Autori Naslov rada Link
Dunja Zagoršćak, Lea Grüngold Razina oralne higijene kod odraslih osoba s intelektualnim teškoćama || Pregled ||
Ines Malenica Nove elektrokemijske metode za određivanje ropinirola || Pregled ||
Petra Sabolić Istraživanje fungicidnih spojeva za zaštitu jestivih gljiva od bolesti zelene plijesni || Pregled ||
Marija Brzak i Franciska Soldo KOMPENZIRANA METODA ZA KREATININ I PROCJENA GLOMERULARNE FILTRACIJE U HETEROGENOJ POPULACIJI BOLESNIKA || Pregled ||
Tanja Jović Antifungalni učinci berberina u uvjetima rada in vitro || Pregled ||
Marta Skelin EPITEL CERVIKSA MIŠA TIJEKOM SPOLNOG CIKLUSA I EKSPRESIJA GABA RECEPTORA U CERVIKALNOM EPITELU || Pregled ||
Mirko Dozan Mogućnosti i rezultati primjene revizijskih endoproteza u liječenju tumora u području kuka || Pregled ||
Ana Jelić Život nakon transplantacije jetre: evaluacija nuspojava i suradljivosti bolesnika na imunosupresivnoj terapiji || Pregled ||
Dina Bošnjak, Petra Habljak Prepoznajemo li depresiju? Istraživanje stavova studenata medicine || Pregled ||
Mia Rora Utjecaj povišene i snižene razine perifernog serotonina na trabekularnu koštanu masu štakora || Pregled ||
Ljiljana Lukić IZRAŽAJ TENASCINA C U SLOJU POD PLOČOM ČEONOG REŽNJA MOZGA ČOVJEKA TIJEKOM PRENATALNOG RAZVITKA || Pregled ||
Goran Batinjan, Ivana Rupić Procjena učinkovitosti diodnog lasera na postoperativnu kvalitetu života nakon kirurškog uklanjanja trećih donjih molara || Pregled ||
Marija Gašpar, Ana Glavina, Kristina Grubišić Stanje usne šupljine u osoba s transplantiranim solidnim organom || Pregled ||
Anja Ivica, Tea Janković, Tomislav Katanec Procjena pouzdanosti rtg-slike pri određivanju položaja cemento-dentinskog spojišta pomoću ekstrahiranih zubi || Pregled ||
Irena Reil Morfološka karakterizacija bičaša Trypanosoma rotatorium te njegova unakrižna reaktivnost s protutijelima protiv bičaša Leishmania infantum || Pregled ||
Lena Iva Švaganović UTJECAJ PREVENTIVNE INTRAUTERINE UPOTREBE OZONA NA RASPLODNU SPOSOBNOST KRAVA SIMENTALSKE PASMINE || Pregled ||
Dominika Fajdić i Martina Vdović Genotipizacija polimorfizma estrogenog receptora u krmača || Pregled ||
Irina Tanuwidjaja Analiza promotorske regije ekspresijskog vektora za biosintezu lipaze u bakteriji Streptomyces coelicolor || Pregled ||
Petra Peleš SEZONSKA DINAMIKA POPULACIJE TRLJA OD KAMENA (Mullus surmuletus L.) U KORNATSKOM AKVATORIJU || Pregled ||
Iva Baček, Ksenija Hanaček, Ivana Kanjir Karakterizacija gorivih svojstava trave Miscanthus x giganteus uzgojene u Republici Hrvatskoj || Pregled ||
Bernard Prekalj Utjecaj erozije tla vjetrom na fizikalne i kemijske značajke erozijskog nanosa na području Čepić polja || Pregled ||
Saša Ajredini Razvoj i validacija metode za određivanje ugljikohidrata u uzorcima hrane za dojenčad u svrhu praćenja sigurnosti || Pregled ||
Nikolina Gardlo PSEUDOPALINDROMI U DNA - UTJECAJ NA STABILNOST GENOMA KVASCA Saccharomyces cerevisiae || Pregled ||
Mirna Dora, Iva Guberović, Marija Petras UTJECAJ POLIFENOLA IZ VINA I TALOGA KOJI NASTAJE TIJEKOM PRETAKANJA VINA NA ANTIOKSIDACIJSKI STATUS U CBA MIŠA || Pregled ||
Iva Čanak Ispitivanje uloge Kex2p proteaze u procesiranju proteina Scw4p kvasca Saccharomyces cerevisiae || Pregled ||
Ivana Jagarčec, Ana Peroš Antioksidacijski i protektivni potencijal vitamina E u sprječavanju citotoksičnih učinaka polikloriranih bifenila || Pregled ||
Korina Herceg, Sanela Kićanović Određivanje aktivnosti pektolitičkih enzima u mrkvi tretiranoj visokim tlakom uz prisustvo ugljikova dioksida || Pregled ||
Ivan Lukić Sastav i dinamika faune trčaka (Carabidae, Coleoptera) na staništima tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus L.) u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit || Pregled ||
Alan Domić Hrvatska nova kejnezijanska Phillipsova krivulja u Galí-Monacelli modelu || Pregled ||
Milka Rimac Istraživanje obilježja Generacije Z – Radi li se zaista o novoj generaciji zaposlenika? || Pregled ||
Vlatka Sekovanić i Zvonko Podbojec Dizajn e-tečaja u Moodle-u za studente s disleksijom || Pregled ||
Mario Munta Model države blagostanja u političkom životu Skandinavije: Položaj socijalnih politika u stranačkom sustavu Skandinavije || Pregled ||
Ivica Mihalec, Pamela Pavlin, Marin Relja UTJECAJ DRUŠTVENIH SKUPINA NA KREIRANJE JAVNIH POLITIKA U HRVATSKOJ || Pregled ||
Marija Stupar, Tereza Jurić, Lobel Filipić Strojno prepoznavanje naziva u tekstovima pisanima hrvatskim jezikom || Pregled ||
Matea Crnjak i Valerija Kršak Diferencijalni učinak balističkog treninga na eksplozivnu i maksimalnu jakost mišića potkoljenice || Pregled ||
Petra Fleković, Anamarija Juroš, Marko Štavalj Determinante konzumiranja alkohola kod srednjoškolaca na području Grada Zagreba || Pregled ||
Bojan Čaić Turski ustavnosudski conundrum i zabrana političkih stranaka: dileme ustavne reforme 2010. godine || Pregled ||
Ana Vargek i Šime Matak Trgovanje ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja – utječe li legalizacija prostitucije na smanjenje trgovanja ljudima? || Pregled ||
Kristijan Poljanec Pravni promet materijalnim kulturnim dobrima u svjetlu europskog i hrvatskog prava || Pregled ||
Stjepan Vlahović, Romina Galović Izvršavanje istražnog zatvora: normativni okvir i praksa u svjetlu zaštite temeljnih ljudskih prava || Pregled ||
Martina Benolić Svjetska ekonomska kriza: razvoj, utjecaj na Republiku Hrvatsku i subjektivni stavovi studenata || Pregled ||
Ema Menđušić Škugor Udružna tužba kao mehanizam zaštite kolektivnih prava i interesa || Pregled ||
Krešimir Bobaš Slika svojega – autobiografičnost i fragmentarnost na primjerima Pet fragmentov Lojze Kovačiča || Pregled ||
Marija Galić Humana geografija u djelima hrvatsko-američkih pisaca || Pregled ||
Tomislav Tadić Uloga konceptualne metafore u poučavanju engleskog jezika kongenitalno slijepim i slabovidnim učenicima || Pregled ||
Matko Matija Marušić Jedan zaboravljeni osorski spomenik: Sveta Marija od Anđela || Pregled ||
Martina Poljak, Zrinka Borovečki Zamrznuti Balkan - narativiranje traume ili traumatiziranje narativa u suvremenom književnom diskursu? || Pregled ||
Ivana Gusak Bilić, Tihana Hodak, Danijela Mandac Razgovor ugodni s gospođom Gavellom || Pregled ||
Ivan Ferenčak Iluminacije Drugog vrbničkog misala || Pregled ||
Jurica Polančec Dvostruko prijelazni glagoli u hrvatskome jeziku: analiza u okviru Gramatike uloga i referenci || Pregled ||
Goran Gradiček, Dejan Pernjak, Danijel Štruklec ELEMENTI VOJNO-POLITIČKE, GOSPODARSKE I DUHOVNE (RELIGIJSKE) ROMANIZACIJE HISTRIJE || Pregled ||
Iva Kantolić i Božena Perić Odnos privrženosti roditeljima i kvaliteta prijateljstava u adolescenciji || Pregled ||
Marko Kriška METODE UVJERAVANJA ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM KAO TEMELJ PERSUAZIVNOSTI || Pregled ||
Doris Moslavac Autentično življenje, temeljitost, posadašnjenje. Priprema za propovijed iz svećeničke perspektive || Pregled ||
Slaven Begović, Tanja Pejić, Vjeran Višnjević Dinamička svojstva sedam povijesnih zgrada u Zagrebu i njihova ugroženost potresima || Pregled ||
Anamarija Butumović i Marija Štivojević SINTEZA I KONFORMACIJSKA ANALIZA ADAMANTIL-TETRAPEPTIDNOG ANALOGA MURAMILDIPEPTIDA || Pregled ||
Ines Kralj, Petra Nižić Molekularna osnova tolerancije na teške metale u vrste Nicotiana glauca Graham || Pregled ||
Ivan Stojić Vizualizacija kompleksnih mreža u kontekstu sljedivosti evolucije informacija u razvoju proizvoda || Pregled ||
Sandro Makarić i Sara Morasi Piperčić PRIPRAVA OKSIMA IMIDAZOLA I MONOSAHARIDA TE NJIHOVE INTERAKCIJE S BUTIRILKOLINESTERAZAMA || Pregled ||
Sanja Babić, Svjetlana Dekić Širenje invazivnih rakušaca i njihov utjecaj na zajednice beskralješnjaka u bentosu rijeke Drave || Pregled ||
Ivana Pozojević Utjecaj eutrofikacije na planktonsku zajednicu plitkih jezera || Pregled ||
Ivana Brekalo Schiffove baze izvedene iz mesalazina i aromatskih amina: mehanokemijska sinteza i sinteza u čvrstom stanju potpomognuta parama otapala || Pregled ||
Antonio Prlj Nova metoda multivarijatne analize podataka spektrofotometrijske titracije || Pregled ||
Melkior Ornik, Ana Šušnjara Neki prilozi teoriji egzaktne rekonstrukcije poligona || Pregled ||
Ivan Tekić, Neven Tandarić Percepcija geografije u javnosti || Pregled ||
Najla Kajtezović Bioraznolikost praživotinja (Protozoa) u špilji Veternica || Pregled ||
Alen Žunić Analiza moderne i suvremene islamske arhitekture u Hrvatskoj - Problemi geneze i valorizacije || Pregled ||
Božo Benić, Katarina Mojaš DUBROVNIK+ (razvojne perspektive) || Pregled ||
Alan Tus, Alen Rakipović BioMe - alat za statističku analizu biološki važnih metala || Pregled ||
Josip Ćesić, Jurica Goričanec, Tomislav Haus Samorotirajuća letjelica || Pregled ||
Nikola Stilinović, Zoran Triska, Viktor Vladić Napredne metode vođenja i upravljanja autonomnim plovilima || Pregled ||
Jurica Babić Natjecateljska simulacijska platforma za trgovanje električnom energijom u naprednim energetskim mrežama || Pregled ||
Andrea Bistrović, Matea Dedić Klasična i mikrovalovima potpomognuta sinteza novih 5-alkinilnih i furo[2,3-d]pirimidinskih derivata i njihovo antitumorsko djelovanje || Pregled ||
Leo Mandić, Tomislav Suhina Sinteza novih acikličkih analoga nukleozida iz reda 3-supstituiranih derivata 1,2,4-triazola i gvanina kao potencijalnih antivirotika || Pregled ||
Nikolina Milovac, Ozren Grozdanić Analiza utjecaja radnih uvjeta deizoheksanizera postrojenja izomerizacije Rafinerije nafte Sisak na oktanski broj izomerat – benzina || Pregled ||
Dina Husanović, Sanja Islamović, Iva Polak Katalitička oksidacija otpadnih voda industrije obrade maslina vodikovim peroksidom || Pregled ||
Gordan Kocijan, Matija Kekelj, Viktor Mandić Upravljanje autonomnom bespilotnom letjelicom s četiri rotora || Pregled ||
Ivana Andrić Priprava stabilne suspenzije za lijevanje kompozitne keramike || Pregled ||
Martina Rauch Minimizacija entropijske produkcije pri stacionarnom provođenju topline kroz ravnu stijenku s toplinskim izvorom i izotermnim rubnim uvjetima || Pregled ||
Alen Cukrov, Tomislav Horvat, Tin Vrandečić Teorijska, eksperimentalna i numerička analiza neizotermnog turbulentnog zračnog mlaza || Pregled ||
Ivan Janković, Ivan Racetin Globalni geopotencijalni modeli i njihova vizualizacija || Pregled ||
Ivana Bartolić i Jadran Berbić Hidraulička dioda i mogućnosti njene primjene || Pregled ||
Janko Košćak, Gregor Turkalj Modalna analiza modela konstrukcije i ispitivanje utjecaja njihala i spremnika s vodom kao prigušivača || Pregled ||
Mateja Čupić Dinamička analiza tanke kružne ploče || Pregled ||
Aleksandra Birta, Sandra Mustač Oplemenjivanje Inkjet otisaka nastalih s ekstremnim nanašanjem UV sušećeg laka i poliuretanske smole || Pregled ||
Dalibor Petrović Inhibicija korozije konstrukcijskog čelika u kiselom mediju primjenom Aloe vere kao „zelenog“ inhibitora || Pregled ||
Tomislav Ciglenečki i Krešimir Bralić METODA MJERENJA BRZINE PROJEKTILA UBRZANOG DETONACIJOM EKSPLOZIVNOG NABOJA || Pregled ||
Alma Delalić Ispitivanje trajnosti ribarskih mreža u simuliranim uvjetima uporabe || Pregled ||
Nina Horvat, Ivan Bošnjak, Frana Marija Vranković DeSADU, vol. 3, Javno čitanje tekstova studenata dramaturgije || Pregled ||
Bojan Mrđenović Ciklus fotografija "Dobrodošli" || Pregled ||
Antonija Veljačić Dokumentarni animirani film "Spontano" || Pregled ||
Marijan Đuzel Solistički nastup uz pratnju Zagrebačke filharmonije - L. van Beethoven: Koncert za klavir i orkestar u Es-duru br. 5, op. 73 || Pregled ||
Luka Marohnić Koncert za klavir i orkestar op. 11 || Pregled ||
Ivana Srbljan Izvedba uloge Carmen u istoimenoj operi Georgesa Bizeta, 27.11.2011. u KDVL u Zagrebu i 2.12.2011. u HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci || Pregled ||
Lovro Merčep Koncert uz Zagrebačku filharmoniju u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog || Pregled ||