Rektorova nagrada

Aplikacija "Rektorova nagrada" omogućuje prijavu na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade. Pravo natjecanja imaju studenti prijediplomskih, diplomskih, te integriranih prijediplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu koji u trenutku prijave rada moraju imati status studenta.

Naputak za studente

Na temelju članka 16. Statuta i članka 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade raspisan je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2023./2024.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju studenti prijediplomskih, diplomskih, te integriranih prijediplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu koji u trenutku prijave rada imaju status studenta.

Za Rektorovu nagradu može se predložiti rad u ovim kategorijama:

(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)
(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)
(c) Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora)
(d) Nagrada za znanstveni i umjetnički rad većih razmjera - timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora)
(e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora)
(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora).

Prijedloge za Rektorovu nagradu pod e) i f) dostavljaju čelnici sastavnica ili rektor, popunjavanjem odgovarajućeg obrasca na ovim mrežnim stanicama Sveučilišta do petka 30. kolovoza 2024. do 16 sati.

Za Rektorovu nagradu ne može se prijaviti rad stručnoga ili preglednoga karaktera niti rad izrađen za neku drugu primarnu namjenu (npr. diplomski rad, rad izrađen za znanstveni skup ili časopis i sl.), ali se može prijaviti rad koji je povezan s temom takvoga rada.

Studenti su dužni do petka 30. kolovoza 2024. do 16 sati prijaviti rad na ovim mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i mentorovo obrazloženje) u dva primjerka dostavljaju odgovarajućem povjerenstvu sastavnice.

Rad predložen za Nagradu mora imati mentora koji je zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu i ima akademski stupanj doktora znanosti odnosno izabran je na znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno radno mjesto. U okviru prijave rada (od točke a do d) mentor je također dužan do 30. kolovoza 2024. do 16 sati u odgovarajući obrazac na ovim mrežnim stranicama Sveučilišta upisati obrazloženje po čemu predloženi studentski rad udovoljava kriterijima izvrsnosti.

Istom studentskom projektu (kategorije d, e, i f) Nagrada se može dodijeliti samo jedanput.

Odluka o dodjeli Rektorove nagrade s popisom svih nagrađenih autora i naslovima njihovih radova objavit će se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta i svih njegovih sastavnica najkasnije tri dana prije svečane dodjele Nagrade.

Svečana dodjela Rektorovih nagrada održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u Tjednu Sveučilišta.

Prilog: Prilog 2_Opce upute za pisanje i tehnicko opremanje studentskih radova.pdf


Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr