Nagrađeni radovi, 2009./10. akademska godina


Rektorova nagrada

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Iva Pirin Djelovanje okratoksina A i citrinina na aktivaciju MAP kinaza u bubrežnim stanicama Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Sabina Gazafi i Toma Keser N-glikozilacija serumskih proteina i transferina u ranom tijeku akutnog pankreatitisa Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Željka Babić i Maja Crkvenčić SINTEZA I KARAKTERIZACIJA DERIVATA ANTITUMORSKOG LIJEKA SORAFENIBA Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Jasenka Trifunović URATI U KONDENZATU IZDAHA DJECE S POREMEĆAJEM DISANJA TIJEKOM SPAVANJA Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Ana Jurić, Eva Kukolj Utjecaj mutacija metil-transferaze NpmA na bakterijsku rezistenciju na antibiotike Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Marijan Pašalić Dijagnostički pristup kod solitarnih, scintigrafski „hladnih“ čvorova štitnjače Medicinski fakultet pregled
Zdravka Kucijan i Vedran Tantegl Genski izražaj neuroplastina u moždanom tkivu miševa s nedostatnom sintezom gangliozida Medicinski fakultet pregled
Vilma Dembitz Rapamicin i sve-trans-retinska kiselina pojačavaju učinak arsenovog trioksida na proliferaciju leukemijskih stanica Medicinski fakultet pregled
Ivo Dumić-Čule, Stefan Prgomet TSH i vitamin D3 sinergistički utječu na gubitak kosti u štakora sa uklonjenom štitnom i doštitnim žlijezdama Medicinski fakultet pregled
Andro Košec, Lucija Svetina Značenje kliničkog statusa glave i vrata na indikaciju, opseg i ishod kirurškog liječenja planocelularnog karcinoma kože glave i vrata Medicinski fakultet pregled
Matej Par, Ivona Profeta Genotoksični učinak preparata za izbjeljivanje zubi na oralnu sluznicu Stomatološki fakultet pregled
Josip Škaričić i Marko Vuletić Procjena znanja, stavova i poimanja rizika studenata dentalne medicine o rizičnim pacijentima (HIV/AIDS, hepatitis B i C) Stomatološki fakultet pregled
Mirko Soldo Rubno propuštanje siloranskih i metakrilatnih kompozitnih ispuna V razreda Stomatološki fakultet pregled
Ivan Katalinić Usporedba vertikalnih sila kod tri tehnike punjenja korijenskih kanala Stomatološki fakultet pregled
Tamara Žaja Znanje doktora dentalne medicine i doktora opće i obiteljske medicine o karcinomu usne šupljine Stomatološki fakultet pregled
Sara Uvodić Kinetika brazdanja in vitro oplođenih goveđih jajnih stanica podrijetlom iz folikula različitih veličina Veterinarski fakultet pregled
Ines Vranešević i Tajma Trupec Kreiranje vrsno specifičnih početnica za umnažanje mitohondrijske DNA jelena lopatara (Dama dama) Veterinarski fakultet pregled
Tanja Cafuk Određivanje spola sredozemne medvjedice (Monachus monachus) lančanom reakcijom polimerazom Veterinarski fakultet pregled
Maja Platiša i Ivana Pintar Tjelesne osobine sivog vuka (Canis lupus L.) Veterinarski fakultet pregled
Biljana Robič i Josipa Rožić Upotreba vrsno specifičnih početnica za identifikaciju uzoraka euroazijskog risa (Lynx lynx) Veterinarski fakultet pregled

Područje biotehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Darija Vrbanec, Gordana Đurđević Von Bertalanffyeva krivulja rasta crvenperke (Scardinius erytrophthalmus) eutrofnog jezera središnje Hrvatske Agronomski fakultet pregled
Martina Kovačević, Danila Stracenski i Zrinka Salopek Značenja zrna ozimog graška cv. Ozimi šampion u proizvodnji mlijeka na obiteljskim gospodarstvima Agronomski fakultet pregled
Dario Zrnec Heterologna ekspresija gena koji kodira za protein SSB-L iz bakterije Streptomyces coelicolor Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Ivana Bukovac, Nikolina Mataga, Ivana Vrgoč Priprava i spektroskopska karakterizacija supstituiranih imidazolijevih i piridinijevih stirilnih boja za obilježavanje biomakromolekula (DNA, RNA, proteina) Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Iva Bebek, Petra Šaler UPORABA POVRŠINSKI MODIFICIRANIH TITANATNIH NANOCJEVČICA U AMPEROMETRIJSKIM BIOSENZORIMA Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Kobasić Zrinka i Mile Drača Morfometrijski parametri vrsta Apodemus flavicollis (Melch.) i Myodes glareolus (Schr.) u Turopoljskom lugu Šumarski fakultet pregled

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Maja Balija i Darja Krnjaić Razumijevanje odnosnih rečenica kod djece predškolske dobi Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pregled
Tihana Škrinjarić Model stambenog financiranja – ugovorna štednja za stambene svrhe uz međufinanciranje Ekonomski fakultet pregled
Katarina Pažur, Nikola Kadoić Model procjene kvalitete e-učenja i mjerenje pripadnih performansi Sveučilišta u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike pregled
Maja Šimunjak, Lana Milanović, Katarina Brečić "Amerikanizacija" bez trivijalizacije: Predizborna kampanja Vesne Pusić 2009. godine Fakultet političkih znanosti pregled
Marija Roglić OSNOVNI BUGARSKO-HRVATSKI RJEČNIK (načela pripreme i izrada) Filozofski fakultet pregled
Marijana Mihovec, Ana Ružić PRAVA DJECE U SPORTU Kineziološki fakultet pregled
Ema Vidak Gojković, Ana Bogut Analiza prijedloga ustavne izmjene u sferi instituta zastare Pravni fakultet pregled
Glorija Zoričić Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonu Pravni fakultet pregled
Zoran Rajn Mongolska država i pravo u doba Džingis-kana Pravni fakultet pregled
Vedran Ceranić Odnos državnog suvereniteta i pravne prirode međunarodnog prava Pravni fakultet pregled
Ana-Marija Grubišić, Katja Kerin, Iva Čatipović Teorijsko-istraživački osvrt na osobe s duševnim smetnjama u kaznenopravnom aspektu Pravni fakultet pregled
Boc Valentina, Perus Mario Procjene učitelja o jezičnim poteškoćama zlostavljane djece Učiteljski fakultet pregled

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Marta Kozina Argumentacija u govorima komunističkih vođa Josipa Broza Tita, Josifa Visarionoviča Staljina i Mao Tse-Tunga Filozofski fakultet pregled
Matea Srebačić Leksičkosemantički odnosi imenica u Hrvatskome WordNetu s osvrtom na Langackerov model gradbe značenja Filozofski fakultet pregled
Ana Đukić, Davor Špoljar Obrasci naseljavanja tijekom ranog i kasnog brončanog doba na prostoru sjeverozapadne Hrvatske Filozofski fakultet pregled
Ljudevit Fran Ježić Oganj u vodi kao indoeuropska mitska tema Filozofski fakultet pregled
Bojan Mucko Podaj majko – semiotička analiza podgorskog identiteta Filozofski fakultet pregled
Krunoslav Puškar Poredbeno istraživanje straha od stranog jezika kod studenata anglistike i germanistike Filozofski fakultet pregled
Ivana Hanaček i Ivan Klisurić Tajne izlozbe: istrazivanje cenzure vizualnih umjetnosti nakon 1989. Filozofski fakultet pregled
Jelena Spreicer, Ana Tomčić Trauma povijesti i povijest traume: književni prikaz dviju njemačkih prekretnica Filozofski fakultet pregled
Boris Čučković Vladimir Bonačić: objekti, urbane instalacije i primijenjeni pseudoslučaj (Zagreb 1968. – Jeruzalem 1978.) Filozofski fakultet pregled
Mateja Šakić Strah od kriminaliteta među studentima i neke njegove odrednice Hrvatski studiji pregled
Igor Loinjak Odnos između estetike i umjetničke djelatnosti u srednjem vijeku Hrvatski studiji - Filozofski fakultet Družbe Isusove pregled

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Damjan Pelc, Sanjin Marion, Saša Petrović Dinamika sol-gel prijelaza želatine Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Dražen Petrović O jednom kontraprimjeru u teoriji tiještenja Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Bojana Križnik Optimizacija prinosa pigmenta betanina u tumorskoj liniji šećerne repe Beta vulgaris L. Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marta Malenica Promjene hematoloških odrednica u zmija nakon izlijeganja i prvog presvlačenja na primjeru zelene jamičarke (Trimeresurus albolabris), Gray 1842 Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Antonija Oklopčić Radio galaksije sa široko savinutim repovima detektirane u COSMOS pregledu neba Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Petra Kovač-Konrad ULOGA SPELEORONILAČKIH ISTRAŽIVANJA U ISTRAŽIVANJU I ZAŠTITI POTOPLJENIH ŠPILJA (PRIMJER PEĆINE -VELIKO VRELO) Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Kristina Poljak Utjecaj okolišnih čimbenika, prisutnih na peridotitnom staništu, na N-glikozilaciju u bosanskog ljiljana (Lilium bosniacum) Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tea Rogić, Matija Šimac Utjecaj solnog i osmotskog stresa na kaktus Mammillaria gracilis Pfeiff. u kulturi in vitro Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Pero Vuković Idejno arhitektonsko urbanističko rješenje osnovne škole u Zagrebu Arhitektonski fakultet pregled
Ida Ister Idejno rješenje osnovne škole u Vitezićevoj ulici, Zagreb Arhitektonski fakultet pregled
Luka Celić, Darko Trogrlić Bežični sustav za personalizirano praćenje zdravlja pacijenta Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Igor Bonači, Ivan Kovaček, Ivan Kusalić Detekcija i raspoznavanje prometnih znakova u video snimci Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Lara Juričić, Dinko Oletić Energetski svjestan bežični osjetilni čvor napajan energijom iz ambijenta Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Domagoj Kusalić Evolucijski algoritmi inspirirani ljudskim psihosocijalnim ponašanjem Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Nenad Mikša, Pavle Prentašić Korekcija slike projektora u sustavima za popločenu vizualizaciju u stvarnom vremenu Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Ivan Sović, Matija Piškorec, Igor Čanadi Nova robusna metoda za QSAR analizu temeljena na multivarijatnoj regresiji i normi L1 Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Gordan Kreković Specifičnosti sustava za pretvorbu teksta u govor za hrvatski jezik Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Marko Tusić Ispitivanje stabilnosti glukoamlize u protočno kotlastom enzimskom membranskom reaktoru Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Ivana Đurić Izbor nepokretne faze za određivanje veterinarskih farmaceutika HPLC-DAD metodom Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Borka Lučić NOVI BIOLOŠKI AKTIVNI DERIVATI IMIDAZO[4,5-b]PIRIDINA: SINTEZA, INTERAKCIJA S ctDNA I ANTITUMORSKA AKTIVNOST in vitro Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Mateja Bistrović i Marina Ivančić Utjecaj postsintetske obrade na aktivnost i stabilnost zeolitnih katalizatora Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Darko Jurišić Mjerenje pokazatelja kvalitete javnog gradskog prijevoza PDA računalnim sustavom Fakultet prometnih znanosti pregled
Alan Rodić i Tomislav Gačić Ispitivanje utjecaja kamenca na intenzitet UV zračenja u reaktoru za dezinfekciju pitke vode Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Bojan Tepeš Optimalno upravljanje pogonom vozila s automatiziranim mjenjačem Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Ivan Topolovec Analiza položajne točnosti triangulacijske, trilateracijske i kombinirane 2D geodetske mreže posebne namjene Geodetski fakultet pregled
Boris Jeđud Primjena spektralne analize površinskih valova u geotehnici Geotehnički fakultet pregled
Ivana Slaviček, Maja Jaković ANALIZA TOPLINSKIH SVOJSTAVA GRAĐEVNIH MATERIJALA PRIMJENOM METODE VRUĆEG DISKA Građevinski fakultet pregled
Filip Lavriv, Marina Alagušić Eksperimentalno određivanje reoloških svojstava samozbijajućeg betona Građevinski fakultet pregled
Sandra Pavazza, Martina Njavro Unapređenje automatizacije prijeloma pomoću XML tehnologije Grafički fakultet pregled
Ivan Čugura MJERENJA PARAMETARA KUMULATIVNOG MLAZA LINIJSKOG KUMULATIVNOG REZAČA Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Maja Mahnić Istraživanje i razvoj računalnog parametarskog modela odjevnog predmeta Tekstilno-tehnološki fakultet pregled
Petra Dančević Kostimografija za ekspresionističku dramu Kraljevo Miroslava Krleže Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Dijana Meheik Jerihonska ruža Akademija dramske umjetnosti pregled
Filip Peruzović Tetrapak Akademija dramske umjetnosti pregled
Krešimir Katušić KREATIVNOST KAO MOST - socijalno angažirani umjetnički projekt Akademija likovnih umjetnosti pregled
Mirko Jankov "Orguljska baština grada Korčule iz Zbirke Giovannija Boschija" Muzička akademija pregled
Dženana Šehanović Frederic Chopin koncert e-mol, op.11 Muzička akademija (bez dokumenta)
Kaja Farszky Solistički nastup s orkestrom - P. Creston: Concertino for Marimba Muzička akademija (bez dokumenta)
Srđan Bulat Solistički recital na 6. međunarodnom natjecanju mladih glazbenika 'Ferdo Livadić' u Samoboru Muzička akademija (bez dokumenta)
Marie Spaemann Solo koncert uz pratnju orkestra Muzička akademija pregled

Posebna Rektorova nagrada

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Vlatka Šimunić (glavna urednica);Vilma Dembitz (zamjenica glavne urednice i urednica rubrike Znanost);Ivan Bambir (urednik rubrike Studentska događanja);Ana Ćorić (urednica rubrike Kultura i glavna urednica mrežnog izdanja); Ivo Veletić (urednik rubrike Informatika);Luka Penezić (glavni urednik fotografije) prijedlog za dodjelu posebne Rektorove nagrade skupini studenata uredinicima studentskog časopisa Medicinar Medicinski fakultet (bez dokumenta)

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ana Barić, Viktorija Erjavec, Melita Horvat, Ivana Klarić, Sandra Livada, Emira Navijalić, Tanja Novosel, Nina Prenđa, Ires Radočaj, Marija Skendrović, Ana Trtanj i Mateja Vuk Treći međunarodni kongres studenta socijalne pedagogije Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (bez dokumenta)
Anušić Vedran, Babić Ana, Barišić Josip, Bitanga Iva, Bobinac Koraljka, Brnadić Petra, Džaja Ivana, Mikulić Martina, Milin Kristina, Pevec Ivona, Pranjić Danijela, Rogić Ivana, Rožman Dunja, Stanić Milena, Špac Matija, Topalović Siniša, Zekić Josip, Zorica Ana, Vojvodić Ivan Međunarodna studentska konferencija Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Monika Marušić, urednica i voditeljica; Petra Pekica, novinarka i voditeljica; Marija Renić, novinarka; Kristina Rubić, novinarka; Matej Radnić, novinar Radijska emisija "STUDOMAT" Fakultet političkih znanosti (bez dokumenta)
Jan Kapić, Mia Lazić, Josip Varvodić i Dora Hanžeković 1. kongres studenata prava na temu „Instrumenti zaštite ljudskih prava“ Pravni fakultet (bez dokumenta)
Tena Ratković, Mirna Romić, Jurica Sevšek Natjecanje u hipotetskom suđenju iz Europskog prava Pravni fakultet (bez dokumenta)

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Marijana Dimkov, Franka Gulin, Vini Mušac, Katja Peruško Radijska emisija: Blago hrvatske drame – U potrazi za Pustolovom Filozofski fakultet (bez dokumenta)
Monika Cegnar, Dominik Borna Ćepulić, Tara Ivanišević, Jan Jurjević, Ines Oštrić (Filozofski fakultet), Hrvoje Šmidihen (Arhitektonski fakultet), Jelena Cvitanović, Kristina Jurković i Matija Varga (Fakultet elektrotehnike i računarstva) Studentski umjetnički projekt Play Ionesco (drama i predstava) Filozofski fakultet (bez dokumenta)

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Josip Bačmaga, Matija Draganović, Ivana Krivak, Andrej Levarda, Nereo Markulić, Matija Puškar,Tomislav Rešetar, Marko Simičić, Nikola Šever, Vice Šodan Sustav za testiranje temperaturnih svojstava i elektromagnetske kompatibilnosti integriranih sklopova Fakultet elektrotehnike i računarstva (bez dokumenta)
Hrvoje Mahović, Sandra Keran, Petra Dobravac, Damir Kontrec, Mario Božić, Albert Hrženjak, Luka Pavličić, Leonida Klarić Međunarodni susret studenata geodezije Geodetski fakultet (bez dokumenta)

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Studenti Muzičke akademije, Akademije dramske umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti i Tekstilno-tehnološkog fakulteta Scenske izvedbe W.Mozart:Čarobna frula/S.Prokofjev: Ivan Grozni Muzička akademija, Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti i Tekstilno-tehnološki fakultet (bez dokumenta)

Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr