić, 1. godina diplomskog studija Industrijski dizajn, apsolventi preddiplomskog studija Dizajn odjeće: Davor Ivanec, Nika Wenzinger, Mateja Presečki Kostimografija za kazališnu predstavu Orfej i Euridika Tekstilno-tehnološki fakultet (bez dokumenta)

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Dramaturško-redateljski tim: Dino Pešut 1. godina MA studija Dramaturgije, ADU i Mirna Rustemović, 1. godina MA studija Dramaturgije, ADU Producentica: Marijana Martelock, 2. godina MA studija Produkcije scenskih i izvedbenih umjetnosti, ADU Kostimografija i scenografija: Irena Bakić 2. godina MA studija, Arhitektonski fakultet, Sonja Halapir, 2. godina MA studija, Arhitektonski fakultet i Iva Ćurković, 2. godina MA studija, Tekstilno-tehnološki fakultet Skladatelj: Vid Hribar, 2. godina BA studija Dramaturgije, ADU Montažer zvuka: Tihomir Vrbanec, 1. godina MA studija Montaže, ADU, izvedbeni tim: Adrian Pezdirc, 2. godina MA studija, ADU, Domagoj Janković, 1. godina MA studija glume, ADU, Dubravka Lelas, 1. godina MA studija glume, ADU Škola za anđele Akademija dramske umjetnosti (bez dokumenta)
Zajednički projekt MA,ADU,ALU i TTF C.W.Gluck ORFEJ i EURIDIKA Muzička akademija, Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti i Tekstilno-tehnološki fakultet (bez dokumenta)

Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr