Rektorova nagrada

Aplikacija "Rektorova nagrada" omogućuje prijavu na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade. Pravo na prijavu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih, te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Naputak za studente

Na temelju odredbi Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade raspisan je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih, te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. (Napomena: U trenutku prijave rada moraju imati status studenta.)

Za Rektorovu nagradu može se predložiti rad u ovim kategorijama:

(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora),
(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora),
(c) Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora),
(d) Nagrada za „veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora),
(e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili Rektora),
(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika sastavnice ili Rektora).

Prijedloge za Rektorovu nagradu pod e) i f) dostavljaju čelnici sastavnica ili Rektor, popunjavanjem odgovarajućeg obrasca na ovim mrežnim stanicama Sveučilišta do četvrtka 30. lipnja 2022. do 16 sati.

Za Rektorovu nagradu ne može se prijaviti rad isključivo stručnoga ili preglednoga karaktera, ni rad izrađen za neku drugu primarnu namjenu (npr. diplomski rad, rad izrađen za znanstveni skup ili časopis i sl.), ali se može prijaviti rad koji je povezan s temom takvoga rada.

Studenti su dužni do četvrtka 30. lipnja 2022. do 16 sati obaviti prijavu rada na ovim mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i obrazloženje mentora) u dva primjerka dostavljaju odgovarajućem povjerenstvu sastavnice.

Svaki rad predložen za Nagradu mora imati mentora koji je zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu i ima stečen akademski stupanj doktora znanosti odnosno izabran je u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje. U okviru prijave rada (od točke a do d) mentor je također dužan do 30. lipnja 2022. do 16 sati u odgovarajući obrazac na ovim mrežnim stranicama Sveučilišta upisati obrazloženje po čemu predloženi rad udovoljava kriterijima izvrsnosti.

Studentu se Nagrada u pravilu može dodijeliti samo jedanput tijekom studija.

Odluka o dodjeli Rektorove nagrade s popisom svih nagrađenih autora i naslovima njihovih radova objavit će se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta i svih njegovih sastavnica najkasnije tri dana prije svečane dodjele Nagrade.

Datum svečane dodjele Rektorovih nagrada odredit će se naknadno.

Prilog: Prilog 2_Opce upute za pisanje i tehnicko opremanje studentskih radova.pdf


Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr